ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2018

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 2/2018

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πόλη της Νάουσας»    

  Στη Νάουσα σήμερα, ημέρα Τετάρτη 07-02-2018 και ώρα 10.00 μ.μ. προσήλθαν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νάουσας για  την πραγματοποίηση της 9ης Συνεδρίασης , μετά από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2934/05-02-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Καρανάτσιου Θεοδώρου.

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ        ΘΕΟΔΩΡΟΣ                            ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ    ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ

ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ         ΣΤΑΥΡΟΣ                                ΡΙΖΟΣ               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΓΓΑΣ                   ΣΤΕΛΙΟΣ                                ΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ     ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΛΑΚΗ                 ΑΘΗΝΑ                                  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ    ΓΕΩΡΓ.

ΜΑΝΤΣΙΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, άρχισε η συνεδρίαση.

    Το  2ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης αφορά την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα «Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 30761/15-12-2017 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και την υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας.

    O Πρόεδρος  αφού πήρε το λόγο αναφέρθηκε στην υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας και στη συνέχεια διαβάζει στα μέλη την παρακάτω εισήγηση της Δ/νσηςΤεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας:

«Σχετ. : Η με αριθμ. πρωτ. 30761/30-11-2016 αίτηση του κου Ρίζου Θεόδωρου                                                

                Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού

Και έχοντας υπόψη :

1)      τα άρθρα 73, 83 και 84 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"

2)      την υπ' αριθμ. 230/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας"

3)      με το άρθρο 34 το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παρ. 2 περίπτωση (ι)

«ι) σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή οικοδομικών γραμμών ή των νοητών προεκτάσεων αυτών»,

Διαπιστώθηκε :

ότι το σημείο για το οποίο προτείνεται η δημιουργία χώρου φορτοεκφόρτωσης δεν δημιουργεί κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, διότι τηρείται το άρθρο 34 του Κ.Ο.Κ.

Τροποποιείται η υπ' αριθμ. 230/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας" ως προς την παράγραφο (Ε') και προστίθεται μία θέση επιπλέον ως εξής :

 

Επί της οδού Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) και έμπροσθεν του καταστήματος ΡΙΖΟΥ, όπως φαίνεται στο απόσπασμα του τοπογραφικού διαγράμματος που ακολουθεί.

 

Η θέση αυτή θα αποτελεί χώρο φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα της περιοχής.

 

Θα πρέπει να ορισθεί η σήμανση της θέσης τοποθετώντας την πινακίδα Ρ-43 "Απαγορεύεται η στάθμευση - στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας" και η πρόσθετη πινακίδα (παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα) που να γράφει "Χώρος προσωρινής στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωση", στην αρχή  και  στο  τέλος.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ  Από τη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας να γνωμοδοτήσει σχετικά και να προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη λήψη σχετικής απόφασης, η δε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να γνωμοδοτήσει σχετικά και να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.»                

         

Η Δημοτική Κοινότητα αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου  και μετά από συζήτηση

                                                                                                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 230/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας με θέμα "Λήψη απόφασης για νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας" ως προς την παράγραφο (Ε') και να προστεθεί μία θέση επιπλέον ως εξής :

 

Επί της οδού Δημητρίου Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) και έμπροσθεν του καταστήματος ΡΙΖΟΥ.

 

Η θέση αυτή θα αποτελεί χώρο φορτοεκφόρτωσης για τα καταστήματα της περιοχής.

 

Θα πρέπει να ορισθεί η σήμανση της θέσης τοποθετώντας την πινακίδα Ρ-43 "Απαγορεύεται η στάθμευση - στάθμευση περιορισμένης χρονικής διάρκειας" και η πρόσθετη πινακίδα (παραλληλόγραμμη, λευκή με μαύρα γράμματα) που να γράφει "Χώρος προσωρινής στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωση", στην αρχή και στο τέλος».

 

Στη  συνέχεια , η Επιτροπή αφού  άκουσε και   έλαβε υπόψιν  την υπ΄αριθμ 30761/15-12-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας, και την υπ΄αριθμ. 1/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας,

 

                                                                                                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ     ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί υπέρ  της τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 230/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για «Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Νάουσας», και εισηγείται το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας.

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα  αριθμό  2/2018 .

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

                                                                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           ΤΑ   ΜΕΛΗ

                                                                                                                                                                        ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

                                                                                                                                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                                                                     ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies