Πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών

Ο Δήμαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010 ( ΦΕΚ 87 Α', Πρόγραμμα Καλλικράτης ).
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  3. Την με αριθμ. 365/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

κάνει γνωστό

          ότι θα προβεί στην πρόσληψη δύο ( 2 ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών και κρίνεται αναγκαία διότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός των αδέσποτων ζώων και είναι πολύ σημαντική η σωστή «διαχείρισή» τους ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία των κατοίκων της Νάουσας και κυρίως των μικρών παιδιών. Θα αναλάβουν την περισυλλογή των αδέσποτων που έχουν επαναλαμβανόμενα επιθετική συμπεριφορά. Υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά πολιτών που τους επιτέθηκαν σκυλιά και έχουν δαγκωθεί από αυτά. Οι προσληφθέντες εργάτες θα συνεργαστούν με τον Κτηνίατρο που έχει σύμβαση με τον Δήμο Η.Π. Νάουσας και την Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που συγκροτήθηκε στο Δήμο Η.Π. Νάουσας, η οποία αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, εφαρμόζοντας την κείμενη νομοθεσία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλής περισυλλογή των αδέσποτων ζώων.

 

     

Ειδικότητα

    

 Αριθμός

 

 Χρονική διάρκεια

 

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

 

ΥΕ Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων

 

       2

   

     

     2 μήνες

 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 05/09/2022  μέχρι και τις 09/09/2022 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                           

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies