ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (έως τις 28/03/2020 μέχρι νεοτέρας και για λόγους πρόληψης)

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 282 του Ν. 3852/2010
 2. Η υπ’ αρ. 55/Α/11-03-2020 ΠΝΠ: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
 3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
  (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) με θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»,
 4. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)
 5. Η υπ’ αρ. 64/Α/14-03-2020 ΠΝΠ: «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
 6. Τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
 7. Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
 8. Την υπ’ αρ. 1/2020 Εγκύκλιο του Δημάρχου ΗΠ Νάουσας

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α) Με αίσθημα ευθύνης, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας γνωστοποιεί και παρακαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να μειώσει στο ΕΛΑΧΙΣΤΟ την προσέλευσή του στο Δημαρχείο και τις υπηρεσίες του. Μετά τις ανακοινώσεις και τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης και του ΕΟΔΥ, ο Δήμος μας προτρέπει ΑΠΑΝΤΕΣ να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, με σαφή πάραυτα ψυχραιμία ΑΛΛΑ Η ΥΨΙΣΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ (έως τις 28/03/2020 μέχρι νεοτέρας και για λόγους πρόληψης):

 1. Η λειτουργία όλων των παιδικών χαρών,
 2. Η λειτουργία των γραφείων των Δημοτικών Διαμερισμάτων,
 3. Η τέλεση πολιτικών γάμων,
 4. Η λειτουργία του τμήματος Πολεοδομίας και της Οικονομικής Υπηρεσίας. Οι απαιτούμενες και αναγκαίες εργασίες από τις ως άνω υπηρεσίες (πχ μισθοδοσία), θα γίνει μέριμνα ώστε να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως. Η αναστολή της λειτουργίας δεν θα έχει καμία επίπτωση, οικονομική ή άλλη στην εξέλιξη των υποθέσεων των ενδιαφερόμενων πολιτών ή υπαλλήλων,
 5. Η λειτουργία της υπηρεσίας ΤΑΠ. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση αδήλωτων τετραγωνικών, γνωστοποιείται πως δόθηκε παράταση έως τις 30-06-2020,
 6. Η λειτουργία του Ληξιαρχείου, του Δημοτολογίου & του Μητρώου Αρρένων για τις συναλλαγές με το κοινό,
 7. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου. Η εξυπηρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονικά μέσα ή δια τηλεφώνου,
 8. Η λειτουργία των ΚΕΠ για τις συναλλαγές με το κοινό στο ελάχιστο δυνατό. Θα λειτουργούν καθημερινά 07:30 – 15:00 μόνο με ραντεβού (κλείσιμο ραντεβού τηλεφωνικά, με fax και email) ενώ οι πολίτες θα εξυπηρετούνται όπου είναι εφικτό δια της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.ermis.gov.gr

 

Παράλληλα, τίθεται  σε λειτουργία νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διεκπεραίωση αιτημάτων των πολιτών, ώστε να δίνεται η  δυνατότητα στους δημότες να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις υπηρεσίες του Δήμου για να επιλύσουν ζητήματα της καθημερινότητας τους. Συγκεκριμένα οι πολίτες θα μπορούν να αποστέλλουν τα αιτήματα τους στο email: aitima@naoussa.gr

Επίσης, οι δημότες παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον Δήμο στο τηλέφωνο 23323 50300. Με αυτοπρόσωπη παρουσία δημοτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις.

Όσα ζητήματα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με άλλο εξ αποστάσεως τρόπο, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, οι υπηρεσίες θα εξυπηρετούν ΜΟΝΟ κατόπιν τηλεφωνήματος και ραντεβού.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες ατομικής υγιεινής και ταυτόχρονα να φροντίζουν ώστε οι οδηγίες αυτές να τηρούνται και από τους πολίτες. Οι ειδικές άδειες που δικαιούνται δε, καθορίζονται από το σχετικό 2. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας πρέπει να ενημερώνεται επ’ αυτού ομοίως και οι αρμόδιοι προϊστάμενοι. Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω, το Γραφείο Προσωπικού καταρτίζει κατάλογο με τους υπαλλήλους γονείς που κάνουν χρήση καθεμιάς εκ των προβλεπόμενων διευκολύνσεων και ενημερώνουν ηλεκτρονικά το ΥΠΕΣ στο hrm@ypes.gov.gr για τον αριθμό των υπαλλήλων κάθε περίπτωσης, χωρίς αναφορά των προσωπικών τους στοιχείων, κάθε 15 ημέρες (η περίοδος, στην οποία θα αφορά η πρώτη ενημέρωση είναι από 11.3.2020 έως 31.3.2020).

Επιβάλλεται η απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και αν εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξικά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους μέχρι 27-3-2020, με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου τους και συνυπογραφή του οικείου Διευθυντή.

Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Ο Δήμος ΗΠ Νάουσας με αποφάσεις του θα ενημερώσει για το πώς θα οργανώσει την αποκομιδή των απορριμμάτων, με κάθε εφικτό και επιτρεπτό τρόπο, ώστε σε περίπτωση ασθένειας κάποιων εργαζομένων να μπορεί ο τομέας καθαριότητας να λειτουργήσει.

Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο της υγιεινής των χώρων λαμβάνονται με κάθε εφικτό και επιτρεπτό τρόπο, προκειμένου να συνεχίσει -κατόπιν της εν λόγω αναστολής- η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των δομών.

Για πάσης φύσεως ζητήματα, το προσωπικό του Δήμου θα απευθύνεται στην Γενική Γραμματέα, τους καθ ύλην Αντιδημάρχους, την Πρόεδρο του ΝΠΔΔ και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΝ, τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Β) Η επιτροπή για τη διαχείριση κρίσεων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών έχει ως επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Καρανικόλα και περιλαμβάνει την Γενική Γραμματέα, τους Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι οποίοι θα συνεργάζονται και θα συντονίζουν το ανθρώπινο δυναμικό κατά περίπτωση και υπόθεση.

Οι Διευθυντές των υπηρεσιών του Δήμου είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τον συντονισμό των υπηρεσιών που διευθύνουν καθώς επίσης την βέλτιστη οργάνωση, λόγω της υφιστάμενης έκτακτης ανάγκης, σε συνεργασία με το λοιπό ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, είναι υπεύθυνοι να συντονίσουν (έχοντας άμεση και συνεχή επικοινωνία και συνεργασία που επιτάσσεται από τις υφιστάμενες συνθήκες) τους υπαλλήλους που διευθύνουν ώστε να διαχειρίζονται ομαλά τις τρέχουσες υποθέσεις του Δήμου και των δημοτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης η επιτροπή θα εποπτεύει την εφαρμογή των οδηγιών των αρμοδίων φορέων, θα συντονίζει τις υπηρεσίες προκειμένου να υλοποιούνται οι σχετικές αποφάσεις, θα διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες, θα παρέχει πληροφόρηση έγκυρη και έγκαιρη, και θα μπορεί να αναπτύσσει νέες στρατηγικές και δράσεις σε τοπικό επίπεδο, εντός των νομίμων ορίων.

Στόχος της επιτροπής είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό μέσο ελέγχου και άμβλυνσης της υφιστάμενης απειλής της δημόσιας υγείας και της ομαλής επιστροφής στην κανονικότητα.

 

Γ) Συγκροτούμε την επιτροπή για την προετοιμασία του Δήμου σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού, ως κάτωθι:

 1. κ. Νικόλαος Καρανικόλας, Δήμαρχος
 2. Αντιδήμαρχοι κκ Αδαμίδης, Καραγιαννίδης, Μπαλτατζίδου, Τζουβάρας, Τριανταφύλλου
 3. Πρόεδροι νομικών προσώπων, κκ Αραμπατζή και Τασιώνας
 4. κα Παρασκευή Εξαδακτύλου, Γενική Γραμματέας
 5. κ. Ηλίας Γκόγκος, Τεχνικός Ασφαλείας
 6. κ. Σταύρος Γουσόπουλος, Ιατρός Εργασίας

 

Στην εν λόγω επιτροπή θα παρίστανται ο Διοικητής Π.Υ. Ημαθίας κ. Παλαμούτης Νικόλαος, ως συντονιστής των αρμόδιων υπηρεσιών πολιτικής προστασίας, ο Διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας κ. Πλιόγκας Ηλίας και η αν. Διοικήτρια Γ.Ν. Ημαθίας (μονάδα Νάουσας) κα Ιωάννα Πέρβου. 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει έκτακτα και θα έχει την ευθύνη για την προετοιμασία του Δήμου και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Παράλληλα,  ορίζονται οι Διευθυντές του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ως πρόσωπα αναφοράς και υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι Διευθυντές θα αναθέτουν σχετικά καθήκοντα στους Προϊστάμενους και αντίστοιχα οι τελευταίοι στους υπαλλήλους.

Η παρούσα ισχύει μέχρι νεοτέρας καθώς επίσης να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Π/Υ έτους 2020 του Δήμου.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και τον αρμόδιο Υπουργό, καθώς επίσης τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Γραφείο Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & διαχείρισης Κρίσεων. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies