ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

3η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

05

«Πρόσληψη  έκτακτου συμβασιούχου προσωπικού για διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης του και  το αργότερο έως 5/7/2021.»

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 05/07/2021 το αργότερο για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  τεσσάρων    (4) συνολικά ατόμων

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

06

 Έγκριση ή μη της  3/2021 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2021»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Εγκρίνει την υπ αριθμ 03/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» η οποία έλαβε ΑΔΑ ΨΟ3ΜΟΚΟΟ-Ε6Χ  και η οποία αφορά στην 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. & Α. οικονομικού έτους 2021

2

07

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού οχτώ (8) ΥΕ εργατών καθαριότητας/συνοδοί απορριμματοφόρου και δύο (2) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών  για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω  προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και το αργότερο έως 05/07/2021, για την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  δέκα   (10) συνολικά ατόμων για  την «αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  COVID – 19 στο πλαίσιο της διασφάλισης της υγιεινής», ως εξής :

·                    Οχτώ (8) ΥΕ εργατών  καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών  .

·                    Ενός (1) οδηγού  απορριμματοφόρων ΔΕ (με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας) με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών  (Οι οδηγοί να κατέχουν ΠΕΙ και ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου).

·                    Ενός (1) οδηγού απορριμματοφόρου ΔΕ (με δίπλωμα Γ΄ - Ε κατηγορίας για συρμό, ρυμουλκό, με ημιρυμουλκούμενο, τράκτορας με κλειστού τύπου απορριμματοκιβώτια)  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ χρονικής διάρκειας 4 μηνών. (Οι οδηγοί να κατέχουν ΠΕΙ και ηλεκτρονική κάρτα ταχογράφου).

 

3

08

« Παράταση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (Α’ 204)» .

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση των υπ αριθμ 20805/18-12-2020, 20806/18-12-2020 και 20807/18-12-2020 συμβάσεων  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών , σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007  στα πλαίσια του πέμπτου και έκτου εδαφίου της  παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019 (Α΄204)), στον Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας μέχρι την 31/3/2021   

5

09

«Έγκριση ή μη, της 9ης παράτασης της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017) »

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  9η παράταση της 2ης και 3ης  ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας , καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»,  κατά (21) είκοσι μία ημερολογιακές ημέρες έκαστη -με αναθεωρήσεις -(Αρ. Μελ. 67/2017)) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

6

10

«Ορισμό  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»,(ΑΡ.ΜΕΛ.:44/2018-ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978)». 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»,(ΑΡ.ΜΕΛ.:44/2018-ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978)»., αποτελούμενη από τους:

Τσεχελίδη Γεώργιο,ΤΕ Ηλ/γων Μηχανικών, επιβλέποντα του έργου

Κυράνο Θωμά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλο του Δήμου Η.Π.Νάουσας

7

11

«Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (ΑΡ.ΜΕΛ.:46/2018-ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986)». 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (ΑΡ.ΜΕΛ.:46/2018-ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030986), αποτελούμενη από τους: 

Τσεχελίδη Γεώργιο,ΤΕΗλ/γων Μηχανικών, επιβλέποντα του έργου,

Κυράνο Θωμά, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών,  τεχνικό υπάλληλο Τ.Υ.  Δήμου Η.Π.Νάουσας.

 

8

12

«Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:18/2020- ΚΑΕ : 02.30.7331.117)».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:18/2020- ΚΑΕ : 02.30.7331.117) , αποτελούμενη από τους:      

Παπαφιλίππου Αγγελάκη, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, επιβλέποντα του έργου .

Χαϊδούλη Μαρία,ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τεχνικό υπάλληλο Τ.Υ.  Δήμου Η.Π. Νάουσας.

9

13

Έγκριση 1ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»για  τον  συνοπτικό  διαγωνισμό που αφορά την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το   1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»για  τον  συνοπτικό  διαγωνισμό που αφορά την"Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας".

Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο  KAI Εγκρίνει την επανάληψή του με τους ίδιους όρους  σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης και της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies