Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Για το έργο Cult-CreaTE του Προγράμματος Interreg Europe

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 έχοντας υπόψη :

 1. Την από 25-5-2018 επιστολή της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος «INTERREG EUROPE» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου “Cult-CreaTE”.
 2. Την υπ’ αριθμ. 356/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή του έργου “Cult-CreaTE”, στην 13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018 και τη δημιουργία νέου κωδικού εσόδου Κ.Α. 06.00.1323.013.
 3. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (ApplicationForm) του έργου Cult-CreaTE και τα όσα ορίζονται σε αυτό.
 4. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε me τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίησην.3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων.
 6. Το π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. π.δ. 347/2013, 44/2005, 116/2006, 146/2007, καθώς και με το ν.4148/2013
 7. Την υπ’ αριθμ. 113/2020 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου Cult-CreaTE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».
 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την υλοποίηση του έργου Cult-CreaTE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έργο Cult-CreaTE του Προγράμματος Interreg Europe, και συγκεκριμένα:

 • μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου  ΠΕ Οικονομικού για τη συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και τη διοικητική και λογιστική υποστήριξη του έργου
 • μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Εικαστικών για τη συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου
 • μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών για τη συμμετοχή στην εκπόνηση Σχεδίου Δράσης και την τεχνική υποστήριξη του έργου .

Η ημερομηνία έναρξης των συμβάσεων συναρτάται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης. Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι η ημερομηνία λήξης της 1ης φάσης του έργου, δηλαδή 30/11/2020 ή σε άλλη ημερομηνία εφόσον παραταθεί η διάρκεια της Α φάσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά των ειδικών – τυπικών προσόντων πρόσληψης και της ταυτότητας τους στο Γραφείο Δημάρχου στην κ. Πολάκη Έλλη  από  30/07/2020 έως και  3/8/2020.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Η.Π. Νάουσας www.naoussa.gr, και στα  τηλ. 2332350335-6.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies