Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

2/2/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10 π .μ. έως 11 π.μ

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου),   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 2/2/2021 ημέρα   Τρίτη και  ώρα από    10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

 Έγκριση ή μη της  3/2021 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά στην «1η Τροποποίηση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2021»

 

2

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας/συνοδοί απορριμματοφόρου και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής.

 

3

Παράταση των συμβάσεων  που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (Α’ 204)  

 

4

Έγκριση ή μη της 9ης παράτασης της 2ης και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες έκαστη – με αναθεωρήσεις (Αρ.Μελ.67/2017)

 

5

Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του  έργου  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου – Πολιτιστικού κέντρου Νάουσας» αρ. μελ. 44/2018

 

6

Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του  έργου  «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού» αρ. μελ. 46/2018

 

7

Ορισμός επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του  έργου  «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020» αρ. μελ.18/2020

 

8

Έγκριση 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης  προσφορών «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» για  τον  συνοπτικό  διαγωνισμό που αφορά την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies