ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΚ0-Ι5Γ

  Νάουσα  12-11-2013

  Αρ. Πρωτ. 38457

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ"

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)», με προϋπολογισμό 982.155,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από  τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (με επί μέρους προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 491.230,78 €, ομάδες 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), β) ΟΔΟΠΟΙΙΑ (με επί μέρους προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  247.345,09 €, ομάδες 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) και γ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ (με επί μέρους προϋπολογισμό (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)  56.900,87  €, ομάδες 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας (Δημαρχείο Νάουσας), οδός Δημαρχίας 30 Νάουσα 59200, μέχρι τις 5-12-2013 καταβάλλοντας το ποσό των 20 €. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23323 50358, FAX επικοινωνίας 23320 24260, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Κάρτα Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2013., ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 πμ, (Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν

  • στην 1η  ή 2η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ανεξάρτητα από την έδρα τους και
  • στην Α2 τάξη και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξάρτητα από την έδρα τους

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία των Η/Μ στην πρόσκληση των καλούμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, επειδή είναι μικρότερη του 10% του Προϋπολογισμού του έργου. Το δε κονδύλιο της αθροίζεται σ΄ αυτό της κύριας κατηγορίας, που εν προκειμένω είναι η κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην   1η (Πρώτη)  και 2η (Δεύτερη)  και 3η (Τρίτη)  τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ανεξάρτητα από την έδρα τους και στην Α2  1η (Πρώτη)  και 2η (Δεύτερη) τάξη για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξάρτητα από την έδρα τους υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή  της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   15.909,53 ΕΥΡΩ  και ισχύ τουλάχιστον έξι ( 6 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερολογιακών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη 2004-2013  με το ποσό των 982.155,00 ΕΥΡΩ από Πιστώσεις του ΠΔΕ (2010 EΠ0088) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νάουσας.

 

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΟΥΣΑΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies