ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020

                                             Α/Α

ΑΡ.

ΑΠΟΦ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

309

Έγκριση ή μη εισαγωγής προς συζήτηση  θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα:
1.Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19.  ΦΕΚ Β’ 3612/31.08.2020,   και  Διαγραφή υπολειπόμενου  κεφαλαίου δόσεων ρύθμισης.
2.Έγκριση  2ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας  (Νο 2) -  της Επιτροπής Διαγωνισμού  -  για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020.
3.Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και των Αντιδημάρχων κ.κ. Αδαμίδη Πάυλου , Καραγιαννίδη Αντώνιου, Τριανταφύλλου Γεωργίου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.
 

2

310

Παράταση και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19.  ΦΕΚ Β’ 3612/31.08.2020, 
Διαγραφή υπολειπόμενου  κεφαλαίου δόσεων ρύθμισης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μη καταβολή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων και διευκολύνσεων    τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών μέχρι τις 30/4/2021 για τις βεβαιωμένες οφειλές  των Επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών  καταβολής αυτών με τις διατάξεις των προηγούμενων ΠΝΠ και οι δικαιούχοι – οφειλέτες έχουν  υποβάλει αίτηση συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά (“Δήλωση Επιχ/σεων – Εργοδοτών των οποίων η Επιχ/κή δραστηριότητα του είτε έχει ανασταλεί ………, λόγω των μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊου, covid-19”) προς τον Δήμο Νάουσας
Την διαγραφή τυχών υπολειπόμενου  κεφαλαίου δόσεων ρύθμισης των μηνών με αναστολή δραστηριότητας    που έχουν ήδη πληρώσει

 

311

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το από 26-10-2020  2ο πρακτικό του συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» , προϋπολογισμού μελέτης  59.677,42 € (πλέον  Φ.Π.Α.)  της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.
Κηρύσσει οριστικό ανάδοχο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020» την εταιρία   «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε. », με ποσοστό έκπτωσης  2,00 %  

 

312

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και των Αντιδημάρχων κ.κ. Αδαμίδη Παύλου , Καραγιαννίδη Αντώνιου, Τριανταφύλλου Γεωργίου στην Αθήνα  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Αθήνα την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, όπως και από Αθήνα- Νάουσα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020,  για υπηρεσιακούς λόγους 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

313

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από

Γεώργιο Λοτσιόπουλο του Νικολάου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του κ. Λοτσόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ποσού 109,45 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

2

314

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από την

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΞΙΑΚΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε.

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. ποσού 347,06  €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

3

315

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων από Πολυζωίδου Δήμητρα του Γεωργίου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα της Πολυζωίδου Δήμητρας του Γεωργίου ποσού 31,08€  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

4

316

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων

από τον Μπόλα Γεώργιο του Πέτρου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                    

 Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Μπόλα Αντωνίου του Πέτρου 

Ποσού 185,83 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

5

317

Διαγραφή ή μη μέρους οφειλής μισθωμάτων

από τον Κάππα Δημήτριο του Κωνσταντίνου.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την διαγραφή  της  οφειλής από μισθώματα του Κάππα Δημητρίου του Κωνσταντίνου ποσού 284,90 €  με τις ανάλογες προσαυξήσεις, εάν υπάρχουν και αφορούν τα ποσά της διαγραφής.

6

318

Έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την υπ’ αρ. 90/2020 (ΑΔΑ: 6ΒΙ2ΟΚΟΟ-Χ87) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» που αφορά στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης για το οικονομικό έτος  2019 του ΝΠΔΔ και του  Προσαρτήματος του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος  της παρούσας απόφασης.

7

319

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους δημότες.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης για την παροχή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος για την αντιμετώπιση άμεσων οικονομικών αναγκών ως παρακάτω :

1.Σ. Σ.  1.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με από 3/9/2020 Υπηρεσιακό σημείωμα –   αρ. πρωτ. 353 )

2.Τ. Σ.  5.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με από 7/9/2020 Υπηρεσιακό σημείωμα –   αρ. πρωτ. 353 )

3.Τ. Α.  3.000,00 ευρώ ( σύμφωνα με από 8/9/2020 Υπηρεσιακό σημείωμα –  αρ. πρωτ. 353 )

4.Ψ. Ε.  443,00 ευρώ ( σύμφωνα με από 22/10/2020 Υπηρεσιακό σημείωμα –  αρ. πρωτ. 437)

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 9.443,00 €.

Την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  9.443,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6733 (Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020 του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

8

320

Έγκριση ή μη δαπανών εκδήλωσης δημοσιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «INTERREG EUROPE Cult-CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημιουργικού και Πολιτιστικού

Τουρισμού στη Νάουσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                           

Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  900,00 ευρώ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.010 (Δράσεις του "Cult-CreaTE - Index Numb. PGI05343" με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Interreg Europe) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2020 του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την παράθεση γεύματος στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης δημοσιότητας του προγράμματος «INTERREG EUROPE Cult-CreaTE» για την ανάπτυξη και ανάδειξη του Δημιουργικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στη Νάουσα.

9

321

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας (3η κατάσταση δαπάνης)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Μαρίνας (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 91B/21-02-2020 - ΚΑΕ 80.8251.006) συνολικού ποσού 781,20 ευρώ

10

322

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αρκοχωρίου (2η κατάσταση δαπάνης)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου   (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 97Β/21-02-2020- ΚΑΕ 80.8251.012) συνολικού ποσού 982,08 €

11

323

Ανάκληση της απόφασης 265/2-10-2020  Ο.Ε. και υποβολή εκ  νέου εισήγησης  στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ)

ΟΜΟΦΩΝΑ

 (στις καταμετρηθείσες ψήφους)                                                            1.Ανακαλεί την υπ’ αρ. 265/2020 απόφασή της.

2.Συντάσσει την 10η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους 2020 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την υποβολή  εκ νέου εισήγησης της Υπηρεσίας και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

12

324

11η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2020- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

(στις καταμετρηθείσες ψήφους)                                                           

Συντάσσει την 11η Αναμόρφωση Τεχνικού  Προγράμματος - Προϋπολογισμού έτους 2020 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και   εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies