ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017», προϋπολογισμού 64.999,87 ευρώ με το Φ.Π.Α.

 

         

 

 

Ημερομηνία :06/04/2017

Αρ. Πρωτ. :.7911

 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Tμήμα Συντηρήσεων & Αυτεπιστασίας

 Πληροφορίες: Βαρβέρης Κων/νος

  Δημαρχίας 30, Τ.Κ. 592 00  Νάουσα

     Τηλ.: 2332029625 Fax: 2332029626

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017»

 

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017», προϋπολογισμού  64.999,87 ευρώ με το Φ.Π.Α. 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Δ. Βλάχου (πρώην Δημαρχίας) 30

Ταχ.Κωδ.: 59200

Τηλ.: 2332029623 / 2332029622

Telefax: 2332029626

E-mail kapetanopoulos@naoussa.gr / papafilippou@naoussa.gr

Ιστοσελίδα: www.naoussa.gr

 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις). Εναλλακτικά για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) Ευρώ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Η.Π. Νάουσας (κτίριο Σημανίκα)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 

3. Κωδικός CPV: 44111000-1, Οικοδομικά Υλικά

 

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2017».  Η προμήθεια διαιρείται σε έξι (6) Τμήματα (Ομάδες) όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ )

 

ΟΜΑΔΑ 1: ΟΠΛΙΣΜΟΙ

9.734,00 €

ΟΜΑΔΑ 2: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

18.748,80 €

ΟΜΑΔΑ 3: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

3.658,00 €

ΟΜΑΔΑ 4: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

13.146,17 €

ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

10.022,30 €

ΟΜΑΔΑ 6: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

9.690,60 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΜΑΔΩΝ

64.999,87 € 

 

 

5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται οι προσφορές για μέρος μόνον ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η προμήθεια θα είναι ετήσιας διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των υλικών και θα παραδίδεται τμηματικά στις αποθήκες του Δήμου. 

 

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

            α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

            β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

            γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

            δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το αντικείμενο δραστηριότητας που ασκούν να είναι συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

 

8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 27η Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30  π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού καταστήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: έξι (6) μήνες από την ημερομηνία διαγωνισμού.

 

10. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

 

11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.7331.076  του προϋπολογισμού του έτους 2017  του Δήμου. Σχετική η υπ’ αριθ. 32/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης (ανάληψη υποχρέωσης).

 

12. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

13. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη και στο site του Δήμου www.naoussa.gr (στο σύνδεσμο Προσκλήσεις – Προκηρύξεις).

 

 

 

 

                                                                 Ο Δήμαρχος Ηρωικής Πόλης Νάουσας

 

 

 

                                                                              Κουτσογιάννης Νικόλαος

 

 

 

 

                                                                

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies