Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα απασχοληθούν στα ΠΑγΟ της Γ.Γ.Α. που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας για την περίοδο 2023 - 2024

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΣΟΧ   1 / 2024

Ο Δήμαρχος  Η.Π. Νάουσας έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 12 (Προγράμματα και Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους - Αντικατάσταση άρθρου 39 ν. 2725/1999) του Ν.5025/2023 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις οποίες «Οι φορείς που υλοποιούν Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των εγκεκριμένων από τη Γ.Γ.Α. Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως 8 (οκτώ) μηνών».
 • Την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΕΚ 461/14.02.2020, τεύχος Β’) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους ».
 • Την 167/3.7.2023 (ΑΔΑ : ΩΖΔΠΩΚ0-ΩΥΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας με θέμα « Προγραμματισμός προσλήψεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2023 – 2024 ».
 • Το με Α.Π. ΓΓΑ/355942/3.10.2023 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,   με θέμα «Χορήγηση βεβαίωσης πιστοποίησης καταλληλότητας υλοποίησης ΠΑγΟ και ΕΑγΟ» με το οποίο ενημερώθηκε ο Δήμος Νάουσας ότι εγγράφηκε στον πίνακα πιστοποιημένων φορέων υλοποίησης ΠΑγΟ με κωδικό πιστοποίησης 29Υ7 και ότι η πιστοποίηση έχει ισχύ μέχρι τις 2/10/2025.
 • Την υπ. αριθμ. ΓΓΑ/363269/22.12.2023 (ΑΔΑ : 9ΨΠ546ΝΚΠΔ-ΑΔΡ) Κ.Υ.Α., με θέμα «Έγκριση Κατανομής και Πλήρωσης Υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-2024», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 7606/Β/31.12.2023.
 • Την υπ. αριθμ. Α.Π. οικ. ΓΓΑ/356246/5.10.2023(ΑΔΑ : 9ΓΨΞ46ΝΚΠΔ-ΞΔΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με θέμα «Έγκριση γενικών δομημένων μεγάλης διάρκειας Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2023-2024».

Ανακοινώνει

 Την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη έξι ( 6 ) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) προκειμένου να λειτουργήσουν τα  Προγράμματα Άθλησης για Όλους ( ΠΑγΟ ) της Γ.Γ.Α., που θα υλοποιήσει ο Δήμος Η.Π. Νάουσας κατά την περίοδο 2023-2024, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 29 του ν.4151/2013). Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους αθλούμενους δημότες στα Π.Α.γ.Ο.

 

 Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Ειδικότητα

 

Αριθμός Π.Φ.Α.

Πρόσληψη χωρίς προσμέτρηση των μορίων προϋπηρεσίας  (άρθρο 7, παρ. 5 του Οργανωτικού Πλαισίου               ,ΦΕΚ 461/Β/2020)

101

Αεροβικής Γυμναστικής

5

1 από τους 5 Π.Φ.Α.                        Αεροβικής Γυμναστικής

102

Κολύμβησης

1

 

         

 

Επισημαίνεται ότι τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των Π.Φ.Α. , οι οποίες μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.1.4.α. του άρθρου 7 του Οργανωτικού Πλαισίου                            (ΦΕΚ 461/Β/2020).

 

Αναλυτικά τα 20 Τμήματα των ΠΑγΟ που εγκρίθηκαν από τη ΓΓΑ και θα υλοποιήσει ο Δήμος Νάουσας την περίοδο 2023 -2024 είναι τα εξής :

Είδος

Παιδί και Αθλητισμός ( 2 τμήματα )

Εύρος Ηλικίας

από 6 έως 12 ετών

Κύρια δραστηριότητα

Αεροβική Γυμναστική

 

 

Είδος

Άσκηση στην εφηβική ηλικία ( 2 τμήματα )

Εύρος Ηλικίας

από 13 έως 18 ετών

Κύρια δραστηριότητα

Αεροβική Γυμναστική

 

Είδος

Άσκηση ενηλίκων ( 12 τμήματα )

Εύρος Ηλικίας

19 ετών και άνω

Κύρια δραστηριότητα

Αεροβική Γυμναστική

 

Είδος

Άσκηση ενηλίκων ( 2 τμήματα )

Εύρος Ηλικίας

19 ετών και άνω

Κύρια δραστηριότητα

Κολύμβηση

 

Είδος

Άσκηση στην Τρίτη ηλικία  ( 2 τμήματα )

Εύρος Ηλικίας

 άνω των 65 ετών

Κύρια δραστηριότητα

Αεροβική Γυμναστική

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νάουσας).
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

   Και κατά περίπτωση, όπου απαιτούνται ή υφίστανται :

 • Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων), όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση.

Κριτήρια επιλογής

Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του Ο.Α.Ε.Δ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο., ο φορέας δύναται να προσλάβει Π.Φ.Α. οι οποίοι δεν είναι άνεργοι, απαραίτητα με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΓΑ. Η πρόσληψη αυτών γίνεται με βάση την κατάταξή τους σε πίνακα σύμφωνα με τη μοριοδότηση που περιγράφεται παρακάτω. Ως εκ τούτου , συντάσσονται πίνακες υποψηφίων μη λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό της ανεργίας.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν το ανωτέρω κριτήριο καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τυπικά Προσόντα

Βασικό Πτυχίο: Βαθμός Πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1). Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι :

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα.

Διδακτορικό: 2 μονάδες.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.

 

Εμπειρία

Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα ΠΑγΟ που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων ενενήντα έξι (96) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη.

Για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης στα Π.Α.γ.Ο. οι μονάδες που λαμβάνονται υπολογίζονται κλιμακωτά ως εξής :  

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης και προγενέστερα (από την πρόσφατη προς την παλαιότερη) των

1-24

μηνών

0,8 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

25-48 μηνών

0,6 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

49-72 μηνών

0,5 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

73-96 μηνών

0,2 μονάδες

Πολλαπλασιαζόμενο με τους μήνες απασχόλησης που αναφέρονται στη σχετική σύμβαση εργασίας (και όσοι πραγματοποιήθηκαν) του Π.Φ.Α. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 της Απόφασης Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΕΚ 461/14.02.2020, τεύχος Β’) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους » :  « Με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσει ο φορέας είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 5 θέσεων και για ποσοστό έως 20% των θέσεων αυτών (με ακέραιο ποσοστό θέσης), δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας για την πρόσληψη των αντίστοιχων ΠΦΑ. Ο φορέας υποχρεούται να αναγράφει στην προκήρυξη που εκδίδει τις θέσεις κατά τα Π.Α.γ.Ο. (τμήματα ανά κατηγορία Π.Α.γ.Ο.) που αφορούν στην κατηγορία αυτή».

Βάσει των ανωτέρω για τη 1 (μια) θέση από τις 5 (πέντε) των ΠΦΑ Αεροβικής Γυμναστικής (κωδικός απασχόλησης 101)  δεν θα προσμετρηθούν τα μόρια προϋπηρεσίας. Ως εκ τούτου , θα συνταχθούν και ξεχωριστοί πίνακες υποψηφίων, στους οποίους δεν θα προσμετρηθούν τα μόρια προϋπηρεσίας.

 

Λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια

Πολυτεκνία

Ο πολύτεκνος υποψήφιος ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με 2 μονάδες.

Ανήλικα τέκνα

Ο υποψήφιος βαθμολογείται 0,3 μονάδες για καθένα από τα δύο (2) πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο.

Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας

Ο γονέας μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με 0,5 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του. Βαθμολογείται ο υποψήφιος που αποδεδειγμένα έχει την γονική μέριμνα.

Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις παραπάνω ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

Λοιπά απαιτούμενα προσόντα

Στην περίπτωση που για την προκηρυχθείσα θέση απαιτείται ειδικότητα και υπάρχουν υποψήφιοι ΠΦΑ που πληρούν την προϋπόθεση με κύρια ή δευτερεύουσα ειδικότητα , άδεια/αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τότε αυτή βαθμολογείται ως εξής:

Κύρια κατηγορία ειδίκευσης : 1,5 μονάδα.

Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης : 1 μονάδα.

Άδεια /αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή :  0,5 μονάδα.

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τη ΓΓΑ : 0,5 μονάδα ανά σεμινάριο και μέχρι δύο σεμινάρια στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα αφορούν όλες τις ειδικότητες των ΠΦΑ κατά τα λοιπά.

Επισήμανση: γίνεται χρήση των προσφορότερων βαθμολογικά από τα παραπάνω προσόντα. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων.

 

Στην περίπτωση που απαιτείται από την ανακοίνωση περαιτέρω εξειδίκευση σε αντικείμενα ή κατηγορίες των ΠΑγΟ, δύναται να λαμβάνεται υπόψη το πρόγραμμα σπουδών της αντίστοιχης σχολής των ΑΕΙ, μέσω της προσκομιζόμενης αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου.

 Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη πρόσθετα προσόντα όπως ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα, η αξιολόγηση του υποψηφίου από το φορέα (σε περίπτωση που έχει προϋπηρεσία στον οικείο φορέα και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα).

 

Μετά την ανακοίνωση των τελικών πινάκων από το Δήμο Νάουσας οι επιτυχόντες Π.Φ.Α. υποχρεούνται να παρουσιαστούν στο Δημαρχείο Νάουσας εντός 5 εργάσιμων ημερών για ανάληψη υπηρεσίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ο Δήμος Νάουσας δύναται να καλέσει τον επόμενο στη σειρά κατάταξης επιτυχόντα.

 

Οικονομικοί όροι απασχόλησης

 

 • Στα Π.Α.γ.Ο. προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών ανά εβδομάδα σε έναν ή περισσότερους φορείς. Οι Π.Φ.Α. υποχρεούνται σε περίπτωση που έχουν υπογράψει σύμβαση εργασίας σε ένα φορέα, κατά την υπογραφή της σύμβασής τους σε δεύτερο φορέα να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν τις ώρες απασχόλησης στον πρώτο φορέα.
 • Όσοι επιλεγούν να εργασθούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση και με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 29 του ν.4151/2013, ΦΕΚ 103/Α/2013), που καθορίζεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 • Αν από το διεξαγόμενο επιτόπιο έλεγχο ή από το ενημερωτικό - εισηγητικό του φορέα διαπιστώνεται ότι ο εργαζόμενος απουσιάζει αδικαιολόγητα ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σύμβαση Π.Α.γ.Ο., τότε διακόπτεται το τμήμα του εγκεκριμένου προγράμματος του φορέα από τη Γ.Γ.Α. και ο φορέας στερείται δικαιώματος συμμετοχής στα Π.Α.γ.Ο. από 1 έως 3 χρόνια ανάλογα την έκταση της παραβατικότητας που εντοπίστηκε από τον έλεγχο. Η ανωτέρω ποινή επιβάλλεται αυτοτελώς με απόφαση του αρμοδίου για θέματα Αθλητισμού Υπουργού, ή με εξουσιοδότηση του, του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/νσης.

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από   15/1/2024  έως και 26/1/2024  ώρες  8:00π.μ. – 1:00μ.μ.  στο γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Νάουσας ( 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, Δ/νση : Δημητρίου Βλάχου 30, ΤΚ 59200, τηλ. επικοινωνίας  2332350374).

Η αίτηση υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και στο email  : xarizopoulos@naoussa.gr από  15/1/2024 έως και 26/1/2024 και ώρα 1:00μ.μ.

 

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις – Οριστικοποίηση πινάκων

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την Απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ 69097/2670/170/07.02.2020 (ΦΕΚ 461/14.02.2020, τεύχος Β’) που αφορά την «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους». Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημαρχείο του Δήμου Νάουσας και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία  10 (δέκα) εργασίμων ημερών στο γραφείο Αθλητισμού του Δήμου από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των πινάκων στο Δημαρχείο Νάουσας. Ακολούθως θα γίνει η οριστικοποίηση των πινάκων.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του  ΔΗΜΟΥ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ . Περίληψή της θα δημοσιευτεί  σε δύο (2)  ημερήσιες  ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες  της έδρας του νομού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η. Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

                     

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies