Απόφαση ορισμού αναπληρωτή του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

                            

                 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ(206)

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του Ν.4623/2019
  3. Την με Α.Π. 14857/03-09-2019 απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Νάουσας
  4. Την με Α.Π. 19788/11-11-2019 αίτηση παραίτησης του κ. Βασιλείου Γεωργίου από τη θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ορίζουμε αναπληρωτή του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του,  τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων κ. Αδαμίδη Παύλο του Χαράλαμπου.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

 

                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies