ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: "ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΚ0-6ΝΚ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/3/2013
Αρ. Πρωτ 7747


Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό
επιλογής αναδόχου για το έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
O προϋπολογισμός του έργου είναι 212.785,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 23 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 172.995,93 € - ΦΠΑ: 39.789,07 €). ( Το δικαίωμα προαίρεσης του
Έργου περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης συνολικού ποσού € 6.000
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το οποIο περιλαμβάνεται στον συνολικό ΩΣ ΑΝΩ
προυπολογισμό).
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ, (συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους)
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19 Απριλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 (λήξη
υποβολής προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία του Δήμου Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας, (ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΤΚ 59200 ΝΑΟΥΣΑ, Ελλάδα, τηλ. 23323 50341), με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις ή κοινοπραξίες αυτών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε
ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του
έργου.
Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας δικαιούται να προβεί σε ματαίωση ή αναβολή του διαγωνισμού σε
οποιαδήποτε φάση του, χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων σε αυτόν.
Τα κηρύκεια δικαιώματα του παρόντα διαγωνισμού, τα τέλη και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης βαρύνουν
μονομερώς τον ανάδοχο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού από τα γραφεία
του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, (ΔΗΜΑΡΧΙΑΣ 30, ΤΚ 59200 ΝΑΟΥΣΑ, Ελλάδα, τηλ. 23323 50358)
και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση
παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής, ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την
έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.
Το τεύχος της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση
http://www.naoussa.gr/news/calls/.
Αρμόδια εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι η κα Κάρτα Μαρία, που παρέχει πληροφορίες σχετικές
με την παραλαβή της Διακήρυξης (τηλέφωνο επικοινωνίας 23323 50358 - φαξ 2332024260, e-mail:
karta@naoussa.gr)

Για την Αναθέτουσα Αρχή


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies