ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

41η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1

373

Έγκριση του υπ΄αρ.πρωτ.20594/14-12-2020 πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την «Προμήθεια για απολυμαντικό υγρό gel» για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, ύστερα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος.

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Εκγρίνει το υπ΄αρ.πρωτ. 20594/14-12-2020  Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια για απολυμαντικό υγρό gel», που ορίστηκε με την υπ΄αρ.360/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.Αναθέτει την προμήθεια απολυμαντικού υγρού gel  στην εταιρεία ΦΑΡΚΟΜ  - ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ  με  δ.τ. « FARCOM» που εδρεύει στην ΒΙΠΕ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ, ΘΕΡΜΗ, ΤΚ 57001, (ΑΦΜ : 095529034 – Δ.Ο.Υ. - ΦΑΕ ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗΣ) ,

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

374

Έγκριση ή μη της 122/2020    απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την «ψήφιση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2021»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τον  προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», όπως αυτός ψηφίστηκε με την υπ΄αρ.122/2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.& Α. (ΑΔΑ: ΨΒΞΕΟΚΟΟ-ΑΜΟ )  και αναλύεται στην εισηγητική  έκθεση  και  τον προϋπολογιστικό πίνακα με ύψος εσόδων και εξόδων                               3.257.072,54   € ευρώ ισοσκελισμένων.

 

375

Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων του

Δήμου Νάουσας έτους 2021-εισήγηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.Την μη Αναπροσαρμογή των τελών και των δικαιωμάτων για το έτος 2021 του Δήμου Νάουσας

2.Η παρούσα απόφαση διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση

 

376

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων

Του  Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2021  και υποβολή του με εισή

γηση του (αιτιολογική έκθεση) στο  Δημοτικό Συμβούλιο

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Τη σύνταξη του  προϋπολογισμού του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας για το έτος 2021, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο «Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2021» καθώς και «Εισηγητική (αιτιολογική) Έκθεση προϋπολογισμού 2021» τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

 

377

Έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  2021 του Δήμου Νάουσας και εισήγηση στο Δημοτικό

Συμβούλιο

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται την εισήγηση του Προέδρου, καταρτίζει το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Οικ. Έτους 2021 Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως αναλυτικά αναφέρεται στους επισυναπτόμενους  πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και το υποβάλει για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

1) Τον Πίνακα (5.Α) Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας  έτους 2021

2)Τον Πίνακα (5.Α) Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας για το έτος 2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies