ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Τροποποίηση στην απόφαση Δημάρχου με αρ. 109/13520/2020

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 ,τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του Ν.4623/2019 και με το άρθρο 47 του Ν.4647/19
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ. 3ε’ του Ν.4051/2012 (Α’40) αναφορικά με την αντιμισθία
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2018/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 5. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
 6. Το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής Η.Π. Νάουσας
 7. Την 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 8. Τη με αρ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ¨Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας¨ (ΦΕΚ 3465 τ. Β’/28.12.2012) σύμφωνα με την οποία, ο πληθυσμός του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε  494 κατοίκους,
 9. Την με αρ. 48/22119/7-4-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 9ΚΒΖ46ΜΤΛ6-ΕΞΦ)
 10. Τις υπ’ αρ. 130/2019 (ΑΔΑ: 949ΗΩΚ0-6ΗΜ), 201/2019 (ΑΔΑ: ΩΔΧΣΩΚ0-ΛΙΔ) και 109/2020 (ΑΔΑ: Ω9Ζ1ΩΚ0-Γ69) Αποφάσεις Δημάρχου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας για τον ορισμό Αντιδημάρχων
 11. Τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τροποποιούμε την απόφαση Δημάρχου με αρ. 109/13520/2020 ως εξής:

Ορίζουμε τον:

 

 1. Αντιδήμαρχο με αντιμισθία, τον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλου, καθ’ ύλην σε θέματα Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νάουσας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Καθ’ ύλην:

 1. Έχει την ευθύνη της εποπτείας και του συντονισμού της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου, την επάρκεια, καταλληλότητα και προστασία της σχολικής στέγης και των σχολικών κτιρίων, την εποπτεία και τον έλεγχο συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, την καθαριότητα και φύλαξη σχολικών κτιρίων, την τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης
 2. Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό τού Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου
 3. Τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Νεολαίας καθώς και την ενίσχυση δράσεων
 4. Τα θέματα αθλητισμού υπό την πλήρη έννοιά τους, καθώς και η λειτουργία και διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και δημοτικών χώρων άθλησης (γυμναστήρια, γήπεδα, κολυμβητήριο)
 5. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα ζώα συντροφιάς και η προστασία των αδέσποτων ζώων και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς, ιδιώτες και φιλοζωικές
 6. Έχει την εποπτεία για την διασφάλιση της υγιεινής των υποδομών της αρμοδιότητάς του στο πλαίσιο της προστασίας από τον COVID-19
 7. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του
 8. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου
 9. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις καταστάσεις του προσωπικού που ορίζεται αρμόδιος που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης)
 10. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος
 11. Κάθε άλλη αρμοδιότητα που απορρέει από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο των καθηκόντων του

 

 

Κατά τόπον:

 1. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων,
 2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ναούσης,
 3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ναούσης ,
 4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ναούσης ,
 5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ναούσης ,
 6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών), τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ναούσης ,
 7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους,
 8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ναούσης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρ. 109/13520/03-09-2020 απόφαση Δημάρχου Νάουσας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies