ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ημερομηνία :3-7-2017 Αρ. Πρωτ. :15592 Διεύθυνση Οικονομικών Γραφείο Προμηθειών, Bαταντζή Α. Λαπαβίτσας Γ. Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00 Νάουσα Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260

 

         

 

Ημερομηνία :3-7-2017

Αρ. Πρωτ. :15592

 

    Διεύθυνση Οικονομικών

Γραφείο Προμηθειών

    Πληροφορίες Bαταντζή Α.Λαπαβίτσας Γ.

   Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 5 92 00  Νάουσα

     Τηλ.: 2332350367 ,328 Fax: 2332024260

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»

Ενδεικτικού  προϋπολογισμού  25.790,00 πλεον ΦΠΑ 24% Σύνολο  31.979,60 ευρώ με το Φ.Π.Α.  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.Οδός: Δημαρχίας  30, Ταχ.Κωδ.: 59200,Τηλ.: 2332350367,2332350328 Telefax: fax2332024260, E-mail vatantzi@naoussa.gr, lapavitsas@naoussa.grΙστοσελίδα: www.naoussa.gr

 2. Κωδικός CPV: 34352100-0,34352000-9, 34351100-3

3. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών  της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον της προμήθειας.4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση της προμήθειας  θα είναι τμηματική  καθ’ όλη τη  διάρκεια  της σύμβασης.

5 Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, σύμφωνα με το αρθρο 12 της διακήρυξης.

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

6. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η  17 Ιουλίου   2017, ημέρα Δευτέρα  . Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

7. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

9.. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.6671, και  02.30.6671 και 02.35.6671    του προϋπολογισμού του έτους 2017  του Δήμου και του αντίστοιχου  2018 . Σχετική η υπ’ αριθ. 13/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr),  η περίληψη διακήρυξης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις) και στην εφημερίδα Ημερήσια.

 

 

                                                                 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

 

                                                                              Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 

 

                                                                

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies