ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

357

«Έγκριση ή μη εισαγωγής προς συζήτηση  θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα:

Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ,του έργου:    «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η. Π ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»

Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ΄αρ.πρωτ. 24934/17-12-2018 σύμβασης, όπως αυτή ισχύει, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το Δήμο Νάουσας, για παράταση του χρόνου ισχύος της.

Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, για την  «Προμήθεια απολυμαντικού υγρού gel”  συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης και καθορισμού όρων πρόσκλησης.

2

358

«Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020».

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το 2ο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   του Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020» , προϋπολογισμού μελέτης  (Α.Μ. 11/2020) 74.000,00 € (με  Φ.Π.Α.)  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»  την εταιρεία «ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 41 % (σαράντα ένα επί τοις εκατό).), γιατί   η προσφορά της ήταν προσήκουσα και νόμιμη, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής.

3

359

« Εισήγηση για την τροποποίηση της υπ΄αρ.πρωτ. 24934/17-12-2018 σύμβασης, όπως αυτή ισχύει, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το Δήμο Νάουσας, για παράταση του χρόνου ισχύος της» .

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την τροποποίηση της υπ΄αρ. 24934/17-12-2018 σύμβασης του δήμου με τον κ. Γιαννακοβίτη Νικόλαο, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ΄αρ. 225/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής,  για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το Δήμο Νάουσας, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στη χρονική της παράταση -παράταση του χρόνου παράδοσης καυσίμων, για όσο χρόνο χρειαστεί, μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης, δυνάμει του διαγωνισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

4

360

«Έγκριση διενέργειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος, έγκριση εγγράφων σύμβασης, για την  «Προμήθεια απολυμαντικού υγρού gel”  συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης και καθορισμού όρων πρόσκλησης».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει την  διενέργεια της προμήθειας απολυμαντικού gel  για τα σχολεία, ενδεικτικού προϋπολογισμού 11.983,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6% , με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

   Η δαπάνη  θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 02.15.6631.001  του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2020.

Β) Εγκρίνει την  με αρ. πρωτ. 20340/08-12-2020 Μελέτη του Γρ.Σχολικών Επιτροπών. «Προμήθεια για απολυμαντικό υγρό gel» και τα σχετικά εγγράφων της σύμβασης, CPV: 33741300-9, όπως αυτά συντάχθηκαν από το Γραφείο Προμηθειών του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

361

Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή βεβαιωμένων τελών από τους χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης ως πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

2

362

« Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Γιαννούλη Ιωάννη  του Στεργίου»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Ιωάννη Γιαννούλη του Στεργίου  με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  109,81 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

3

363

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την « ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημοτικού καταστήματος «ΚΙΟΣΚΙ» της  «ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε.» με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  832,94 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

4

364

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Μπόλα Αντώνιο του Πέτρου »

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                    

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   185,83 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

5

365

« Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Λοτσιόπουλο Γεώργιο του Νικολάου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Λοτσιόπουλου Γεώργιου του Νικολάου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   109,45 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής

6

366

«Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την « ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.»

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα  της  εταιρίας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :  347,06  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

7

367

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Δημητρίου Κάππα του Κωνσταντίνου   με τις ανάλογες προσαυξήσεις

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ :   284,90 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής

8

368

« Έγκριση ή μη της 8ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου» κατά (44) σαράντα τέσσερις ημέρες έκαστη με αναθεωρήσεις(Αρ. Μελέτης 67/2017)»

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  8η παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (αρ. Μελ. 67/2017) κατά σαράντα τέσσερις  ημέρες (44) έκαστη (με αναθεωρήσεις) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

9

369

«Τροποποίηση – χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημερομηνία λήξης: 31-12-2020), για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της υπ. αριθμ. 15821/02-10-2020 σύμβασης μετά την ημερομηνία λήξης της και κατά το ήμισυ της χρονικής της διάρκειας (45 ημέρες), μέχρι εξαντλήσεως του ποσού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» με τον Πάροχο Αδαμίδη Γεώργιο του Κων/νου.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι όροι της διακήρυξης καθώς και οι όροι και οι απαιτήσεις  , της υπ’ αριθμ. 15821/02-10-2020 σχετικής σύμβασης, στο σύνολό της, η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

10

370

« Πρόσληψη προσωπικού για την εκκαθάριση των δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (Α’ 204)».

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως 31/1/2021, 3 ατόμων (έναν για κάθε δημοτική ενότητα) κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε ειδικότητας,  για την εκκαθάριση  δηλώσεων διόρθωσης  τετραγωνικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.

11

371

«Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή Δήμου Νάουσας έτους 2020 (2η κατάσταση δαπάνης -υπόλογος Βασιλείου Πέτρος)»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας (υπόλογος Βασιλείου Πέτρος) σχετικό ΧΕΠ απόδοσης πάγιας προκαταβολής 103Β/24-2-2020 ΚΑΕ 80.8251.017, συνολικού ποσού 2.001,65  ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.           

 

12

372

« Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ”», Α.Μ.: 3/2019, προϋπολογισμού 6.883,00€ (με Φ.Π.Α.),».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  με αριθμό 3/2019, μελέτη της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ”».

Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Δ.Π. του Δήμου.

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ”», Α.Μ.: 3/2019, προϋπολογισμού 6.883,00 € (με Φ.Π.Α.).      

Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies