Δημόσια γνωστοποίηση για πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
 

 

                                                              

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη  Δημάρχου σε θέματα  πολεοδομίας και δημοτικής περιουσίας.

Για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπεται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 ( άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται,

Β) πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πολιτικών Μηχανικών ,της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής,

Γ) Να έχουν επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και εμπειρία – προϋπηρεσία ανάλογη με τα ανωτέρω αντικείμενα απασχόλησης,

Η αναλυτική δημόσια γνωστοποίηση είναι αναρτημένη στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας και στην διαύγεια με ΑΔΑ: 68Ε3ΩΚ0-ΧΗ3.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται  από 13/11/2019  μέχρι και 18/11/2019 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335-6 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                            

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 

 

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies