Δημόσια Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα Τύπου & Επικοινωνίας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07  , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την επιτακτική ανάγκη επικουρίας του Δήμου Νάουσας σε θέματα Τύπου & Επικοινωνίας του Δήμου.

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν, εντός πέντε ( 5 ) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης Γνωστοποίησης στον τύπο, σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε  θέματα Τύπου  &  Επικοινωνίας και συγκεκριμένα σε  :                

α) οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για τοπικά θέματα ( δημοτικά έργα κ.α. ),  β) δημοσιογραφική κάλυψη εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος,                                 γ) παρακολούθηση της δραστηριότητας του Δήμου και όλων των θεμάτων που τον αφορούν και δημοσιεύονται στον τύπο, δ) σύνταξη δελτίων τύπου για τις δραστηριότητες του Δήμου και απαντήσεις σε σχόλια που τον αφορούν,                           ε) επιμέλεια της έκδοσης ενημερωτικών εντύπων από το Δήμο, στ) συγκέντρωση φωτογραφικού ή άλλου υλικού που αφορά εκδηλώσεις του Δήμου, ζ) επικοινωνία με Δημάρχους άλλων Ο.Τ.Α. και μέριμνα για μετάβαση και συμμετοχή σε συνέδρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης της δημοτικής αρχής καθώς και  υποδοχή επισκεπτών ή αποστολών εσωτερικού και εξωτερικού στο Δήμο, η) ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου με τα τελευταία νέα, θ) διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συναντήσεων του Δήμου με τοπικούς φορείς, παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, εργαζόμενους και επιχειρηματίες, για την εφαρμογή αποφάσεων προς επίλυση τοπικών προβλημάτων και την προβολή των παραγόμενων τοπικών προϊόντων.

 

Για την πλήρωση της θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β)  Tίτλο σπουδών οποιουδήποτε τμήματος, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της Αλλοδαπής.

Γ)  Μέλος της ΕΣΗΕΜΘ, με πενταετή τουλάχιστον απασχόληση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή  πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου.

E) Να έχουν επαγγελματική απασχόληση τουλάχιστον 5 ετών σε φορείς δημοσίου τομέα και επαρκείς γνώσεις και εμπειρία – προϋπηρεσία ανάλογη με τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα απασχόλησης, που να αποδεικνύονται με προσκόμιση βεβαίωσης ταμείου ασφάλισης ΕΤΑΠ ΜΜΕ.

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας ( τηλ 2332350335 - 6 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός πέντε ( 5 ) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης Γνωστοποίησης στον τύπο .

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies