Ορισμός Αντιδημάρχων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων  και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου»

 

Απόφαση

 Ο Δήμαρχος Νάουσας, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 58, 59, 92 και 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/ 8-6-2006) Κ.Δ.Κ.

3. Τα αποτελέσματα της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού (34.210 κάτοικοι) που  διενεργήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα το 2011.

4. Την υπ’ αριθμ. 45892/11.08.2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010 και αναλογική κατανομή πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να κατανεμηθεί, λόγω ελλιπών στοιχείων τόπου εγκατάστασης» (ΦΕΚ Β’ 1292/11.08.2010), πως ισχύει.

5. Τις με αριθμό 21/ΕΠ/2014 όπως διορθώθηκε με την 25/ΕΠ/2014  αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νάουσας.

6. Το από 24/8/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας των νέων Δημοτικών Συμβούλων Νάουσας.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νάουσας (ΦΕΚ Β΄ 2018/9-9-2011).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από 01-01-2013 με τις διατάξεις τις παρ. 3ε του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α΄/29-02-2012) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής μνημονίου συνεννόησης του Ν. 4046/2012», καθώς και την Πράξη Νομοθετικού  Περιεχομένου ΦΕΚ Α΄ 256/31-12-2012.

Αποφασίζουμε

 Α. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσα τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευστάθιο Λογδανίδη, ελεύθερο επαγγελματία, για το διάστημα έως 28/2/2017 και μεταβιβάζει σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες των υπηρεσιών περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής (διευθύνσεις πολεοδομίας και περιβάλλοντος)  και της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου:

1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις  αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται  σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.

3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

4. Εποπτεύει και ελέγχει τον προγραμματισμό, τη σύνταξη, την ανάθεση, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την παραλαβή όλων των μελετών, τεχνικών έργων ή προμηθειών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

5. Εποπτεύει και ελέγχει την έγκριση, εφαρμογή και τροποποίηση των Σχεδίων Πόλεως.

6. Εποπτεύει και ελέγχει την επέκταση, τροποποίηση και αναμόρφωση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, του Δήμου.

7. Εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή της ισχύουσας ρυμοτομίας, την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο εφαρμογής τους, τον έλεγχο αυθαιρέτων κατασκευών, τη διαδικασία επιβολής κυρώσεων κ.λ.π.

8. Εποπτεύει, ελέγχει και συντονίζει όλες τις διαδικασίες για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

9. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες όλων των συνεργείων του Δήμου (Συνεργεία ηλεκτροφωτισμού, οικοδόμων, σιδηρουργών, ξυλουργών, ελαιοχρωματιστών κλπ.).

10. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει έργα και εργασίες συντήρησης των Σχολικών Κτιρίων του Δήμου.

11. Εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει, έργα, παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.

12. Υπογράφει τα έγγραφα (βεβαιώσεις κλπ) του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).

13. Ελέγχει, εποπτεύει και οργανώνει το Γραφείο Κίνησης και το Στόλο Οχημάτων (αγροτική οδοποιία) του Δήμου.

14.  Εποπτεύει το Γραφείο Συντήρησης-Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Νάουσας και τις αντίστοιχες αποθήκες υλικών, εργαλείων και ανταλλακτικών.

15. Εποπτεύει το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Εκτάκτων Αναγκών (αποχιονισμός, πυροπροστασία κλπ.) του Δήμου.

16. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

17. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

18. Συνεργάζεται με τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για τα θέματα προμηθειών της Τεχνικής Υπηρεσίας στον οποίο ανήκει η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.

19. Εποπτεύει, ελέγχει την καλή οργάνωση των Αποθηκών υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (πέραν του Συνεργείου Οχημάτων).

20. Τελεί πολιτικούς γάμους.

21. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

22. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

23. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

Β. Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Νάουσας  το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάντσιο Δημήτριο, ελεύθερο επαγγελματία, για το διάστημα έως 28/2/2017 και μεταβιβάζει σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες Πολιτισμού και Τουρισμού:

1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες Πολιτισμού και Τουρισμού.

2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε υπηρεσίες εκτός Δήμου.

3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

4. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

5. Εποπτεύει ελέγχει και οργανώνει το Γραφείο Πολιτισμού.

6. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Πολιτιστικών χώρων και των υποδομών του Δήμου (Εστία Μουσών, Δημοτικό Θέατρο, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους, Θερινά Δημ. Θέατρα, Εικαστικά Εργαστήρια, αίθουσες  πολλαπλών εκδηλώσεων κλπ.)

7. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει το Γραφείο Τουρισμού και συνεργάζεται με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.

8. Συντονίζει και οργανώνει όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τοπικές εορτές (π.χ. Αποκριά Νάουσας, Ολοκαύτωμα κλπ.).

9. Εκπροσωπεί το Δήμο σε πολιτιστικές  και τουριστικές εκδηλώσεις.

10. Συνεργάζεται με την Ακαδημαϊκή και Εκπαιδευτική Κοινότητα. για την προώθηση συνεδρίων-εκδηλώσεων στη Σχολή Αριστοτέλους.

11. Συνεργάζεται με τις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Μίεζας, των Μακεδονικών Τάφων και του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μας.

12. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου.

13. Συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων της περιοχής για την ανάπτυξη του τουρισμού.

14. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

15. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

16. Τελεί πολιτικούς γάμους.

17. Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

18. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

19. Υπογράφει τα έγγραφα (βεβαιώσεις κλπ) του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).

20. Συντονίζει όλες τις ενέργειες για την απόκτηση της ταυτότητας (branding) του Δήμου.

21. Είναι υπεύθυνος για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε άμισθο Αντιδήμαρχο Νάουσας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Στέλλιο Δάγγα  (Δημόσιο Υπάλληλο-Εκπαιδευτικό) για το διάστημα έως 28/2/2017 και μεταβιβάζει σε αυτόν τις ακόλουθες αρμοδιότητες Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας.

1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητες, Αθλητισμού, Νεότητας και Παιδείας.

2. Ελέγχει και υπογράφει τα υπηρεσιακά έγγραφα των πιο πάνω υπηρεσιών που απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου και εισηγείται την αποστολή εγγράφων που απευθύνονται σε  υπηρεσίες εκτός Δήμου.

3. Εισηγείται θέματα υπηρεσιακής και πειθαρχικής κατάστασης προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος.

4. Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

5. Εποπτεύει και ελέγχει το Γραφείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης, Αθλητισμού και  Νέα Γενιάς. Εποπτεύει, ελέγχει και οργανώνει την καλή λειτουργία όλων των Αθλητικών χώρων και των υποδομών του Δήμου (Γήπεδα Ποδοσφαίρου, Κλειστό Γυμναστήριο, Κολυμβητήρια, αθλητικά κέντρα κλπ.)

6. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών.

7. Μεριμνά για την εκτέλεση προγραμμάτων Δια βίου μάθησης

8. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε. Νάουσας.

9. Συνεργάζεται με την Μ.Κ.Ο. «Ακαδημία των Πολιτών» για τη λειτουργία του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστήμιου στο Δήμο Νάουσας.

10. Εκπροσωπεί το Δήμο σε αθλητικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.

11. Συνεργάζεται με τις Διοικήσεις των Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου.

12. Συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και τους εκάστοτε Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

13. Μεριμνά για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του τομέα αρμοδιότητάς του.

14. Τελεί πολιτικούς γάμους.

15.  Προβαίνει σε ανακοινώσεις, δηλώσεις, συνεντεύξεις και δημοσιεύσεις στο όνομα του Δήμου, ύστερα από εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

23. Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

24. Υπογράφει τα έγγραφα (βεβαιώσεις κλπ) του προσωπικού των υπηρεσιών που ορίζεται αρμόδιος και οι οποίες αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές τους (υπερωρίες, επιδόματα, έξοδα κίνησης κλπ.).

25. Είναι υπεύθυνος για τον εθελοντισμό στο Δήμο Νάουσας, τον συντονισμό των εθελοντικών προσπαθειών που συντελούνται στο Δήμο και για τη δημιουργία μητρώου εθελοντών.

26. Μεριμνά για την υλοποίηση δράσεων για τη στήριξη, επιμόρφωση και κατάρτιση της νεότητας.

Δ. Η Αντιδήμαρχος κ. Πασχούλα Χρυσούλα θα εκπροσωπεί τον Δήμο και θα αναπληρώνει το Δήμαρχο  όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται από τα καθήκοντά του.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους οριζόμενους Αντιδημάρχους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις υπηρεσίες του Δήμου και να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα «ΛΑΟΣ» καθώς και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Διαύγεια) και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 2 παρ. 4 Ν3861/2010, και αρθρ. 59 παρ. 6 του Ν3852/2010.

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

 

Νικόλαος  Κουτσογιάννης

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies