ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 (21/08/2020)

                                             Α/Α

ΑΡ.ΑΠ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

210

Έγκριση εισαγωγής προς συζήτηση των εκτός ημερήσιας συζήτησης θεμάτων .

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει τη συζήτηση των θεμάτων  προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντα

2

211

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 200/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας για έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως  4 μήνες στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας» 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να ανακληθεί η 200/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Εγκρίνει την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ενός (1)  Ηλεκτρολόγου Δ.Ε. ,  ενός (1) Υδραυλικού Δ.Ε. και ενός (1) Υ.Ε. Εργάτη Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως  4 μήνες  για την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας

3

212

Έγκριση ή μη ιδιωτικού συμφωνητικού με την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  τους όρους του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας και  της εταιρίας  «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  για ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών Α' προβολής για τη λειτουργία του τμήματος κινηματογράφου του Δήμου Η.Π. Νάουσας

4

213

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 3-6 Αυγούστου 2020 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την είσπραξη του συνολικού  ποσού από την έκδοση  εισιτηρίων ύψους 80,00  και την έκδοση εντάλματος πληρωμής του εκκαθαρισμένου ποσού των 43,85 ευρώ στην εταιρία «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E. – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

5

214

 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2020 (Ο.Υ.) - εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                              

Συντάσσει την 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2020 (Ο.Υ.) όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και   εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

6

215

Έγκριση ή μη  5ου πρακτικού  αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Νάουσας, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νάουσας για το έτος 2020-2021.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 5ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  για τον διαγωνισμό  «Προμήθεια τροφίμων για το Δήμο Νάουσας, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας και τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νάουσας για το έτος 2020-2021»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 147.822,85 .€ (με Φ.Π.Α.)».

7

216

Αποδοχή ή μη δωρεάς διακοσίων (200) τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων του covid-19, sars-cov-2 antibody test (later flow method) από την εταιρεία Hellenic Trade Council.

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την δωρεά διακοσίων  (200) τεστ ανίχνευσης αντισωμάτων και έγκαιρης διάγνωσης του COVID-19, SARS-CoV-2 Antibody Test (Lateral Flow Method) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προστασίας του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών του Δήμου μας από την εταιρεία Hellenic Trade Council (HETCO).

Α/Α

Α/Απ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

217

Ορισμός Επιτροπής Οριστικής  Παραλαβής του έργου  «Ανόρυξη γεώτρησης για πλήρωση ψεκαστικών βυτίων οικισμού Αρχαγγέλου Δ.Ε Ειρηνούπολης » (Αρ. μελέτης: 73/2018), προϋπολογισμού 15.250,00 €.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής  του έργου  «Ανόρυξη γεώτρησης για πλήρωση ψεκαστικών βυτίων οικισμού Αρχαγγέλου Δ.Ε Ειρηνούπολης » (Αρ. μελέτης: 73/2018), προϋπολογισμού 15.250,00 €.»

2

218

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού  διαγωνισμού του έργου "Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού", Α.Μ.: 46/2018, προϋπολογισμού 869.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού  του έργου «"Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού",

Κηρύσσει  προσωρινό ανάδοχο  την  εταιρία με την επωνυμία «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

3

219

Έγκριση ή μη όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την εκμίσθωση λημμάτων των συστάδων 56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ και 61γ του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το 2020.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την προκήρυξη της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των λημμάτων των συστάδων 56β, 57α, 57β, 57δ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ και 61γ του Δημοτικού Δάσους Νάουσας για το 2020 και συντάσσει  όρους διακήρυξης.

4

220

«Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της μελέτης του έργου ‘Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας’ (Α.Μ.: 15/2018)»

 

ΟΜΟΦΩΝΑ                                                                     

Εγκρίνει  την επικαιροποίηση της  με Α.Μ. 15/2018 (Ιούλιος 2018) μελέτης του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας’ (Α.Μ.: 15/2018)», προϋπολογισμού 200.000 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

5

221

Εισηγητική Έκθεση  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 -  εξαμηνιαία  έκθεση  (01-01-2020 / 30-6-2020)

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση εσόδων – εξόδων εξαμήνου 2020 (1/1/2020 – 30/06/2020) του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

6

222

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων (5η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.005)».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων  συνολικού ποσού 615,17 ευρώ

 

7

223

 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μονοσπίτων » (3η κατάσταση δαπανών 2020 – ΚΑΕ 80.8251.007).

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της   Κοινότητας Μονοσπίτων  συνολικού ποσού 706,80 €

8

224

«Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, έτους 2021».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2021 για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανά κατηγορία εκπαίδευσης Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή σχέση.

9

225

«Τροποποίηση της υπ’ αρ.     24934/17-12-18    Σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως προς την μείωση της ποσότητας πετρελαίου κίνησης και αύξηση της ποσότητας βενζίνης, χωρίς να αλλάζει το συμβατικό τίμημα».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρ. 24934/17-12-2018 σύμβασης του δήμου με τον κ. Γιαννακοβίτη Νικόλαο, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το Δήμο Νάουσας,  χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στην μείωση της ποσότητας του πετρελαίου κίνησης κατά το ποσό των 7.875€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αντίστοιχα στην αύξηση της ποσότητας βενζίνης αμόλυβδης κατά το ποσό των 7.875€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  χωρίς να  αλλάζει το συμβατικό τίμημα της σύμβασης.

10

226

Έγκριση της προμήθειας και των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη - παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016), την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων  Έργου και Οχημάτων

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για την  «Προμήθεια Μηχανημάτων  Έργου και Οχημάτων»

Συντάσσει τη διακήρυξη 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies