Προκήρυξη διακήρυξης δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ρεύματος του Δήμου Νάουσας

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 144/4-1-2018

Προκήρυξη  διακήρυξης δημόσιου  διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με την ανοικτή διαδικασία  για την προμήθεια ρεύματος  του   Δήμου Νάουσας  

                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο  διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  ρεύματος  για   τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (1.400.000,00) με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. Αναθέτουσα Αρχή - ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, NUTS- EL 521

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV 09310000-5

Α/Α

 

Περιγραφή τιμολογίου

Εκτιμώμενη Ετήσια Συνολική Χρέωση (€) 

1

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ   Γ21

εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι μέχρι 25 KV

68.290,10

2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ22

εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι από 25 KV έως 250 KV.

296.143,41

3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Γ23

παροχή χαμηλής τάσης

393,80

4

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ  (ΦΟΠ)

εφαρμόζεται στην κατανάλωση για τον φωτισμό οδών ανεξαρτήτου ισχύος

284.110,48

5

Σύνολο ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΒΓΕ (Ισχύος, Ημερήσιας και νυχτερινής)

εφαρμόζεται όταν η κατανάλωση είναι πάνω από 250 KV

Σύνολο ΒΓΕ

(Ημερήσια κατανάλωση, νυχτερινή κατανάλωση και χρέωση ισχύος:

95.376,73

6

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

αφορά χρέωση για αγροτική χρήση.

152.811,57

7

Μη ανταγωνιστικές χρεώσεις- Τέλη - Φόροι - Λοιπές επιβαρύνσεις

Οι λοιπές χρεώσεις αφορούν σε ρυθμιζόμενα κόστη, που είναι μη ανταγωνιστικά, κοινά δηλαδή σε όλους τους παρόχους. Αυτά είναι το Ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αερίων (ΕΤΜΕΑΡ), Ειδικό φόρο κατανάλωσης (ΕΦΚ), Χρέωση Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), Δημοτικά τέλη και ΤΑΠ, Χρέωση χρήσης συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), λοιπές επιβαρύνσεις συστήματος μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), χρέωση χρήσης δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) και ΥΚΩ.

341.811.96

Σύνολο

 

1.238.938.05

Φ Π Α    13%

 

 

 

 

161.061.95

Γενικό Σύνολο

 

 

 

 

1.400.000,00

Διαδικασία που επελέγη –Κριτήριο κατακύρωσης

   Δημόσια   διεθνή  ανοικτή  διαδικασία άνω των ορίων  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νάουσας

Χρονοδιάγραμμα

Η  διάρκεια ισχύος  της  σύμβασης ορίζεται το ένα έτος.

 Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.eprocurement.gov.gr/ του Συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα   (40 ) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

   Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θα παρέχει, με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στους όρους, στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, από την ηλεκτρονική διεύθυνση:www.naoussa.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη: www.eprocurement .gov.gr. Αρ.συστηματος   51406. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.5.2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  ΕΣ.Η.ΔΗ.Σ.)",

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡOMHΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡOMΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

10-1-2018

10-1-2018  

14-2-2018  ΩΡΑ 17.00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Εγγυήσεις συμμετοχής

  Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους  2 % της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

 Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 4.1 της διακήρυξης)

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε   210  ημέρες. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό  50% επί του προυπολογισμού  της σύμβασης  δηλαδή  συνολικής αξίας 2.100.000,00  με ΦΠΑ (1.858.216,57 ανευ ΦΠΑ).  

Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται  από την αναθέτουσα  αρχής εντός  του χρόνου της ισχύος  της  αρχικής σύμβασης και με διάρκεια ισχύος  έως  2  έτη από την  υπογραφή της αρχικής σύμβασης

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση

     Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η  5-1-2018

Πληροφορίες

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Νάουσας  στα τηλ. 2332350367 και 2332350328,υπόψη:   Κα Αθηνά Βαταντζή και  Κος Γεώργιος Λαπαβίτσας, αντίστοιχα.

 e-mail: vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.gr ,  Φαξ : 2332024260

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies