Ορισμός Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

                           

 

ΑΠΟΦΑΣΗ(201)

Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρ. 59 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρ. 68 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρ. 5 του Ν.4623/2019.
 3. Τις διατάξεις του άρθρ. 54 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 41 του Ν.4555/2018.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του N.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ.33 του Ν.4483/2017 (Α’107) και της παρ. 3ε’ του Ν.4051/2012 (Α’40) αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2018/Β/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθμ. 22/ΕΠ/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.
 7. Το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής Η.Π. Νάουσας.
 8. Την 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
 9. Τη με αρ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ¨Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας¨ (ΦΕΚ 3465 τ. Β’/28.12.2012) σύμφωνα με την οποία, ο πληθυσμός του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας ανέρχεται σε  494 κατοίκους.
 10. Την με Α.Π. 14857/03-09-2019 απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων.
 11. Την με Α.Π. 19788/11-11-2019 αίτηση παραίτησης του κ. Βασιλείου Γεωργίου από τη θέση του Αντιδημάρχου Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ.
 12. Το γεγονός ότι η θητεία των Αντιδημάρχων ορίζεται ετήσια.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Ορίζουμε Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέχρι 07/09/2020 , τον κ. Καραγιαννίδη Αντώνιο του Δημοσθένη, καθ’ ύλην σε θέματα Διοικητικών , Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Καθ’ ύλην:

 1. Την εποπτεία και ευθύνη των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του ∆ήµου.
 2. Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες του προσωπικού των υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται αρμόδιος, πριν την τελική έγκριση από το Δήμαρχο.
 3. Τον έλεγχο και την εποπτεία καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και τη λειτουργία λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, θρησκευτικών και λοιπών εορτών καθώς και έκδοση σχετικών πράξεων και εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Την χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίµων των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.
 5. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 6. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα της αρμοδιότητάς του που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου ή σε υπηρεσίες εκτός Δήμου, με σαφή κοινοποίηση στο Γραφείο Δημάρχου.
 7. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

 

Κατά τόπον:

 1. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 2. Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.
 3. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.
 4. Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.
 5. Την έκδοση αδειών ταφής που αφορούν την Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης.
 6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων (πχ. Γνήσια υπογραφών) τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης.
 7. Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 8. Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά τη Δημοτική Ενότητα Ειρηνούπολης και την οποία μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφαση του ο Δήμαρχος.

 

 • Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού , να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies