ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Ηρωική Πόλεως Νάουσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 240.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

 

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, 592 00, ΝΑΟΥΣΑ.

 

 

 

 

              Νάουσα               25-05-2016

 

Αρ. πρωτ. :           οικ. 10.423

 

    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ»

 

                      Ο Δήμος Ηρωική Πόλεως Νάουσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ - ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ» με προϋπολογισμό 240.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

                       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (κεντρικό κτίριο – Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΚΔΕ  Ν.3669/2008.

                       Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία έργων Οδοποιίας με προϋπολογισμό 166.130,05 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό  26.780,73  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου συμπεριλαμβανόμενου και της πρόβλεψης των απολογιστικών, με βάση τη, με αριθμό 4/2015, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, ανέρχεται στο ποσό των 192.910,78 ΕΥΡΩ  (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%) και στο ποσό των 240.000,00ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).

                       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Νάουσας (οδός Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα) μέχρι τις 9-06-2016 ημέρα Πέμπτη. Ειδικότερα τα τεύχη εκτός της οικονομικής προσφοράς θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15,00) Ευρώ,  εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2332029622, FAX επικοινωνίας 2332029626, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κυράνος Θ.

                      Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

                      Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία:

       Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

      α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

      β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

          Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

          Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

          Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ ) στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

          Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος.           Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

           Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α. δηλαδή 3.902,44 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας. Ο χρόνος  ισχύος της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

           Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες .

          Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις  ΣΑΤΑ με το ποσό των 240.000,00 ΕΥΡΩ.

           Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας.

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος  Ηρωικής Πόλεως  Νάουσας

                                   κ. α.α

                          Η Αντιδήμαρχος

 

 

  ΧΡΥΣΟΥΛΑ     ΠΑΣΧΟΥΛΑ

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies