Πηγές

Πηγές

Φωτογραφικό υλικό

Χάρτες της Νάουσας

Στοιχεία επιχειρήσεων

Βιβλιογραφία

«Επτά ημέρες»«Βιομηχανική Νάουσα», εφημ. «Καθημερινή», 11-03-01
Miller S.:The Tomb of Lyson and Kallikles. A painted Macedonian Tomb, 1993
Αλαμανή Β.-Μισαηλίδου Β.:«Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία «Μίεζα», ΑΕΜΘ 6 (1992)
Αποστόλου Στ.:Το γλωσσικό ιδίωμα της Νάουσας (φωνητική-μορφολογία), Νάουσα 1989
Αποστόλου Στ.:Αρματολισμός και Ληστανταρσία 1627-1812. (Σύμφωνα με το αρχειακό υλικό των τουρκικών ιεροδικείων Βέροιας-Νάουσας και Θεσσαλονίκης). Νάουσα, 1991
Αποστόλου Στ.:Νάουσα (Σύμμεικτα), τ. Α’, Νάουσα 1992
Αποστόλου Στ.:Πτυχές από την ιστορία των παραταξιακών αντιπαραθέσεων στη Νάουσα (1627-1918). Νάουσα 1994
Αποστόλου Στ.:Οι Ναουσαίοι και η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας. Νάουσα 1999
Βαλσαμίδης Εμ.:Η παιδεία στη Νάουσα μετά την καταστροφή του 1822, εκδ. Ομάδος Πολιτών «Πρωτοβουλία», Νάουσα 1996
Βαλσαμίδης Εμ.:«Ψηφίδες», συλλογή άρθρων, Νάουσα 2002
Βαλσαμίδης Εμ.:Οι ρυθμοί των τραγουδιών του δρώμενου «Μπούλες της Νάουσας», Νάουσα, 2004
Γαβριηλίδης Θ.:«Νάουσαν ακρότομον πέτραν…», Νάουσα, 2001
Ζιώτας Θ.:Οι Μπούλες της Νάουσας. Από τη φυλετική μύηση στη Διονυσιακή λατρεία. Νάουσα 2003
Μίνως Ν.:Ο μακεδονικός τάφος της Κρίσεως στα Λευκάδια Νάουσας. Μελέτη συντήρησης κονιαμάτων και τοιχογραφιών, 1995
Μπάιτσης Δ.:Νάουσα, οι βιομηχανίες του χθες, Εκδ. Νομ. Αυτοδ. Ημαθίας, Βέροια 1997
Μπάιτσης Δ.:Γιανίτσαροι και Μπούλες της Νιάουστας, εκδ. Ομίλου «Γιανίτσαροι και Μπούλες», Θεσσαλονίκη, 2001
Μπάιτσης Δ.:Τα δημοτικά τραγούδια της Νάουσας, εκδ. Ομίλου «Γιανίτσαροι και Μπούλες», Νάουσα, 1977
Οικονόμου Α.:"Νάουσα, η πόλη μας". Έγχρωμο δίγλωσσο Λεύκωμα, έκδοση Δήμου Νάουσας, 1987.
Οικονόμου Α.:

«Σκέψεις για την επανάχρηση των ανενεργών βιομηχανιών της Νάουσας», στο «ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ»/01-11-03/ΤΕΕ-Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονόμου Α.:"Το παλιό βιομηχανικό συγκρότημα Λόγγου- Κύρτση-Τουρπάλη στη Νάουσα. Ιστορική-Αρχιτεκτονική προσέγγιση" στην περιοδική έκδοση "Μνημείο και Περιβάλλον" Τ.2, Θεσσαλονίκη 1994, εκδ. TEE-Tμ. Κ. Μακεδ.- "Παρατηρητής".
Παλάσκας Γ.:"Oι πρώτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Κ.Δ. Μακεδονία, 19ος-20ος αι". Περιοδικό Αρχαιολογία", τεύχος 18, Φεβρ. 1986
Πέτσας Φ.:Ο Τάφος των Λευκαδίων, Αθήνα 1966 (τάφος της Κρίσεως)
Πιομπίνος Φ.:"Ένα παλιό εργοστάσιο στη Νάουσα". Περιοδικό "Εμείς", έκδοση της Εθνικής Τράπεζας για το προσωπικό της, τεύχος 21, Αθήνα, Σεπτ. 1989,
Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας:«Νιάουστα», Τριμηνιαία περιοδική έκδοση ιστορικού, λαογραφικού, κοινωνικού, πολιτιστικού κλπ περιεχομένου (1977-2004)
Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας:Νάουσα, 19ος-20ος αι .Συλλογικός τόμος, Νάουσα 1999
Πολιτιστική Εταιρεία Νάουσας:Αρχεία Μακεδονικού Αγώνα περιοχής Βερμίου. Εκδ. Δήμου Νάουσας, Νάουσα, 2002
Ρωμιοπούλου Κ. Τουράτσογλου Ι.:«Ο μακεδονικός τάφος της Νιάουστας (τάφος Kinch)», Αρχαιολογική Εφημερίδα 1971.
Ρωμιοπούλου Κ.:A new Monumental Chamber Tomb with Paintings of the Hellenistic Period near Lefkadia, AAA VI (1973) (τάφος των ανθεμίων)
Ρωμιοπούλου Κ.:«Λευκάδια, αρχαία Μίεζα», ΥΠΠΟ, ΤΑΠΑ, Αθήνα 1997
Σαμαρά Λευκή:Οι παλιοί μαχαλάδες της Νάουσας, Νάουσα 2003
Στουγιαννάκης Ε.:Ιστορία της Πόλεως Ναούσης, από της ιδρύσεώς της μέχρι της καταστροφής της το 1822, κατά ανέκδοτον σχεδίασμα Δ. Πλαταρίδου, β' έκδοση, Νάουσα 1976
Στουγιαννάκης Ε.:"Νάουσα", άρθρο στο Μακεδονικό Ημερολόγιο 1911,
Φιλιππίδης Ν.Γ.:Η Επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης», ιστορική πραγματεία, Αθήνα 1881
Χαριτίδου-Μαυρουδή Ε.:«Ο κυλινδρόμυλος Ματθαίου στη Νάουσα», στα πρακτικά τριημέρου εργασίας «Ο άρτος ημών, από το Σιτάρι στο Ψωμί , Πολιτιστικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1994
Χιονίδης Γ.:Ο όσιος Θεοφάνης ο νέος, πολιούχος της μακεδονικής Ναούσης, η ίδρυση της πόλεως και η καταγωγή των κατοίκων, στα "Μακεδονικά", τ.η΄, Θεσσαλονίκη 1968