ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (19/02/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19/2/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  6ης   ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (19/02/2021)

 

 

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

24

Έγκριση  ή μη, για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει να συζητηθεί  με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση ή μη  3ης  Συμπληρωματικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο»

2

25

Τροποποίηση της υπ΄αρ.πρωτ. 291/13-1-2021 σύμβασης, όπως αυτή ισχύει, για την προμήθεια αντλιών έγχυσης φαρμάκων και ινοπτικού βρογχοσκοπίου, για παράταση του χρόνου ισχύος της.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 291/13-1-2021 σύμβασης του δήμου με την εταιρεία MEDLOGIC, για την προμήθεια αντλιών έγχυσης φαρμάκων και ινοπτικού βρογχοσκοπίου, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στη χρονική της παράταση -παράταση του χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών της σύμβασης, για διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως την 24/3/2021.

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

26

Έγκριση ή μη  3ης  Συμπληρωματικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την  Συμπληρωματική την 3η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους 2021 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την   εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies