ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ)

Ο Δήμος Νάουσας  έχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  (αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 5791/15-4-2021 με αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 109990, και καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   Τετάρτη  05/05/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού αξίας  137.142,85 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (110.599,07 άνευ ΦΠΑ).

Από τις υπηρεσίες του Δήμου διαπιστώθηκε πως :

εκ παραδρομής στην υπ΄αρ.πρωτ. 5402/9-4-2021 μελέτη, στο κεφάλαιο ενδεικτικός προϋπολογισμός- στην ανάλυση κόστους -στον πίνακα με το μηνιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της μελέτης, στη σειρά 5, στη στήλη θ, οι ημέρες ετησίως αναγράφηκαν λανθασμένα «220» αντί του ορθού «240», ενώ ο υπολογισμός του κόστους στην τελευταία στήλη (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ=Ε*Θ*Ι) , έγινε ορθά , λαμβάνοντας υπόψη τις 240 ημέρες εργασίας.

Ως εκ τούτου στην υπ΄αρ. πρωτ. 5791/15-4-2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (Αρ.Μελέτης 5402/9-4-2021) στο κεφάλαιο ενδεικτικός προϋπολογισμός- στην ανάλυση κόστους -στον πίνακα με το μηνιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα της μελέτης , στη σειρά 5, στη στήλη θ, οι ημέρες ετησίως, από τις λανθασμένες «220» διορθώνονται στις ορθές  «240» ως εξής:

α/α

Χώρος

Α

Ωράριο εργασίας

Β

Εργαζό-μενοι

Γ

Ώρες εργασίας

Δ

 

 

 

Συνολικές ώρες ημερησίως

Ε

Ημέρες απασχόλησης μηνιαίως

ΣΤ

Ώρες μηνιαίως

Η

Ημέρες ετησίως      θ

Κόστος ανά ώρα 

Ι

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ=Ε*Θ*Ι

5

ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ

09.00-17.00

2

3

 

6

20,00

120,00

240

6,9166€

 

9.959,904

Κατά τα λοιπά η υπ΄αρ.πρωτ 5791/9-4-2021 διακήρυξη και τα παραρτήματά της παραμένουν ως έχουν.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω διόρθωση το μηνιαίο ωρολόγιο  πρόγραμμα της μελέτης (στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (Αρ.Μελέτης 5402/9-4-2021)  ) διαμορφώνεται ως εξής:

α/α

Χώρος

Α

Ωράριο εργασίας

Β

Εργαζό-μενοι

Γ

Ώρες εργασίας

Δ

 

 

 

Συνολικές ώρες ημερησίως

Ε

Ημέρες απασχόλησης μηνιαίως

ΣΤ

Ώρες μηνιαίως

Η

Ημέρες ετησίως      θ

Κόστος ανά ώρα 

Ι

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ=Ε*Θ*Ι

1

Δημαρχείο

09.00-17.00

2

3

 

6

20,00

120,00

240

6,9166€

 

9.959,904

2

Κτίριο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

09.00-17.00

1

2

 

 

2

20,00

40,00

240

6,9166€

 

3.319,968

3

Κτίριο Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

09.00-17.00

1

2

 

 

2

20,00

40,00

240

6,9166€

 

3.319,968

4

Κτίριο Δ/νσης Περιβάλλοντος

09.00-17.00

1

1

 

 

1

20,00

20,00

240

6,9166€

 

1.659,984

5

ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ

09.00-17.00

2

3

 

6

20,00

120,00

240

6,9166€

 

9.959,904

6

Πρώην ΒΕΤΛΑΝΣ και Εικαστικά εργαστήρια

09.00-17.00

2

4

 

 

8

20,00

160,00

240

6,9166€

 

 

13.279,872

7

Πρώην ΕΡΙΑ

09.00-17.00

2

3

 

6

20,00

120,00

240

6,9166€

 

9.959,904

8

Κτίριο

Κοινότητας

Γιαννακοχωρίου

09.00-17.00

1

2

 

 

2

4,00

8,00

48

6,9166€

 

663,9936

9

Κτίριο

Κοινότητας Ροδοχωρίου

09.00-17.00

1

1

 

1

4,00

4,00

48

6,9166€

 

331,9968

10

Κτίρια

Κοινότητας Στενημάχου

09.00-17.00

1

2

 

2

4,00

8,00

48

6,9166€

 

663,9936

11

Κτίριο

Κοινότητας Κοπανού

09.00-17.00

2

2

 

4

8,00

32,00

96

6,9166€

 

2.655,9744

12

Κτίριο

Κοινότητας Επισκοπής

09.00-17.00

1

2

 

 

2

8,00

16,00

96

6,9166€

 

1.327,9872

13

Κτίριο

Κοινότητας Λευκαδίων

09.00-17.00

1

2

 

 

2

4,00

8,00

48

6,9166€

 

663,9936

14

Κτίριο

Κοινότητας Χαρίεσσας

09.00-17.00

1

2

 

2

4,00

8,00

48

6,9166€

 

663,9936

15

Κτίριο

Κοινότητας Μονοσπίτων

09.00-17.00

1

1

1

4,00

4,00

48

6,9166€

 

331,9968

16

Κτίριο

Κοινότητας Μαρίνας

09.00-17.00

1

1

 

1

4,00

4,00

48

6,9166€

 

331,9968

17

Κτίριο

Κοινότητας  Αρκοχωρίου

09.00-17.00

1

1

 

1

4,00

4,00

48

6,9166€

 

331,9968

18

Σχολής  Αριστοτέλους

09.00-17.00

1

3

 

3

12,00

36,00

144

6,9166€

 

2.987,9712

19

Δημοτικό Αθλητικό κέντρο

09.00-17.00

2

3

 

                   6

20,00

120,00

240

6,9166€

 

9.959,904

20

Λαογραφικό Μουσείο

09.00-17.00

1

4

 

4

2,00

8,00

24

6,9166€

 

663,9936

21

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Δημοτικού

Κολυμβητηρίου

09.00-17.00

2

4

 

 

 

8

20,00

160,00

240

6,9166€

 

        13.279,872

22

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

09.00-17.00

2

3

                        

 

6        

16,00

96,00

192

6,9166€

 

7.967,9232

23

Κέντρο Κοινότητας – Πρόνοια

09.00-17.00

1

1

 

 

1

12,00

12,00

144

6,9166€

 

995,9904

24

Κοινωνικό Παντοπωλείο - Φαρμακείο

09.00-17.00

1

1

 

 

1

12,00

12,00

144

6,9166€

 

995,9904

25

Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών

09.00-17.00

1

2

 

 

2

2

4

24

6,9166€

 

 

      331,9968

26

Δημοτικό Κλειστό Θέατρο

09.00-17.00

1

3

 

 

3

12*

36*

96

6,9166€

 

 

   1.991,9808

27

Δημοτικό Ανοικτό Θέατρο

09.00-17.00

1

3

 

 

3

12**

36**

48

6,9166€

 

995,9904

28

Τουαλέτα wc πάρκο

09.00-17.00

1

1

 

 

                  1

8

8

96

6,9166€

 

 

     663,9936

29

Τουαλέτα wc Λαϊκή Αγορά

09.00-17.00

1

1

 

 

1

4

4

48

6,9166€

 

 

   331,9968

30

Τουαλέτα wc  Αγίου Νικολάου

09.00-17.00

1

1

 

 

1

12

12

144

6,9166€

 

 

    995,9904

         

 

 

1224 ώρες μηνιαίως

   

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

101.591,02€

*       Αφορούν οκτώ μήνες (χειμερινούς)

**     Αφορούν τέσσερις μήνες (εαρινούς)

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ. 109990),  στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Προσκλήσεις  -προκηρύξεις και  στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων της Νάουσας, Κοπανού, Αγγελοχωρίου.

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

Νικόλαος Καρανικόλας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies