Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

Α  Π Ο Φ Α Σ Η  

 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου της Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Ά/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο αρ. 58 παρ. θ.

2.Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει σήμερα.

3.Την ανάγκη για τον άμεσο  μακροσκοπικό έλεγχο και καταγραφή της λειτουργικής κατάστασης των τεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του πάγιου και κινητού Η/Μ εξοπλισμού του Χ/Κ 3-5 Πηγάδια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                     Συγκροτούμε ομάδα εργασίας για τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης των τεχνικών υποδομών και του εξοπλισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου 3-5 Πηγάδια

               Η ομάδας εργασίας θα είναι εννεαμελής και θα αποτελείται από  τους:

  1.     Από δύο υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, οι οποίοι θα ορισθούν αρμοδίως.

2                2.Από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΤΕ/ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ο οποίος θα ορισθεί αρμοδίως.   

  1.        Από έναν υπάλληλο της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΠΕ Δασολόγων (ήΤΕ Δασοπόνων, ο οποίος θα ορισθεί αρμοδίως.

4                  4. Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΕΝΑ μαζί".

  1.   Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΟΜΑΔΑ ΣΚΕΨΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑ".
  2. Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ".
  3.   Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ " Και
  4.   Από έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης "ΝΕΑ ΠΝΟΗ "

                     Έργο της ομάδας εργασίας  θα είναι η διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου και καταγραφής της υφιστάμενης λειτουργικής κατάστασης των τεχνικών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του πάγιου και κινητού Η/Μ εξοπλισμού του Χ/Κ 3-5 Πηγάδια.

                    Το έργο της ομάδας εργασίας θα υποστηριχθεί από τρίτους (πρώην υπαλλήλους ή εξωτερικούς συνεργάτες της TAB και του Δήμου, προσωπικό επιχειρήσεων εκμίσθωσης του Χ/Κ τελευταίων ετών, κλπ) που έχουν απασχοληθεί κατά το πρόσφατο παρελθόν στις εγκαταστάσεις του Χ/Κ.

Η κίνηση των μελών της ομάδας εργασίας προς το Χ/Κ για τη διενέργεια των απαραίτητων αυτοψιών θα γίνει με δημοτικά οχήματα.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου.

Δεν προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής αποζημίωσης στα μέλη της ομάδας εργασίας.

Συντονιστής και πρόεδρος  της ομάδας εργασίας ορίζεται ο  Δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Θανασούλης.  

Η ομάδα εργασίας θα είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρακτικό, το οποίο θα υπογράψουν όλα τα μέλη και θα υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2019, στο Γραφείο  του Δημάρχου και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου προς ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων.

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί  με αποδεικτικό επίδοσης, προς τον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, τον Διευθυντή Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας  και  τους αρχηγούς των παρατάξεων, προκειμένου να ορίσουν τα προτεινόμενα μέλη, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019.

 Επίσης να  αναρτηθεί στον κόμβο Διαύγεια, στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και  να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

 

Καρανικόλας Νικόλαος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies