Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2019

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2019

Του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, που εδρεύει στη Νάουσα, Δημαρχίας 30, με την διαδικασία του Π.Δ. 524/17.6.1980, για την πρόσληψη καλλιτεχνικού- μουσικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία.

Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

 1. Τη με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/58/18506/30.8.2012 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α' /28-6- 2007).
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 168 και της παρ. 5 του άρθρου 223 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143 τ.Α' /28-6-2007).
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α' Β' και Γ του ν. 2190/94 «Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους».
 5. T^ διατάξεις του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/31.12.2012, τ. Α'), που ρυθμίζει ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α.
 6. Το με αριθμ. πρωτ. 30390/19-07-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ με θέμα: «Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού» και το σχετικό ΔΙΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ σύμφωνα με το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 524/80 για προσωπικό που εξαιρείται των ρυθμίσεων του ν. 3812/09 (πχ καλλιτεχνικό προσωπικό).

 

 1. Τις διατάξεις του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134 τ. A'/17.07.1980) και του ΠΔ 523/80(ΦΕΚ 134 τ. A'/17.07.1980).
 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16 /1966 περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών Ιδρυμάτων, όπως ισχύει.
 3. Τη με αρ. πρωτ. ou
 4. Τη με αριθμ. 271 / 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα : Πρόσληψη ή μη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για το Δημοτικό Ωδείο « Εστία Μουσών » του Δήμου Νάουσας.
 5. ^ με αριθμ. πρωτ. 8056 / 27.9.2019 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για έγκριση της 271 / 2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και τη συγκρότηση επιτροπής επιλογής Καλλιτεχνικού - Εκπαιδευτικού Προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών» του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Π.Δ 524/1980 .
 6. Τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών».
 7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νάουσας ( ΦΕΚ 2018/9.9.2011, τ.Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού είκοσι έξι (26) ατόμων, για διάστημα έως 9 ( εννέα ) μήνες και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Φορέας/Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Διευθυντής Ωδείου

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Φορέας/Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

102

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών (Φούγκα - Αντίστιξη) - Υποχρεωτικών Θεωρητικών

έως εννέα ( 9 ) μήνες

2

103

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Μονωδίας - Τραγουδιού

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

104

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός

Σχολής Πληκτροφόρων (Τμήματος

Πιάνου, Τζαζ Πιάνο)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

4

105

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός

Σχολής Πληκτροφόρων (Τμήματος Αρμονίου - Ακορντεόν)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

106

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Εγχόρδων (Τμήματος Βιολιού)

έως εννέα ( 9 ) μ ήνες

2

107

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Εγχόρδων (Τμήματος Βιολοντσέλου)

έως εννέα ( 9 ) μ ήνες

2

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Φορέας/Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

108

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Πνευστών (Φλάουτο, Κλαρινέτο, Τζαζ Σαξόφωνο)

έως εννέα ( 9 ) μ ήνες

3

109

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

110

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Νυκτών (Κλασική κιθάρα, Ηλεκτρικό μπάσο)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

4

111

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Μουσικής Αγωγής

έως εννέα ( 9 ) μήνες

2

112

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΕ Μουσικός Σχολής Κρουστών (Σύγχρονη Κατεύθυνση)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

1

113

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΕ Δασκάλων Χορού (Σχολής Μπαλέτου)

έως εννέα ( 9 ) μήνες

2

 

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Να διαθέτει 1 θετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή παρ/τος) και να είναι κάτοχος διπλώματος σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή μονωδίας ή κλασσικής κιθάρας και πτυχίου φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003).

102-113

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΟ.Τ. (πχ αρμόνιο, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, μουσικό νηπιαγωγείο-μουσική αγωγή, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής. Στην περίπτωση κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά επιλογής όμως θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο -δίπλωμα ή πτυχίο - οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από το Υ.ΠΟ.Τ. ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά).

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
 2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3584/2007).
 3. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
 4. Προκειμένου οι υποψήφιοι να προσληφθούν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο Δημοτικό Ωδείο "Εστία Μουσών", δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να έχουν οποιαδήποτε άλλου είδους διαρκή συνεργασία (σεμινάρια, φεστιβάλ κ.α.) με άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, στην ίδια ειδικότητα και θέση την οποία θα επιλέξουν στην αίτησή τους για πρόσληψη. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, ο Δήμος Νάουσας έχει το δικαίωμα λύσης της συνεργασίας μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά της αιτήσεως συνυποβάλλονται άπαντα τα υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπόμενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Δικαιολογητικά Γενικών Προσόντων

Ειδικότερα, ο υποψήφιος με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

 1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της

σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει:

α) Το Δήμο ή την Κοινότητα εις τα μητρώα αρρένων ή το γενικό μητρώο δημοτών του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (βλ Παράρτημα)

β) Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής.

γ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, και ότι: 1) δεν καταδικάσθηκε για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 2) δεν είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης Α', έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, 3) δεν έχει , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, 4) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

δ) Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

ε) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του, ειδικώς εάν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.

στ)Δεν θα απασχολείται ή θα έχει οποιαδήποτε άλλου είδους διαρκή συνεργασία (σεμινάρια, φεστιβάλ κ.α.) με άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, στην ίδια ειδικότητα και θέση την οποία θα επιλέξει στην αίτησή του για πρόσληψη.

Δικαιολογητικά Ειδικών Προσόντων

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ , των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα της ανακοίνωσης» δικαιολογητικά.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Αντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται στον Πίνακα Α για τις αντίστοιχες ειδικότητες με κωδικούς: 101 έως και 113 .

Λαμβάνεται υπόψη το Δίπλωμα ή το Πτυχίο για τις θέσεις 101 έως και 113. Προκύπτει αυτονόητα ότι το Δίπλωμα υπερέχει έναντι του Πτυχίου ως ανώτερος τίτλος σπουδών. Μουσικός τίτλος δηλούμενος και μη προσκομιζόμενος προσμετρείται μόνο όταν αντί του τίτλου προσκομίζεται βεβαίωση του Υ.ΠΟ.Τ. κατοχής του τίτλου (για τις θέσεις 101 έως και 113).

Για τα αδιαβάθμητα όργανα ή μαθήματα που δεν είναι αναγνωρισμένα από το Υ.ΠΟ.Τ. (π.χ. αρμόνιο, ντραμς, ηλεκτρικό μπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, μουσικό νηπιαγωγείο-μουσική αγωγή, κλπ) γίνεται δεκτό το δίπλωμα ή πτυχίο ή η βεβαίωση αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής. Στην περίπτωση κατοχής μη αναγνωρισμένου τίτλου (βεβαίωσης) προτεραιότητα στη σειρά επιλογής όμως θα έχουν όσοι καταθέτουν συμπληρωματικά επίσημο τίτλο -δίπλωμα ή πτυχίο - οργάνου οποιασδήποτε αναγνωρισμένης ειδικότητας από το Υ.ΠΟ.Τ. ή πτυχίο φυγής (ανώτερα θεωρητικά).

 1. Βιογραφικό Σημείωμα

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται ανωτέρω και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γραφείο Πολιτισμού, οδός Δημαρχίας 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης. δηλαδή από 29 - 9 -2019 έως και 8 - 10 -2019, τις ώρες από 09:00 έως 13:00. Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής που ορίστηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 8056 / 27 - 9 - 2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, η οποία και θα συνεδριάσει στο Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας. Δημαρχίας 30. 2ος όροφος. στις 14 - 10 - 2019 (περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται 16 τουλάχιστον μέρες πριν από την οριζόμενη στην ανακοίνωση χρονολογία συνεδριάσεως της επιτροπής επιλογής. σύμφωνα με την παρ. 4 περίπτ. α' άρθρου 1 του Π.Δ. 524/80). Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα-κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση. Για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος Νάουσας από τους μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και η μισθοδοσία του θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.4024/2011.

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται να καταθέσουν εντός 10 ημερών από την ειδοποίησή τους από το ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία είναι τα εξής :

 • Πιστοποιητικό γέννησης
 • Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου τύπου Α' (για άνδρες)
 • Πιστοποιητικό υγείας και αρτιμέλειας από κατάλληλη υγειονομική επιτροπή.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 • Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού.
 • Η περίληψη της Ανακοίνωσης να δημοσιευθεί ως ορίζει το ΠΔ 524/17.6.80.
 • Η Ανακοίνωση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η Επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή ως ορίζει το ΠΔ 524/17.06.80.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Νάουσας, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από τρεις υπαλλήλους του Δήμου.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει για ένα έτος από την κατάρτισή του και η πρόσληψη του προσωπικού ενεργείται κατά ιεραρχική σειρά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3 / 2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Α. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια. ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37. Τ.Κ. 151 80 Αθήνα. τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1. Πλ. Σκρά. Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη. τηλ. 2310- 459101. των κατωτέρω επιπέδων: Α ΕΠΙΠΕΔΟ ή Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.). Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού. Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού. Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη. Θεσσαλονίκη. Τ.Κ. 54006. τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Επιπλέον για την απόδειξη της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων των θέσεων από 101 έως 107 γίνεται δεκτό στην παρούσα προκήρυξη η ενός(1) έτους τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εμπειρία των υποψηφίων χωρίς ελληνική ιθαγένεια σε αντίστοιχες καλλιτεχνικές δομές (ωδεία. Μουσικές Σχολές. εικαστικά εργαστήρια κτλ)

Β. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. πρόσφατης έκδοσης. ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο (για την απόδειξη του κριτηρίου της εντοπιότητας).

Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτης Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητα του δημότη. οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. πρόσφατης έκδοσης. στο οποίο να αναγράφεται ότι διαμένει μόνιμα στο Δήμο ή την Κοινότητα (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας) κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

Ο υποψήφιος χωρίς ελληνική ιθαγένεια που δεν είναι πολίτης Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. προκειμένου να αποδείξει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου. οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. πρόσφατης έκδοσης. από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Την ίδια βεβαίωση προσκομίζουν και οι «μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας».

Γ. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:

 1. Αντίγραφα Βεβαιώσεων καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας της αντιστοίχου ή παρεμφερούς καλλιτεχνικής ειδικότητας για τις θέσεις 101-113 φορέων δημόσιου ή αναγνωρισμένου καλλιτεχνικού ιδιωτικού τομέα από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας και σε περίπτωση βεβαιώσεων ιδιωτικού τομέα υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 2. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

 • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου και
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται περί νομικού προσώπου και

Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής, μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ένας συνοπτικός κατάλογος των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:

 1. Αντίγραφο ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (με ό,τι ορίζει η ανακοίνωση).
 3. Υπεύθυνη δήλωση με ό,τι ορίζει η ανακοίνωση.
 4. Τίτλοι σπουδών .
 5. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας (βεβαιώσεις καλλιτεχνικής ή διδακτικής εμπειρίας κλπ), όπως ακριβώς ορίζονται στην οικεία ανακοίνωση .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάνω κατάλογος δικαιολογητικών είναι συνοπτικός και δεν περιλαμβάνει ειδικές περιπτώσεις απόδειξης κριτηρίων - ιδιοτήτων, για τις οποίες μπορεί να απαιτούνται άλλα ή πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ανακοίνωση ή το παράρτημα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν πλήρως και με προσοχή την ανακοίνωση και το παράρτημά της, προκειμένου να ενημερωθούν λεπτομερώς και με ακρίβεια για το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την απόδειξη των προσόντων που επικαλούνται.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies