Πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ψυχολόγου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΣΟΧ 1/2020 για τα Κέντρα Κοινότητας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗΣ

                                            υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 1/2020  του Δήμου Νάουσας                                                             

 

                   Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  ( 1 ) ενός  ατόμου  στο πλαίσιο του  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09Β) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  με ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για τις εξής  κατά αριθμό  ατόμων  ειδικότητες,  με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και για την αντίστοιχη χρονική περίοδο :

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονική διάρκεια ισόχρονη με τη διάρκεια  του εκτελούμενου προγράμματος

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.

γ) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

 

        Οι υποψήφιοι της ανωτέρω ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

          Ολόκληρη η Ανακοίνωση με το παράρτημά της έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 60ΓΛΩΚ0-ΑΧ0 ), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Δημοτικού Καταστήματος, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.naoussa.gr,  όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της αναλυτικής Ανακοίνωσης. Εκεί αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται , καθώς και τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα στην υποβολή των αιτήσεων.

                        

               Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fikata@naoussa.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει   από  2/5/2020  ως  11/5/2020, οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

   

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies