Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη τεσσάρων (04) θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άθλησης για Όλους» (Άθληση κ Γυναίκα) κατά την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014). Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

          Νάουσα 26/11/2015

                    Αρ. Πρ.  31267

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ: Αθλητισμού & Παιδείας

 

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ

 

Τηλ: 2332350360  Fax: 2332024260

 

www.naoussa.gr,  e-mail: culture@naoussa.gr

 

 

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».

 Ο Δήμος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη ατόμων για την κάλυψη τεσσάρων (04) θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Άθλησης για Όλους» (Άθληση κ Γυναίκα) κατά την περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, με ωριαία αποζημίωση και με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 10 του ν.4257/2014).  Αριθμός θέσεων ανά ειδικότητα όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Ειδικότητα

 

Αριθμός ατόμων

(*) Επιπλέον απαραίτητα τυπικά προσόντα

101

Αεροβική Γυμναστική

3

 

102

Κολύμβησης

1

 

 

 

(*) Προκειμένου οι υποψήφιοι να απασχοληθούν και σε αντικείμενα  όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, θα πρέπει απαραίτητα να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν.

Για τη λειτουργία των ειδικών προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση
 2. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται  η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.τ.λ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή, ότι θα απασχοληθεί σε όποια Δημοτική Ενότητα του υποδειχθεί (Δημοτικές Ενότητες Νάουσας , Ανθεμιων  & Ειρηνουπολης  Δήμου Νάουσας, και ότι και ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
 4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
 8. Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος.
 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθοδοτικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας.
 10. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 11. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογενεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Επιλογή – Ανάρτηση πινάκων – Ενστάσεις

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την  υπ’αρ. 26869/1-10-2013Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2527/8-10-2013/ΑΔΑ:ΒΛΛΚΓ-39Η) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης  για Όλους». 

 

 

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  από  7/12/2015 και για δέκα (10) ημέρες, έως και  16/12/2015  ώρες  9:00 – 13:00  στο γραφείο Αθλητισμού & Παιδείας του Δήμου Νάουσας. Τηλ. Επικοινωνίας 2332050360 - 2332350338

 

 

 

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η. Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

 

 

                                                        

                                                                ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies