Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

  

 

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1)  θέσης   δικηγόρου με σχέση  έμμισθης εντολής στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το με αρ. πρωτ.  34542/24-10-2017 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./142/24742/10-10-2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο μας.
 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας  ΦΕΚ2018/Β/2017 και ΦΕΚ922/Β/2017 στον οποίο προβλέπονται δύο (2)  θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή εκ των οποίων η μία κενή
 3. Την με αρ. πρωτ. 3176/22-02-2019 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προβλέπεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας για το τρέχον έτος και ανάλογη θα προβλεφθεί για τα επόμενα έτη
 4. Την με αρ.164/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 165 & 167 του Ν. 3584/07, όπως ισχύουν
 6. Τις διατάξεις του   άρθρ. 43 του Ν. 4194/2013 όπως αυτές τροποποιήθηκαν από εκείνες  της παρ. 7 του άρθρ. 60 του Ν.4370/2016 και ισχύουν
 7. Τις διατάξεις του άρθρ.1 παρ. 2 περ. ιβ’ του Ν.2190/1994.
 8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) «Προσόντα Διορισμού σε θέση φορέων του Δημόσιου Τομέα, όπως ισχύουν
 9. Το υπ' αριθ. 2/7-1-2019 πρακτικό 2ης συνεδρίασης της επιτροπής του άρθρου 43 Ν. 4194/2013 με το οποίο διαπιστώθηκε πρόβλημα στον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων με αποτέλεσμα να αναπεμφθεί η υπ' αριθ. 20227/16-10-2018 προκήρυξη στον Δήμο Νάουσας για τις δικές του νόμιμες ενέργειες

10. Την με Α.Π. 2682/14-02-2019 Απόφαση Δημάρχου Νάουσας ανάκλησης της  με Α.Π. 20227/16-10-2018 προκήρυξης και έκδοσης νέας προκήρυξης για την πλήρωση μίας θέσης Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στον Δήμο Νάουσας.

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με δικαίωμα παράστασης στο εφετείο με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Νάουσας.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύουν κάθε φορά και ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση και θα συνδέεται με το Δήμο Νάουσας με σχέση έμμισθης εντολής.

 

Το αντικείμενο της απασχόλησης του θα είναι η κάλυψη των γενικών νομικών θεμάτων των  Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και των ΝΠΔΔ του Δήμου και η υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Νάουσας  και των ΝΠΔΔ του Δήμου, ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις του, όπως :

-η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες

-η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές υπηρεσίες καθώς και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους,

-Η παρακολούθηση και διεξαγωγή όλων των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

-η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο,

- η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών,

- η έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας των αγοραζομένων, μισθωμένων, μεταβιβαζομένων κλπ. περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο,

- η επεξεργασία των διακηρύξεων των δημοπρασιών, υποστήριξης των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών (πρακτικά, ενστάσεις κλπ) μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και η σύνταξη των σχεδίων όλων των συμφωνητικών του Δήμου που αναφέρονται σε πωλήσεις, αγορές , ανταλλαγές, μισθώσεις και εκμισθώσεις,

- ο χειρισμός και η διεκπεραίωση πάσης φύσεως εξώδικων εγγράφων που απευθύνουν τρίτοι προς το Δήμο και έχουν νομική σημασία,

- η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας,

- η παραλαβή εξώδικων και δικογράφων  που απευθύνονται στο Δήμο.

 

-Η σύνταξη αντικρούσεων επί των ασκουμένων προσφυγών για επιβολή τελών και προστίμων

 

 

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στην έδρα του Δήμου Νάουσας ( Δημαρχίας 30), στο γραφείο νομικής υπηρεσίας του δημοτικού καταστήματος, κατά κανόνα τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων Αρχών, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15.

 

Ο προσληφθείς θα παρέχει τις νομικές του υπηρεσίες συγχρόνως στο Δήμο Νάουσας, τα Νομικά του Πρόσωπα και τα Ιδρύματά του, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Νάουσας και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.  

 

  Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :

α) Να είναι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής.

γ)Να  έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

δ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία και να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

ε) Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο στο Δήμο Νάουσας σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο Τοπικό Τύπο, αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:

 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

β) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

γ) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο.

δ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 42 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων».

Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν, μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα, στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.

 στ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία του στο γνωστικό αντικείμενο της απασχόλησης.

ζ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 και του Κώδικα Δικηγόρων.

θ) Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. Συγκεκριμένα, για την απόδειξη της εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης, μπορούν να προσκομίσουν δικαστικές αποφάσεις, δικόγραφα που έχουν ήδη εκδικαστεί, υπομνήματα, σχετικές γνωμοδοτήσεις, κλπ. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Ειδικότερα, υποβάλλονται ευκρινείς φωτοτυπίες τίτλων σπουδών, ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 Αν ο βασικός ή ο μεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της. Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος και επομένως, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του εμπειρία και επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμώνται η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

 

Για την επιστημονική του κατάρτιση λαμβάνεται υπόψη, ιδίως,  (λαμβανομένων υπ’ όψη των αναγκών και του πεδίου δράσης του Δήμου), η ύπαρξη Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους νομικής σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής στα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων:

 • αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού ή
 • δημοσίου διοικητικού δικαίου

Τίτλος μεταπτυχιακός ή διδακτορικός, αποκτηθείς στην αλλοδαπή λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν προσαχθεί και η αναγνώρισή του από τον ΔΟΑΤΑΠ για την ισότιμη αντιστοιχία του τίτλου.

     ενώ συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου, η οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιμόρφωση των υποψηφίων στο τομέα της νομικής επιστήμης, όπως επίσης τυχόν υφιστάμενες επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, δημοσιευμένες και μη καθώς και σχόλια, μελέτες, παρατηρήσεις αυτού, καταχωρημένες στο νομικό περιοδικό τύπο.

 

Η επιλογή θα γίνει με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του κατωτέρω πίνακα. Όλα τα επί μέρους κριτήρια μοριοδοτούνται. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται βάσει της μοριοδότησης που λαμβάνουν από το σύνολο των κριτηρίων και η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Επιλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό μορίων.

 

Κριτήριο

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(αριθμός μοριών)

1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

(Χαρακτηριστικά προσωπικότητας υποψηφίου που δύνανται να βοηθήσουν στην ανταπόκριση του στο αντικείμενο της απασχόλησης)

Έως 5

2.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

 

2.Α. Διδακτορικό δίπλωμα αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού ή διοικητικού δικαίου

2.Β. Μεταπτυχιακός τίτλος αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού ή διοικητικού δικαίου

 

Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός ως άνω τίτλων σπουδών προσμετράται μόνον αυτός που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός ως άνω τίτλων σπουδών του ιδίου επιπέδου, προσμετράται μόνον ο ένας

 

2.Γ. Βαθμός πτυχίου, οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιμόρφωση των υποψηφίων στο τομέα της νομικής επιστήμης, τυχόν υφιστάμενες επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, δημοσιευμένες και μη καθώς και σχόλια, μελέτες, παρατηρήσεις αυτού, καταχωρημένες στο νομικό περιοδικό τύπο

15

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Έως 5

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 

Έως 15

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (τουλάχιστον ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ)

15

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

Α.1.ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

2.ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

3.ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

 

Β.1.ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2.ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

3.ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Ως δεύτερη ξένη γλώσσα λαμβάνεται υπόψη η Γαλλική ή Γερμανική

 

 

15

10

5

 

 

5

4

3         

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έως 5

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

5

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

έως 10

 

 

 

Η απόδειξη γλωσσομάθειας και γνώσης Η/Υ αποδεικνύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 28 π.δ 50/2001 και το ισχύον από 17-1-2019 παράρτημα απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδώσει το ΑΣΕΠ και βρίσκεται διαθέσιμο στον ιστότοπο του[1].

 

       Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :

α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρος

β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη,

γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου.

Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Νάουσας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Νάουσας.

 Η Επιτροπή αρχικά θα ελέγξει τη συνδρομή στο πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραιτήτων προσόντων που αναφέρονται ανωτέρω και θα καλέσει σε ατομική συνέντευξη μόνο τους υποψήφιους των οποίων η συμμετοχή κρίθηκε παραδεκτή. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Νάουσας ο οποίος οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στην κενή θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας την ανάληψη υπηρεσίας.

Ο επιτυχών θα πρέπει να μην έχει τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσει κατά τον χρόνο πρόσληψής του στο Δήμο Νάουσας τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

 

 Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας, Δημαρχίας 30 Τ.Κ.59200  Αρμόδιοι: κ. Παπακώστα Μαρία, κ. Φίκατα Μαρία, τηλ.2332350335-6. 

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί με επιμέλεια του Δήμου Νάουσας α) στον Πρόεδρο του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, β) στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου Βέροιας, γ) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας οι οποίοι αντίστοιχα πρέπει να επιμεληθούν για την τοιχοκόλληση αυτής, συντασσομένου και του σχετικού αποδεικτικού κοινοποίησης και δ) να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Νάουσας και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Δημαρχίας 30) και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

 

 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (Ν. 4250/14 άρθρο 1)

 

 Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/1913 (ΦΕΚ Α΄25/1914). Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36 Ν. 4194/ 2013/ΦΕΚ 208/27-09-2013/τ.Α΄) μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-άδειες- πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κλπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

 

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στον Δήμο Νάουσας: από 20/03/2019 έως 18/04/2019.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

    ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] http://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/page1505/page19?_adf.ctrl-state=193t7nf3oy_1&_afrLoop=9855592025578316#!%40%40%3F_afrLoop%3D9855592025578316%26_adf.ctrl-state%3D193t7nf3oy_5

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies