Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ                                                                                           Αρ. Πρωτ: 22656/15-11-2018

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

 

                         Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

    Ο Δήμος Νάουσας    προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό  με αντικείμενο της σύμβασης  την  προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου μικτού φορτίου  3,5tn,  ενός ημιφορτηγού   4*2  και ενός κλειστού  τύπου VAN    για τις ανάγκες  του Δήμου Νάουσας (Α/Α 66577  συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

            Φορέας  υλοποίησης  της παρούσας σύμβασης είναι  ο Δήμος Η.Π. Νάουσας.   Η     δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.30.7131.006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018   του Φορέα και του αντίστοιχου  2019

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  στο πλαίσιο της πρόσκλησης  Ι «Προμήθεια  μηχανημάτων έργου , οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» Κωδ. ΣΑ :  ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΣΑΕ  055 με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010  175.000,00  . Ιδιοι πόροι Δήμου   7.500,00  ευρώ. Σύνολο  182.500,00  ευρώ.

      Προσφορές υποβάλλονται για ένα έως    τρία   τμήματα :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Τεμάχια

Τιμή χωρίς ΦΠΑ €

CPV

1

ΤΜΗΜΑ  1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΜΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ  3,5  tn

1

41.129,03

34134200-7

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 

4.000,00

 

2

TMHMA 2  HMIΦΟΡΤΗΓΟ  4*2  ΜΕ ΜΟΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

1

17.338,71

34131000-4

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 

1.500,00

 

3

ΤΜΗΜΑ  3  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ  VAN

1

14.112,90

34131000-4

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

 

1.500,00

 

 

ΤΜΗΜΑ  1 + ΤΜΗΜΑ  2 + ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 

 72.580,64

 

 

ΦΠΑ 24%

17.419,36

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ 1 +ΤΜΗΜΑ 2 + ΤΜΗΜΑ 3 

 7.000,00

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

97.000,00

 

 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τρία . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής . Η τιμή των προς προμήθεια  οχημάτων   δίνεται  σε ευρώ .

 Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών   η       16-11--2018     και ώρα 17.00..

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η    10-12-2018  και ώρα 17.00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την     14-12-2018   και ώρα 10.30 π.μ.

 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.(αρθρο 2.2.2 της διακήρυξης) Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη(αρθρο 2.4.5 της διακήρυξης) . Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%  επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται για το τμήμα   1  σε  6  μήνες, ενώ για το τμήμα   2  και  τμήμα  3  σε   3 μήνες . O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε    9  μήνες   .

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies