Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21 /10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12:00 μ. έως 13:00 μ.μ

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  21 /10/2020, ημέρα      Τετάρτη     και  ώρα από 12:00 μ. έως  13:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ     ΤΗΝ  21 /10/2020                                       

 

1

Έγκριση 1ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του έργου ¨Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020

2

Έγκριση ή μη 5ου  πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την  «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης κτιρίων - κίνησης, λιπαντικών και βελτιωτικών πρόσθετων για τα αυτοκίνητα του Δήμου Νάουσας και των νομικών του προσώπων

3

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Αναψυκτηρίου (πάγκος εξυπηρέτησης) εντός του κτηρίου

 της Σχολής Αριστοτέλους Δήμου Νάουσας

4

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Εργασίες Ενεργειακής

Αναβάθμισης Κτιρίου Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ειρηνούπολης» (Αρ. ΜεΛ. 47/2018)

5

Έγκριση ή μη δαπανών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου

Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

6

Έγκριση Πρακτικού Αποτελέσματος Δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη   διενέργεια του

Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ  ΕΤΟΥΣ 2020»''

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Κοινότητας Ροδοχωρίου (3η 

κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.014)

8

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της

εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Προσωρινής  Παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε

γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην

Κ. Λευκαδίων ('Ράμνιστα')»

(Α.Μ. : 58/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.021)

Σχετ.:   Ν. 4412/16 , άρθρο 170.

10

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2020 - 9μηνιαία έκθεση (01/01/2020

– 30/09/2020).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies