ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (05/03/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

5/3/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  9ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (05/03/2021)

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

50

 Έγκριση ή μη δαπανών των δράσεων «Νάουσα-Αποκριά 2021»και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 4.200,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.006  (Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς 2021) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

51

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη  του Στεργίου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Ιωάννη Γιαννούλη του Στεργίου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  219,62 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

2

52

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του κ. Λοτσόπουλου Γεωργίου του Νικολάου με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   587,27 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

3

53

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Μαυρίδης – Βαράγκας Ο.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα της «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ. Ο.Ε.»  με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  4.164,72 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

4

54

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Αναπτυξιακή Αγίου Νικολάου Ο.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.»  με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  1.735,30  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

5

55

Διαγραφή ή η μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   929,18 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής

6

56

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κων/νου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Κάππα Δημητρίου του Κων/νου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   1.424,50 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

7

57

Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών για την Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανάθεση  των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογής του  λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  στην εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ& Σια Ε.Ε. (με δ.τ. ADP- Advanced Data Processing) που εδρεύει στην οδό 28ης Οκτωβρίου 10-12, στην Ν. Ιωνία, στην Αττική (Α.Φ.Μ.999968119 – ΔΟΥ Ν.ΙΩΝΙΑΣ), σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 6.138.00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία  θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6266 «συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Η χρονική διάρκεια της παροχής των ως άνω υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης θα αφορά στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης ανάθεσης έως και την  31/12/2021.

8

58

Έγκριση ή μη Πρακτικού Δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης του αγροκτήματος Ζερβοχωρίου με αρ. τεμαχίου 191 (τμήματός του) του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 24-02-2021 Πρακτικό της δημοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας που αφορά στην εκμίσθωση  για είκοσι πέντε (25) χρόνια, Δημοτικής Έκτασης 4.027,87 τ.μ.. του Αγροκτήματος Ζερβοχωρίου (τμήματός του)  με αριθμό τεμαχίου 191 του Δήμου Νάουσας    στον  Ρέτζιο Δημήτριο του Κωνσταντίνου,   κάτοικο Κ. Ζερβοχωρίου του  Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας , στο ποσό των  50,00 € το στρέμμα ετησίως  με την εγγύηση της Αϊντινίδου Μαρίας του Δημητρίου η οποία έγινε αποδεκτή ως εγγυήτρια.

Ορίζει ότι το  συμφωνητικό εκμίσθωσης θα  γίνει σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 1764/10-02-2021 Διακήρυξης.

9

59

Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθειας κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του υπ αριθμ 1468/8-2-2021 1ου πρακτικού της επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Της «Προμήθειας κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020» 

  Τη ματαίωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020» λόγω σφάλματος  που διαπιστώθηκε σύμφωνα με το σκεπτικό του ανωτέρου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού (αρθρο 3.5 της 262/12-1-2021 Διακήρυξης)

Την επανάληψη του  ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας κουφωμάτων σχολικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020» με νέους όρους στα σημεία που εμφιλοχώρησε το σφάλμα

10

60

Έγκριση ή μη προμήθειας ανταλλακτικών για την αυτόματη ρομποτική σκούπα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 136,40  ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6265  (Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies