ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (23/02/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

23/11/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  7ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (23/02/2021)

 

 

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

27

«Έγκριση ή μη εισαγωγής προς συζήτηση  θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα.

1.«Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού Δήμου Νάουσας».

2.«Παράταση συμβάσεων του υπάρχοντος εποχιακού προσωπικού οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών μέχρι την συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής».

 

 

28

«Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού Δήμου Νάουσας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Καθορίζει τα  πρόσθετα προσόντα για τις εγκριθείσες προς πλήρωση θέσεις τακτικού προσωπικού του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, σύμφωνα με την  υπ’ αριθμό 42/30-9-2020 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2021, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4622/2019

 

29

«Παράταση συμβάσεων του υπάρχοντος εποχιακού προσωπικού οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών μέχρι την συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ   

 Την παράταση των υπ αριθμ 1414, 1293, 1312, 1406, 1303, 1296, 1309, 1295, 1289, 1299/12-2-2021              συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα  (10) ατόμωνοχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων,  χρονικής διάρκειας 4 μηνών μέχρι την συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού  της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής», του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

30

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Νομού Ημαθίας".

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της, από 30-05-2019 προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (ΥΠΠΟΑ - ΓΓΑ) και του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για το έργο "Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας Νομού Ημαθίας"»  μέχρι την 29-04-2022 με τροποποίηση του άρθρου 5 της σύμβασης. Η νέα διατύπωση του άρθρου 5 θα είναι η εξής: "Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει με την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού και πάντως το αργότερο μέχρι  29-04-2022".

Δύναται να δοθεί παράταση της ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Την παράταση της διάρκειας ισχύος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης.

2

31

«Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκαταστήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 2.950,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.001 (λοιπός εξοπλισμός - Δ. Νάουσας) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και ενός (1) Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκαταστήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας

3

32

Να καταστεί  ανενεργό  το Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της Κυρίας Πολυζωίδου Δήμητρας , Διαγραφή ή μη  μέρους οφειλής μισθωμάτων από την Πολυζωίδου Δήμητρα του Γεωργίου,     Επιστροφή της εγγυητική καλής εκτέλεσης στην παραπάνω   και Παραλαβή κλειδιών από επιτροπή  παραλαβής του εν λόγω καταστήματος.                                                                                                                                                                                              

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Να καταστεί  ανενεργό  το Ιδιωτικό συμφωνητικό  εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου, μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της Κυρίας Πολυζωίδου Δήμητρας από τις 22/09/2020 ( ημερομηνίας σφράγισης  του εν λόγω καταστήματος από τον Δήμο Νάουσας)

Να  Διαγραφή η οφειλή από μισθώματα του Δημοτικού ακινήτου  από 22/09/2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  248,63 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

  Να επιστραφεί η εγγυητική καλής εκτέλεσης στην κ. Πολυζωΐδου Δήμητρα

και

Να γίνει παραλαβή κλειδιών από επιτροπή  παραλαβής του εν λόγω καταστήματος

4

33

Τροποποίηση ή μη τελών και δικαιωμάτων έτους 2021 (αποφ Ο.Ε. 375/2020 και απόφ. Δ.Σ. 215/2020

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την προσθήκη των πολιτιστικών συλλόγων στην κατηγορία  Β «Κοινωφελή κτίρια Φιλανθρωπικά ιδρύματα και κτίρια που χρησιμοποιούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς» των τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και φόρου φωτισμού έτους 2021,η οποία  επηρεάζει κατ ελάχιστο στα έσοδα την ισοσκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας «20.Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» που θα καλυφθεί με την αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τα  τέλη λόγω της διόρθωσης των τετραγωνικών των ακινήτων  και  διαμορφώνει  τα τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού και φόρου φωτισμού για το έτος 2021

5

34

Έγκριση ή μη απαλλαγής καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού  από 1/1/2021  5 (πέντε) πολιτιστικών συλλόγων Δήμου Νάουσας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  απαλλαγή καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.25/1975 (Α΄74) σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δήμου Η.Π. Νάουσας  από 1/1/2021 και εξής για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί , λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος ισχύος των περιορισμών , λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19 , το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (ΚΑΕ εσόδων 06.00.0311)  , των πολιτιστικών συλλόγων του δήμου θα υπολογίζεται με βάση τους  συντελεστές που αφορούν τα κοινωφελή κτίρια , φιλανθρωπικά ιδρύματα και κτίρια που χρησιμοποιούνται για φιλανθρωπικούς σκοπούς (1,18 ευρώ για την τοπική κοινότητα Νάουσας και 0,73 για τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες),  όπως προβλέπονται στην τελευταία απόφαση Δ.Σ. 215/2020 για την αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων έτους 2021 και τις τροποποιήσεις αυτής.  

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση

6

35

Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του  λογισμικού συγγραφής μελετών  στην εταιρεία UNISYSTEMS AE σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 2.420,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την ανάθεση  των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του  λογισμικού συγγραφής μελετών  στην εταιρεία UNISYSTEMS AE σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 2.420,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία  θα βαρύνει τον ΚΑ 02.30.6266 «συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσα

7

36

«Αποδοχή ή μη δωρεάς του χρηματοδοτικού ποσού 96.000€ από την ΤΑΡ AG για την επίτευξη του σκοπού περί της υλοποίησης του έργου <<Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού (επιστεγασμένου) Κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αποδοχή της δωρεάς  του χρηματοδοτικού ποσού 96.000€ από την ΤΑΡ AG για την επίτευξη του σκοπού περί της υλοποίησης του έργου <<Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού (επιστεγασμένου) Κολυμβητηρίου Δήμου Νάουσας>>.

Την ανάλογη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας του  έτους 2021.

Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα, ως νομίμου εκπροσώπου,  να υπογράψει  το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Δωρεάς

8

37

«Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 185.995 € καθώς και την εξουσιοδότηση προς τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΑΠΟ), για την κατασκευή του έργου με τίτλο << Προμήθεια  συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε Κ.Χ. και χώρους  πρασίνου του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας>>».

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

Α. Αποδέχεται τους Όρους  της χρηματοδότησης ποσού 185.995 €, για την κατασκευή του έργου με τίτλο << Προμήθεια  συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος σε Κ.Χ. και χώρους  πρασίνου του Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, να υπογράψει το ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΣΑΠΟ), που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθώς και κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

9

38

Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ05 («Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία») του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ05 με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου , όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό

10

39

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ09 («Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος») του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

 

11

40

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό

12

41

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ07 «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»,

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό

13

42

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

 

14

43

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο  «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου , όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

15

44

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ12 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

16

45

«Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, καθώς και έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ

Α. Αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνει την υποβολή   πρότασης  χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας κ. Νικόλαο Καρανικόλα , ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, όπως υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό.

17

46

Τροποποίηση ή μη της υπ΄αρ.πρωτ. 21320/29-12-2020 σύμβασης, όπως αυτή ισχύει, για την προμήθεια εξοπλισμού ασυρμάτου δικτύου με το ευρωπαϊκό κουπόνι WIFI4EU. » 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρ. 21320/29-12-2020 σύμβασης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με την εταιρεία GSNET, για την προμήθεια  εξοπλισμού ασυρμάτου δικτύου με το ευρωπαϊκό κουπόνι WIFI4EU, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στη χρονική της παράταση -παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης, για διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 30/3/2021, χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο που αφορά στην προμήθεια.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies