Μεταβολές - Διορθώσεις

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας και οι υπηρεσίες του Ληξιαρχείου, θα δέχονται ηλεκτρονικά επείγοντα αιτήματα.

Παρακαλώ συμπληρώστε την ακόλουθη αίτηση και την ταυτότητα σας και στείλτε την στο email:

chonos@naoussa.gr

 

Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή  επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Απόκτηση  ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου *
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:
Εκπρόθεσμη  δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι και την 120η (εκατοστή) ημέρα  καταβολή προστίμου ποσού 100 €.
 • Μετά την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300 €.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γενικές Πληροφορίες 

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.
 • Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του Συμφώνου Συμβίωσης και λύσης αυτού).
 • Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο ΗΠ Νάουσας δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

Τηλέφωνα: 23323 50321

Φαξ: 23320 27884

*Στη περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

 

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση:
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 • Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου.
 • Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα.
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση.

2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα που παρεισέφρησαν στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.
Στην περίπτωση αυτή, αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από απαιτούμενα δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης,
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων,
 • Πιστοποιητικό γάμου από Ι. Μητρόπολη, κ.λ.π.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.

3. Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξίαρχου, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών, όπως στην παραπάνω αναφερόμενη περίπτωση. Τη διόρθωση αιτείται ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή ο έχων αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

Τηλέφωνα: 23323 50321

Φαξ: 23320 27884

×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies