ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Θέση Ειδικού Συνεργάτη, ειδικότητας Δημοσιογράφου

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, ειδικότητας Δημοσιογράφου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 /Α’/28.06.2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την επιτακτική ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

 Την πρόσληψη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δήμου, ειδικότητας Δημοσιογράφου, με καθήκοντα για την παροχή συμβουλών για θέματα επικοινωνίας, εξωστρέφειας και δημοσιογραφικής προβολής του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους:

  1. Σχετική Αίτηση.
  2. Πτυχίο ή Δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή) ή απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
  4. Βιογραφικό σημείωμα.
  5. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).
  6. Βεβαίωση για την ιδιότητά τους ως μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ). 

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ( τηλ 2332350335 - 6 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε ( 5 ) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης Γνωστοποίησης στον τύπο .

Η παρούσα γνωστοποίηση θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και θα αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας, β) στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

                                                                     

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies