Ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4304/14-3-2019 προκήρυξης Δημάρχου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

                               

                                          ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
 3. Το με αρ. πρωτ.  34542/24-10-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/24742/10-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  ΦΕΚ2018/Β/2017 και ΦΕΚ922/Β/2017 στον οποίο προβλέπονται δύο (2)  θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εκ των οποίων η μία κενή
 5. Την με αρ.164/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία
 6. Τις διατάξεις των άρθρων 165 και 167 του Ν. 3584/07, όπως ισχύουν
 7. Τις διατάξεις του   άρθρ. 43 του Ν. 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες  της παρ. 7 του άρθρ. 60 του Ν.4370/2016 και ισχύουν
 8. Τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν.2190/1994.
 9. Την αρχική με αριθμ. πρωτ. 6642/3-4-2018 προκήρυξη του Δημάρχου Νάουσας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας , η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κατά τους ορισμούς της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) στις 3-4-2018 και έγινε ανάρτηση αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ: 67ΓΚΩΚ0-ΧΞΠ, η οποία στην συνέχεια ανακλήθηκε νόμιμα με την υπ’αριθμ. πρωτ.9321/15-5-2018 απόφαση του ιδίου, για τους σε αυτήν αναφερόμενους λόγους, η οποία επίσης δημοσιεύθηκε νόμιμα στις 15-5-2018 και έγινε ανάρτηση αυτής στο πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ2Χ3ΩΚ0-0ΦΣ.
 10. Την με αριθμό πρωτ.20227/16-10-2018 προκήρυξη του Δημάρχου Νάουσας για την πλήρωση της ίδιας θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κατά τους ορισμούς της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) στις 16-10-2018 και έγινε ανάρτηση αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ: 67ΓΚΩΚ0-ΧΞΠ.
 11. Την με αριθμό πρωτ. 4304/14-3-2019 προκήρυξη του Δημάρχου Νάουσας για την πλήρωση της ίδιας θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κατά τους ορισμούς της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) στις 14-3-2019 και έγινε ανάρτηση αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΑΟ3ΩΚ0-Κ2Λ, η οποία ανακλήθηκε με την υπ’αριθμ. πρωτ. 2682/14-2-2019 απόφαση του ιδίου,η οποία επίσης δημοσιεύθηκε νόμιμα στο πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ψ81ΧΚ0-ΙΟΗ.
 12. Το γεγονός ότι στην τελευταία προκήρυξη προβλέπεται ότι οι υποψήφιοι δικηγόροι έπρεπε να είναι μόνο μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας και όχι όλων των δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας,σε αντίθεση με τις συνταγματικές επιταγές, και επιπλέον ότι έπρεπε να είχαν δικαίωμα παράστασης, ή στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο.
 13. Το γεγονός ότι από την έρευνα των εκκρεμών υποθέσεων του Δήμου Νάουσας, οι πιο σοβαρές από αυτές εκδικάζονται στα ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, και ότι ο ήδη υφιστάμενος έμμισθος δικηγόρος δεν κέκτηται δικαίωμα παράστασης στα ανώτατα Δικαστήρια, με αποτέλεσμα να ανατίθενται σωρευτικά υποθέσεις σε τρίτους εξωτερικούς δικηγόρους, με ζημία του Δήμου, έπρεπε συνεπώς να προβλεφθεί ότι οι υποψήφιοι δικηγόροι θα έχουν υποχρεωτικά δικαίωμα παράστασης στα ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας, ήτοι στον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 14. Tις αρχές του κράτους δικαίου, της νομιμότητας της δράσεως της Διοικήσεως και της χρηστής διοικήσεως.

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4304/14-3-2019 προκήρυξης Δημάρχου Νάουσας για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα κατά τους ορισμούς της περ. γ΄ της παρ.2 του άρθρου 43 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) στις 14-3-2019 και έγινε ανάρτηση αυτής στο Πρόγραμμα Διαύγεια, λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΩΑΟ3ΩΚ0-Κ2Λ. λόγω των παραπάνω αναφερόμενων λόγων, και ως εκ τούτου , προκειμένου να μην οδηγηθεί η διοίκηση σε πράξη και λήψη απόφασης που δεν θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Δήμου Νάουσας, θεωρεί ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας μπορεί να επέλθει με την ανάκληση της εν λόγω προκήρυξης και την έκδοση νέας.
 2. Την άμεση έκδοση νέας προκήρυξης για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας κατά τους ορισμούς του νόμου και των παραπάνω σκέψεων.
 3. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Πρόεδρο της Πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής, στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας, στο Πρωτοδικείο Βέροιας και να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχίας 30) και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

                                                     

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                                                         

 

                                              ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies