ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (12/10/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

442

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  43ης/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση

 ή μη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 43ης /12-09-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων  της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

 

2

443

Έγκριση της «προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα, για ένα έτος ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.» των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων διακήρυξης, και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προσφορών , που αφορά σε ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Α) Εγκρίνει την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα, για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α., με την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων –μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα  από οικονομικής άποψη προσφοράς βάση τιμής  και εγκρίνει τα έγγραφα της σύμβασης.

Β) Συγκροτεί την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης, από τρία μέλη, ως εξής:

Τακτικά μέλη

Σκόδρα Ευμορφία ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας 

Γιαννούλη Αικατερίνη ΔΕ Διοικητικού

Βοργιατζίδης Αλέξανδρος ΔΕ Μηχ/της Οχημάτων

Αναπληρωματικά Μέλη

Σαμαλίκα Χριστίνα ΤΕ Εποπτών Υγείας

Αδαμίδου Ολυμπία ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τρύφων Αθανάσιος ΔΕ Οδηγών

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η Σκόδρα Ευμορφία με αναπληρωτή την Σαμαλίκα Χριστίνα. 

Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α)  αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές,

δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση,.., διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,

ε) εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης,

η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης.

Γ) Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης των συμβάσεων που θα προκύψουν για το Δήμο Νάουσας

Τακτικά μέλη

Ανθόπουλος Λάζαρος

Γιατζιτζοπούλου Αικατερίνη

Τρύφων Αθανάσιος 

Αναπληρωματικά Μέλη

     Αντωνιάδης Νικόλαος ΔΕ Διοικητικού

Ανθοπούλου Μυρούλα ΤΕ Διοικητικού

Σταμένος Δημήτριος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 

1.Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Ανθόπουλος  Λάζαρος   αναπληρωτής Προέδρου ο  Αντωνιάδης Νικόλαος

2. Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνει  σε  ελέγχους,  συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

3. Η Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Γνωμοδοτεί επίσης και για ζητήματα τροποποίησης της σύμβασης , σύμφωνα με το άρθρο 132.

4. Η παρούσα επιτροπή έχει διάρκεια έως την ολοκλήρωση της σύμβασης του Δήμου Νάουσας

Δ)Καθορίζει τους όρους διακήρυξης

 

3

444

Έγκριση 4ου πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

«Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α» και τροποποίηση  της υπ΄αρ. 435/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το 4ο πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό  «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» συνολικής αξίας 145.395,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α».

Τροποποιεί  την υπ΄αρ. 435/2022 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής και συμπληρώνει στο 2ο πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την ομάδα 2, στην προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας κ. Παπαλεξάνδρου Αθανασία, το ποσοστό έκπτωσης 8% του αναδόχου στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης & Τουρισμού της  Π.Ε. Ημαθίας, ήτοι:

ο πίνακας με τους προσωρινούς ανάδοχους για την ομάδα 2  (είδη οπωρολαχανοπωλείου) έχει ως εξής:

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ν.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ομάδα 2 (είδη οπωρολαχανο-πωλείου  8%

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies