ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (03/09/2020)

        Α/Α

ΑΡ. ΑΠΟΦ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

227

Έγκριση ή μη, της 6ης παράτασης των ενδεικτικών

 τμηματικών προθεσμιών , καθώς και

της      συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017) ,κατά (35)           

τριάντα πέντε ημερολογιακές ημέρες έκαστη –με

 αναθεωρήσεις

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την  6η παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (αρ. Μελ. 67/2017) κατά τριάντα πέντε ημέρες (35) έκαστη

2

228

Έγκριση  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου

"Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου –

 Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας", Α.Μ.: 44/2018,

προϋπολογισμού 494.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΟΜΟΦΩΝΑ

. Εγκρίνει το 1ο πρακτικό του  διαγωνισμού

του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση

Δημοτικού Θεάτρου –

 Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας", Α.Μ.:

44/2018, προϋπολογισμού 494.000,00€ (με

Φ.Π.Α.)

. Κηρύσσει τον  οικονομικό φορέα «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. κατάθεσης προσφ. 161963  προσωρινό ανάδοχο  του έργου

3

229

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την

Πάγια Προκαταβολή  (1η) έτους 2020

(ΥΠΟΛΟΓΟΣ Β     ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ)

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή  Δήμου Νάουσας συνολικού ποσού 2.709,66 ευρώ

4

230

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας μουσικού

εξοπλισμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου

 Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

για την προμήθεια μουσικού εξοπλισμού για

την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου

Νάουσας

5

231

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας χορδίσματος και

επισκευής πιάνων του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας

 «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της

εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΟΜΟΦΩΝΑ                                              

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) 

 για την δαπάνη της υπηρεσίας χορδίσματος

και επισκευής πιάνων του Δημοτικού Ωδείου

«Εστία Μουσών».

6

232

Καθορισμός ύψους διδάκτρων στα Εικαστικά

Εργαστήρια του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλουν  οι μαθητές των Εικαστικών Εργαστηρίων Δήμου Νάουσας ανά μήνα και συνολικά για το σχολικό έτος

7

233

Καθορισμός ύψους διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο

«Εστία Μουσών» του Δήμου Ηρωικής

 Πόλης Νάουσας.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων που θα καταβάλλουν  οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου «Εστία Μουσών» ανά μήνα και συνολικά για το σχολικό έτος 2020-2021

8

234

Έγκριση ή μη δαπάνης νέων βιβλίων  για τον

εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Συνεδριακού

Κέντρου της Σχολής Αριστοτέλους και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 2.100,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  για τη δαπάνη έντυπης προβολής του Δήμου Η.Π. Νάουσας ως τουριστικός προορισμός

9

235

 Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση  της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 700,00 ευρώ για τη έκδοση βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής

10

236

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την

πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας 

Αγγελοχωρίου» (6ηκατάσταση δαπανών 2020 –

ΚΑΕ 80.8251.009

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας συνολικού ποσού 1.036,09  €

11

237

Έγκριση ή μη 4ου πρακτικού της επιτροπής

διενέργειας διαγωνισμών για την συνέχιση της

διαδικασίας της  υπ΄αρ. 13054/4-7-18  διακήρυξης,

σε ότι αφορά το τμήμα 1 ομάδα 3 (λιπαντικά Δήμου

Νάουσας) και τμήμα 2 ομάδα 4 (λιπαντικά Ν.Π.

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης) και την ανάδειξη προσωρινών αναδόχων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το 4ο πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την συνέχιση της διαδικασίας της  υπ΄αρ. 13054/4-7-18  διακήρυξης

Απορρίπτει την προσφορά της εταιρίας  IMPEX ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ A.B.E.E.E.  

Ορίζει τους οικονομικούς φορείς που συνεχίζουν στη διαδικασία του διαγωνισμού

Ορίζει τους προσωρινούς αναδόχους ανά τμήμα και ομάδα                                                                    

12

238

Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας  έτους 2020", Α.Μ.: 11/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.),».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου

Εγκρίνει  την  με αριθμό 11/2020, μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

 Εγκρίνει   τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου

Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου

13

239

 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020", Α.Μ.: 16/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του έργου ««Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020»

Εγκρίνει  την  με αριθμό 16/2020, μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρ. Πόλης  Νάουσας για το έργο

Εγκρίνει  τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου      Νάουσας

  Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου

14

240

 Έγκριση ή μη μελέτης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού, έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου "Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας  έτους 2020", Α.Μ.: 18/2020, προϋπολογισμού 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συγκροτεί την επιτροπή διενέργειας  διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Η.Π. Νάουσας  Εγκρίνει  την  με αριθμό 18/2020, μελέτη της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έργο

Καταρτίζει τους όρους δημοπράτησης του παραπάνω έργου

Εγκρίνει   τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου

15

241

9η   Αναμόρφωση   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους  2020  Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συντάσσει την 9η Αναμόρφωση Τεχνικού  Προγράμματος - Προϋπολογισμού έτους 2020 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και   εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies