Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμούγια την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσα Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το προσωπικό και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2016– 2017 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (192.810,86) με ΦΠΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30 Τ.Κ. 59200   ΝΑΟΥΣΑ

Τηλέφωνο:  2332350367, 233235050328

Fax    :  2332024260

E-mail : vatantzi@naoussa.gr,lapavitsas@naoussa.gr

Αρ. Πρωτ: 28792/9-11-2016

                                                                 

Περίληψη διακήρυξης δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

 

Για την προμήθεια τροφίμων για τη σίτιση των νηπίων στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  και γάλακτος  ( ως είδος ατομικής προστασίας  ) για τους εργαζόμενους  του Ν.Π. και του   Δήμου Νάουσας έτους 2016 - 2017      

 (Α/Α  28696 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ )

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  Ειδών τροφίμων & γάλακτος για το προσωπικό και  τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2016– 2017 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας (192.810,86) με ΦΠΑ όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 1

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΤΡΟΦΙΜΑ)

15800000-6

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

56.503,35€

ΟΜΑΔΑ 2

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ

15300000-1

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

28.896,47€

ΟΜΑΔΑ 3

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

15110000-2

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

27.073,67€

ΟΜΑΔΑ 4

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

15211000-0

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

20.714,03€

ΟΜΑΔΑ 5

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

15810000-9

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

20.206,69€

ΟΜΑΔΑ  6

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-3

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

19.098,45€

ΟΜΑΔΑ 7

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ

15511000-3

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

9.053,79€

ΟΜΑΔΑ 8

ΕΙΔΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

15411110-6

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

8.743,38

ΟΜΑΔΑ9

ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΩΣ ΕΙΔΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

15511000-3

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

2.521,03

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

192.810,86

 

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου Νάουσας και του Νομικού του Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» έτους 2016-2017 . αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε φορέα χωρίς ΦΠΑ  είναι : 

  1. Δήμος  Νάουσας :16.901,28
  2. Ν.Π.Δ.Δ.:           151.246,95

ΣΥΝΟΛΟ          168.148,23

Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται, για τα είδη των ομάδων 2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλείου , 4) Ιχθυοπωλείου, 8) Ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων η κατακύρωση θα γίνει σε Προμηθευτή (ή προμηθευτές)  που θα προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της ομάδας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μια  ή περισσότερες ομάδες  (1-9)  και για όποιο φορέα επιθυμούν ήτοι:

  1. Δήμος Νάουσας
  2. Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας «ομάδας» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών  Πέμπτη  10-11-2016   και ώρα 08.00μ.

 Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών η Παρασκευή  2-12-2016 και ώρα 17.00μμ. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την  Τρίτη  6-12-2016  και ώρα 10.30 π.μ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα  σύμφωνα με το άρθρο 25,  Ν.4412/2016.

Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Νάουσας, ύψους 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη(αρθρο 7 της διακήρυξης). Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, θα κληθεί να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α. (άρθρο 12 της διακήρυξης) μόνο για τις ομάδες  1,2,3.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. O χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε 120  ημέρες

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο www naoussa.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι η 9-11-2016.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies