ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. μελ. 31/2012                                                                      
ΝΑΟΥΣΑ  22/10/2012
                                                                                             Αρ. Πρωτ. Οικ/31177

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο τη «μεταφορά μαθητών για τη σχολική περίοδο 2012-2013»

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 30, ΝΑΟΥΣΑ,Ταχ. Κώδικας: 59200, Τηλέφωνο: 2332350300, FAX: 2332024260, E-mail: info@naoussa.gr

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση την 155/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμουΝΑΟΥΣΑΣ, με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή.

 

2. Κατηγορία, Στόχοι και Περιγραφή του αντικειμένου: Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΔήμουΝΑΟΥΣΑΣ, για όλη τη σχολική περίοδο 2012-2013.

 

3. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση-Προϋπολογιζόμενη αξία: Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%: 592.019,35€ (523.910,93€ χωρίς ΦΠΑ)

 

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Περιοχή Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ

 

5. Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά ή Ενώσεις εταιρειών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή Συνεταιρισμοί με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

 

6. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου: H χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από έναρξη της σχολικής περιόδου έως το τέλος του σχολικού έτους. 

7. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού: α) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.naoussa.gr, β) Αντίγραφα των τευχών της προκήρυξης διατίθενται και από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας, (Δημαρχείας 30  ΝΑΟΥΣΑ Ταχ. Κώδικας: 59200) δωρεάν.

 

8. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: α) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους μέχρι την 26-11-2012 και ώρα 09:00 π.μ. Σε αντίθετη περίπτωση οι προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. β) Ο τόπος κατάθεσης των προσφορών είναι ηΔημαρχείας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Ταχ. Κώδικας: 59200). Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, εφ’ όσον συνοδεύονται από αίτηση του διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι την ημερομηνία και ώρα της λήξης κατάθεσης των προσφορών. γ) Προσφορές μπορούν να υποβληθούν ανά δρομολόγιο, για όσα δρομολόγια ενδιαφέρονται οι διαγωνιζόμενοι, από αυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Γ της διακήρυξης προσκομίζοντας την αντίστοιχη εγγύηση. δ) Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 

9. Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών : Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 26/11/2012 και ώρα 10:00, στην έδρα του Δήμου ΝΑΟΥΣΑΣ(Δημαρχείας 30, ΝΑΟΥΣΑ,Ταχ. Κώδικας: 592 00). Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται ο υποψήφιος ανάδοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής: Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, όπως περιγράφεται στην παρ. 15.1 της διακήρυξης. 

11. Ισχύς των προσφορών: Τουλάχιστον 9 μήνες  από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών

 

12. Ημερομηνία αποστολής περίληψης της προκήρυξης για δημοσίευση: α) Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 16/10/2012. β) Ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοσίευσης των εγγράφων της διακήρυξης στο Διαδίκτυο και στην διεύθυνση http://www.naoussa.gr : 22-10-2012. γ) Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: 22-10-2012. 

13. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης: Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», τις διατάξεις του ΠΔ. 60/2007, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 

14. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο NAOYΣΑΣ (Δημαρχείας 30 ΝΑΟΥΣΑ, Ταχ. Κώδικας: 59200, κ.Τάνου  Ελισάβετ, τηλ: 2332350326 ή κ. Δήμητρα  Νίκου τηλ: 2332350355, Fax: 2332024260

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά αρχεία της Προκήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies