ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: «ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.)

 

Νάουσα, 23-11- 2010

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

  

1. Αναθέτουσα Αρχή:            Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νάουσας 

Δ.Ε.Υ.Α.Ν.

Οδός Σφαγείων

Τ.Κ.: 59200, Νάουσα, GR

τηλ.: 2332025266

fax:   2332022620

2. Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Ανοικτή

3. Κατηγορία και περιγραφή υπηρεσιών ταξινόμησης CPC: Υπηρεσίες Μηχανικού (CPC 867), για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο με τίτλο «Κτιριακή επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας πόσιμου νερού Νάουσας και αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένου νερού» με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας, προϋπολογισμού 622.862,97 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 23%

4. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:

Το έργο αφορά στην κτιριακή επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασία πόσιμου νερού Νάουσας και στην κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένου νερού.

5. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Δ.Δ. Νάουσας, Δ. Νάουσας, Ν. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, GR

6. α) Δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

      i) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως νομού και 2η τάξη εντός νομού ή γειτονικού  για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, στην Α1 (κοινοπραξίες αναβάθμισης), στην Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως νομού και 2η τάξη εντός νομού ή γειτονικού για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, στην Α1 (κοινοπραξίες αναβάθμισης), Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως νομού και 2η τάξη εντός νομού ή γειτονικού για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και στην Α1, Α2 και 1η τάξη ανεξαρτήτως νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β.   Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ.   Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

ii) Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

iii) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Tο ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

iv) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

β) Νομοθετικές διατάξεις:

Ο Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ). 

Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε.

Οι διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και Το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

7. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.

8. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές.

9. Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες.

10. Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τη διεύθυνση της παραγράφου 1 με την καταβολή 20 € μέχρι και την Τετάρτη 5/1/2011 (καθημερινά 08:00-14:00), με προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν τη δυνατότητα συμμετοχής της εργοληπτικής επιχείρησης στον υπόψη διαγωνισμό – πτυχίο ΜΕΕΠ για τις ημεδαπές επιχειρήσεις- καθώς και εξουσιοδότηση παραλαβής των τευχών.

11. α) Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορές το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11/1/2011 και ώρα 10:00 π.μ.. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος φτάσουν στο πρωτόκολλο της εταιρίας μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, και εάν αυτό γίνει δεν θα γίνονται δεκτές.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι φάκελοι: ΔΕΥΑ Νάουσας, Οδός Σφαγείων, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα, GR.

γ)  Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δηλώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όσο στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε θα λαμβάνονται υπόψη.

12. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση: Ο ίδιος ο ατομικός εργολήπτης, ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος ομόρρυθμος έταιρος Εργ. Επ. που έχει τη μορφή ΟΕ ή ΕΕ, ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής σε περίπτωση ΕΠΕ και εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ο κοινός εκπρόσωπος (διορισμένος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο) των κοινοπρακτούντων Εργ. Επ., είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί, ο καθένας εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος κατά τα παραπάνω (βλ. παρ. 44 του άρθρου 16 του Ν.1418/84).

13. Εγγυήσεις: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστού 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς την αναθεώρηση και τον αναλογούντα Φ.Π.Α, ήτοι 9.790,31 €.

14. Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Νάουσας.

15. Νομική Μορφή: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που καλύπτουν το τεχνικό αντικείμενο σύμφωνα με το Ν.1418/84, όπως αυτός ισχύει σήμερα, και το Π.Δ.609/85.

16. Πληροφοριακά στοιχεία:

Δίδονται από τη ΔΕΥΑ Νάουσας στα στοιχεία της παραγράφου 1.

17. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του έργου.

18. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ.

19. Πληροφορίες: Γαλανός Νικόλαος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                               Νάουσα, 23-11-2010

Για τη ΔΕΥΑ Νάουσας 

 

 

Παπαστόικας Ιωάννης

                                                                     Πρόεδρος Δ.Σ.

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies