Αποτελέσματα υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
 
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ           Ανακοίνωση :                
  Υπηρεσία :                 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ               ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 2/2018                
  Έδρα Υπηρεσίας : ΝΑΟΥΣΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ                                
  Διάρκεια Σύμβασης :  8 ΜΗΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102                                
        Ειδικότητα :  ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣ Γ')                                
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων) 
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων)  ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  (Ποσοστό  Αναπηρίας)
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ
  (Ποσοστό  Αναπηρίας)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (9)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(10)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(11)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(12)
(1)  (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
ΣΙΟΥΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ916620 Οχι Οχι 1 3       2     14.78 44     0 0 0 0 60 0 0 295.40 308 0 0 Οχι 1 Οχι 663.40 1
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ852962 Οχι Οχι Α               15.31 378     0 0 0 0 0 0 0 306.00 420 0 0 Οχι Α Οχι 726.00 2
ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ330500 Οχι Οχι Α 0             13.25 283     0 0 0 0 0 0 0 265.00 420 0 0 Οχι Α Οχι 685.00 3
ΤΣΙΑΚΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝ372959 Ναι Οχι 1 2       2     13.67 36     0 0 0 0 60 0 0 273.20 252 0 0 Ναι 1 Οχι 585.20 4
ΤΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΒ883724 Ναι Οχι Γ 2             12.85 23     0 0 0 0 0 0 0 256.80 161 0 0 Ναι Γ Οχι 417.80 5

 

 

 
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ           Ανακοίνωση :                  
  Υπηρεσία :          ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ   Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 2/2018                  
  Έδρα Υπηρεσίας : ΝΑΟΥΣΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ                                   
  Διάρκεια Σύμβασης :  8 ΜΗΝΕΣ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101                                  
          Ειδικότητα :  ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣ Γ' + Ε' )                                  
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων) 
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων)  ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  (Ποσοστό  Αναπηρίας)
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ
  (Ποσοστό  Αναπηρίας)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (9)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(10)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(11)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(12)
(1)  (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 ΜΠΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ951305 Οχι Οχι 1 4             12.44 145     200 0 0 0 0 0 0 248.80 420 0 0 Οχι 1 Οχι 868.80 1
2 ΣΙΟΥΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ916620 Οχι Οχι 1 3       2     14.78 2     0 0 0 0 60 0 0 295.40 14 0 0 Οχι 1 Οχι 369.40 2
3 ΜΙΣΙΡΛΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ330500 Οχι Οχι Α 0             13.25 83     0 0 0 0 0 0 0 265.00 420 0 0 Οχι Α Οχι 685.00 3
4 ΤΣΙΑΚΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝ372959 Ναι Οχι 1 2       2     13.67 31     0 0 0 0 60 0 0 273.20 217 0 0 Ναι 1 Οχι 550.20 4

 

 

 
Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ   ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ         Ανακοίνωση :              
  Υπηρεσία :        ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Υπ' αριθμ. Σ.Ο.Χ. : 2/2018              
  Έδρα Υπηρεσίας : ΝΑΟΥΣΑ   ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ                          
  Διάρκεια Σύμβασης :  8 ΜΗΝΕΣ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103                          
          Ειδικότητα :  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)                          
Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜ.
 ΤΑΥΤΟΤ.
ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ     sort ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ sort  ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ sort ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ Σειρά Κατάταξης
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(σε μήνες)
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων)  ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων)  ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ
(αριθμ. ανήλικων τέκνων) 
ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(αριθμ. τέκνων)
ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  (αρ. τέκνων)  ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες) ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
  (Ποσοστό  Αναπηρίας)
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ
  (Ποσοστό  Αναπηρίας)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(1)
ΜΟΝΑΔΕΣ
(2)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (3)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (4 ή 5)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (6)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (7)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (8)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (9)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (10)
ΜΟΝΑΔΕΣ
 (11)
(1)  (2) (3) (4 ή 5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Σ405964 Οχι Οχι 1 49     3       250   85 800 0 0 120 0 0 0 420 0 170 Οχι 1 Οχι 1,510.00 1
2 ΜΠΙΝΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ372024 Οχι Οχι 1 16   5         95     800 0 250 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,470.00 2
3 ΚΑΠΙΡΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒ100257 Οχι Οχι 1 12     3 3     85     800 0 0 120 110 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,450.00 3
4 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΩΜΑΣ ΑΝ370899 Οχι Οχι 1 23 4     4     36     800 200 0 0 110 0 0 252 0 0 Οχι 1 Οχι 1,362.00 4
5 ΚΑΝΔΕΡΙΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ343352 Οχι Οχι 1 6 8   3 2     72     350 400 0 120 60 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,350.00 5
6 ΚΑΝΔΕΡΙΤΣΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Χ343739 Οχι Οχι 1 58     3 3     34     800 0 0 120 110 0 0 238 0 0 Οχι 1 Οχι 1,268.00 6
7 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ831856 Οχι Οχι 1 25       2     56     800 0 0 0 60 0 0 392 0 0 Οχι 1 Οχι 1,252.00 7
8 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΗΛΙΑΣ Χ845893 Οχι Οχι 1 43       2     30   89 800 0 0 0 60 0 0 210 0 178 Οχι 1 Οχι 1,248.00 8
9 ΔΗΜΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ327682 Οχι Οχι 1 21             72     800 0 0 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,220.00 9
10 ΖΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ξ833793 Οχι Οχι 1 26             157     800 0 0 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,220.00 10
11 ΤΣΙΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ845497 Οχι Οχι 1 26     3       41     800 0 0 120 0 0 0 287 0 0 Οχι 1 Οχι 1,207.00 11
12 ΣΙΑΓΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜ881221 Οχι Οχι 1 8 4           69     500 200 0 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,120.00 12
13 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ362830 Οχι Οχι 1 8 4           86     500 200 0 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 1,120.00 13
14 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ330870 Οχι Οχι 1 40             32     800 0 0 0 0 0 0 224 0 0 Οχι 1 Οχι 1,024.00 14
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΗ822184 Οχι Οχι 1 6     3 2     126     350 0 0 120 60 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 950.00 15
16 ΑΙΛΙΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ826166 Οχι Οχι 1 54     3             800 0 0 120 0 0 0 0 0 0 Οχι 1 Οχι 920.00 16
17 ΠΑΠΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΑΒ723212 Οχι Οχι 1 7       2     59     425 0 0 0 60 0 0 413 0 0 Οχι 1 Οχι 898.00 17
18 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ887236 Οχι Οχι 1 16       1     4     800 0 0 0 30 0 0 28 0 0 Οχι 1 Οχι 858.00 18
19 ΨΑΘΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ892586 Οχι Οχι 1 20             5     800 0 0 0 0 0 0 35 0 0 Οχι 1 Οχι 835.00 19
20 ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ439101 Οχι Οχι 1 51                   800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Οχι 1 Οχι 800.00 20
21 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ416751 Οχι Οχι 1 30                   800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Οχι 1 Οχι 800.00 21
22 ΠΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ρ310282 Οχι Οχι 1 5             362     275 0 0 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 695.00 22
23 ΑΙΛΙΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ883793 Οχι Οχι 1 8     3             500 0 0 120 0 0 0 0 0 0 Οχι 1 Οχι 620.00 23
24 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ843230 Οχι Οχι 1 1     3 2     80     0 0 0 120 60 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 600.00 24
25 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Χ344024 Οχι Οχι 1 8             14     500 0 0 0 0 0 0 98 0 0 Οχι 1 Οχι 598.00 25
26 ΤΣΙΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χ845559 Οχι Οχι 1 0     3       156     0 0 0 120 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 540.00 26
27 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Φ247269 Οχι Οχι 1 0       2     60     0 0 0 0 60 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 480.00 27
28 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΚ916995 Οχι Οχι 1 0       1     129     0 0 0 0 30 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 450.00 28
29 ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ296129 Οχι Οχι 1 0             178     0 0 0 0 0 0 0 420 0 0 Οχι 1 Οχι 420.00 29
30 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΑΡΜΠΙΝΟΣ ΑΚ439629 Οχι Οχι 1 0     3 2     17     0 0 0 120 60 0 0 119 0 0 Οχι 1 Οχι 299.00 30
31 ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ883897 Οχι Οχι 1 0             22     0 0 0 0 0 0 0 154 0 0 Οχι 1 Οχι 154.00 31
32 ΠΕΓΚΑ ΕΥΦΡΑΞΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ827462 Οχι Οχι 1             1 5     0 0 0 0 0 0 50 35 0 0 Οχι 1 Οχι 85.00 32
33 ΜΙΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ330518 Ναι Οχι 1 2     3 2     32     0 0 0 120 60 0 0 224 0 0 Ναι 1 Οχι 404.00 33

 

 

 

              

 

              ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

 

 

Κατά των αναρτημένων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλλουν  ενστάσεις στο ΑΣΕΠ (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65 κτίριο ZEDA, Τ.Κ. 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την  επομένη της ανάρτησή τους, δηλαδή μέχρι και τη Πέμπτη  28  Ιουνίου 2018.

 

Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η  καταβολή παραβόλου στο δημόσιο ταμείο πενήντα  ευρώ  ( 20 )  €.

 

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies