ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 58ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (16/12/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

588

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  58ης/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ή μη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 58ης  /16-12-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

589

Έγκριση ή μη συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης ,ως κατεπείγοντα και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας:

 

2

590

Χρονική παράταση ισχύος υποβολής αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης διαγωνισμού  «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)   

 

Την παράταση προθεσμίας κατάθεσης των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης,  ενός μηνός ήτοι έως και 16/01/2023, ώστε η KERGON ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ με διακριτικό τίτλο  KERGON IKE προσωρινός ανάδοχος στον διαγωνισμό «Προμήθεια συστήματος ευφυούς άρδευσης για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση αρδεύσιμου ύδατος  σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης της Νάουσας, για τη λειτουργική και περιβαλλοντική αναβάθμισή τους» να υποβάλλει το αντίστοιχο πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών.  

3

591

  Τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV011274279/2022 με και τίτλο Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, με τίτλο: ‘παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση και προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, ποσού 23.994,00 € με Φ.Π.Α. 24%

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)   

 

Την Τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV011274279/2022 και με  τίτλο Παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ, με τίτλο: ‘παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση και προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, ποσού 23.994,00 € με Φ.Π.Α. 24% και συγκεκριμένα εγκρίνεται η παράταση 45 ημερών (50% του συνολικού χρόνου), ήτοι έως και την 1η/2/2023.

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

4

592

«Έγκριση  προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2023 με την υπ’ αρίθμ. 3415/9-12-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ και εισήγηση του προς ψήφιση στο Δ.Σ..»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

Την σύνταξη του  προϋπολογισμού  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας έτους 2023 μετά και την  υπ αριθμ 3415/9-12-2022 σύμφωνη  γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, όπως εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους  «Πίνακες Εσόδων – Εξόδων» καθώς και  στην «Εισηγητική (αιτιολογική) Έκθεση προϋπολογισμού 2023», οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, και την υποβολή αυτού με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την  σχετική ψήφισή του .

5

593

Έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2023

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

  Εγκρίνει και  καταρτίζει το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως αναλυτικά αναφέρεται στα  επισυναπτόμενα έγγραφα  τα  οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και το υποβάλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

1)Η υπ αριθμ    3415/9-12-2022   γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ 

 

2) Τον Πίνακα (5.Α) Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  έτους 2023

3)Τον Πίνακα (5.Α) Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας για το έτος 2023

6

594

Εγκριση  2ου , 3ου  και 4ου πρακτικών για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τον Διεθνή ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος Ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

       Εγκρίνει τα 2ο , 3ο  και 4ο πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για τον Διεθνή ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος Ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies