Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας, έργο προϋπολογισμού 207.417,90 ευρώ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

 

Τίτλος

Εφαρμογές Smart City στην πόλη της Νάουσας

Προϋπολογισμός

207.417,90 ευρώ

Ημ. έγκρισης

19/02/2019

Ημ. έναρξης

21/10/2019

Ημ. λήξης

20/10/2020

Πρόγραμμα

Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020

Άξονας

Βελτίωση της πρόσβασης της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

Ειδικός στόχος

6-ΑΞ02-2c-2c1 Διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς Περιφερειακής κλίμακας

Δράση

1(ΑΞ02) Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Πε-ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ταμεία συγχρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σύντομη περιγραφή

Στα πλαίσια της πράξης θα πραγματοποιηθούν:

1.    Προμήθεια διακοπτών και ροοστατών και σχετικού λογισμικού για 78 δημόσια φωτιστικά στοιχεία

2.    Προμήθεια και τοποθέτηση αισθητήρων στάθμευσης και αντίστοιχων αναμεταδοτών, οι οποίοι θα ελέγχουν την κατάληψη ή μη θέσεων στάθμευσης μέσω μεταβολής μαγνητικού πεδίου που θα αποστέλλουν τα δεδομένα σε κεντρικό μηχανισμό.

3.    Προμήθεια πλατφόρμας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Διεπαφών και Διασύνδεσης με τρίτα πληροφοριακά συστήματα που περιλαμβάνει λογισμικό διαχείρισης των APIs για τις εφαρμογές του Δήμου, μια (1) πιλοτική - επιδεικτική εφαρμογή ανοιχτού κώδικα και σχετική εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (κινητά, tablet, PC, κλπ) για τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου με τις smart εφαρμογές. Συμπεριλαμβάνεται αντίστοιχη βάση δεδομένων στην οποία θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα από τις smart εφαρμογές.

4.    Προμήθεια συστήματος τηλεματικής διαχείρισης Δημοτικών οχημάτων: περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμετρίας (42 συσκευές τηλεματικής εγκατάστασης σε οχήματα, σχετικό λογισμικό, αντίστοιχα εγχειρίδια και υπηρεσίες εκπαίδευσης) σε 30 Δημοτικά οχήματα.

5.    Ανάπτυξη εφαρμογής (phone app) που θα λειτουργεί σε περιβάλλον Android και iOS και θα παρέχει στους χρήστες «εικονικές ξεναγήσεις» μέσα στη Νάουσα.

6.    Ανάπτυξη υποδομής (καρταναγνώστες, έκδοση φυσικών καρτών) και σχετικής εφαρμογής ΤΠΕ διασυνδεδεμένης με την Βάση Δημοτικών Δεδομένων για την έκδοση και διαχείριση ψηφιακής κάρτας δημότη/επισκέπτη.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ:

1.    Ένα εγκατεστημένο σύστημα smart lighting για78 φωτιστικά, και αντίστοιχο σύστημα ελέγχου

2.    Ένα εγκατεστημένο σύστημα smart parking που αποτελείται από: 55 αιθητήρες εντοπισμού οχημάτων και παρελκόμενα, και ένα λογισμικό διαχείρισης

3.    Μία Βάση Δεδομένων και διεπαφή (πλατφόρμα) πλήρως λειτουργική, μία πιλοτική εφαρμογή ανοικτού κώδικα και μία εφαρμογή για έξυπνες συσκευές

4.    Ένα σύστημα τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων που αποτελείται από: 32 GPS-GPR Strackers, και ένα λογισμικό διαχείρισης

5.    Μία εφαρμογή (λογισμικό) για εικονικές ξεναγήσεις

6.    Ένα σύστημα έκδοσης και διαχείρισης ψηφιακής κάρτας δημότη/επισκέπτη που αποτελείται από: εξοπλισμό (2 κωδικοποιητές, 120 τερματικά και αναλώσιμα) και μία Web based πλατφόρμα διαχείρισης.

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies