ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (27/04/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27/04/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  18ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (27/04/2021)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

138

Έγκριση συζήτησης  θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

 Την συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: «Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 (19576/2020 Πρόσκληση του Προγράμματος ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) με τίτλο «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

 ΘΕΜΑ 2ο: «Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT10 (18213/2020 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΘΕΜΑ 3ο:   «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (άρθρο 69 Ν. 4509/2017)»

ΘΕΜΑ 4ο:   «Έγκριση ή μη δαπανών των εκδηλώσεων της 199ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΘΕΜΑ 5ο:   Eισήγηση σε O.E.  για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021

1

139

«Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 (19576/2020 Πρόσκληση του Προγράμματος ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) με τίτλο «Ψηφιακή Σύγκλιση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT08 (19576/2020 Πρόσκληση του Προγράμματος ¨ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) με τίτλο «Ψηφιακή Σύγκλιση, ως εξής:

1) Νικόλαος Μπάμπος, ΠΕ Γεωπόνων, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως Πρόεδρος

2) Αντωνία Γεωργία Αρβανιτάκη, ΤΕ Διοικητικού, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας,   ως μέλος και

3) Λάζαρος Ανθόπουλος, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως μέλος

 Ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως προς την αναζήτηση προσφορών (τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών) από δύο έως τρεις προμηθευτές, του αντικειμένου της προμήθειας και πάντοτε σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας και κατόπιν τη σύνταξη του «πρακτικού διερεύνησης τιμών» στο οποίο θα αναγράφονται οι προμηθευτές και οι υποβληθείσες προσφορές (τεχνικά φυλλάδια (prospects – brochures), τεχνικές προδιαγραφές και τιμές).

  1. Δίνει εντολή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.
  2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Καραγιαννίδη Αντώνιο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

 

2

140

«Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT10 (18213/2020 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT10 ((18213/2020 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Κουκούλος Ιωάννης, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως Πρόεδρος

2) Παπαφιλίππου Αγγελάκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας,   ως μέλος και

3) Βοργιατζίδης Αλέξανδρος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως μέλος

 2.  Ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως προς την αναζήτηση προσφορών (τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών) από δύο έως τρεις προμηθευτές, του αντικειμένου της προμήθειας και πάντοτε σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας και κατόπιν τη σύνταξη του «πρακτικού διερεύνησης τιμών» στο οποίο θα αναγράφονται οι προμηθευτές και οι υποβληθείσες προσφορές (τεχνικά φυλλάδια (prospects – brochures), τεχνικές προδιαγραφές και τιμές).

3.  Δίνει εντολή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

4.   Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Καραγιαννίδη Αντώνιο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

3

141

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ

 ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» (άρθρο 69 Ν. 4509/2017)»

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει και αναθέτει  στη συμβολαιογράφο Νάουσας κα Άννα Ανδρεάδου τη σύνταξη συμβολαίου και υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου  για την εκτέλεση του Έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», ποσού €  862.050,00

2.Δίνει την εντολή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

3.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

4.Εγκρίνει την δαπάνη και την εξειδίκευση πίστωσης ύψους 600,00€ για την ανάθεση   σύνταξης  συμβολαίου και υπογραφή σύμβασης επενδυτικού δανείου στην  συμβολαιογράφο κα Άννα Ανδρεάδου και  θα βαρύνει  την τον  Κ.Α. 02.00.6111 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»

4

142

 «Έγκριση ή μη δαπανών των εκδηλώσεων της 199ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 9.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.004 (Πραγματοποίηση εκδηλώσεων 199ης επετείου Ολοκαυτώματος Νάουσας) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας. για την πραγματοποίηση των ως άνω εκδηλώσεων

5

143

Eισήγηση σε Ο.Ε.. για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την πρόσληψη των παρακάτω υδρονομέων  άρδευσης ΥΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/09/2021, ως εξής:

Α.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΝΑΣ

1.Ρωμιόπουλος Θεόδωρος

Β.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ

1. Δουλγερίδης Μάριος

Γ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

1.Κρέξης Ηλίας  

  Η αμοιβή των ανωτέρω υδρονομέων  θα καθορισθεί σύμφωνα με το    Ν. 4354/2015 και η δαπάνη της μισθοδοσίας θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6041 με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τον Κ.Α. 25.6054 με το ποσό των 4.130,00 ευρώ του προϋπολογισμού του Δήμου Νάουσας έτους 2021.

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

144

Έγκριση ή μη της μελέτης, καθορισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ /ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», με εκτιμώμενη αξία 250.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.    

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη, – τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό-τα τεύχη δημοπράτησης   και καταρτίζει τους όρους του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ /ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», με εκτιμώμενη αξία 250.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.    

2

145

«Έγκριση ή μη δαπανών για την προμήθεια μασκών προστασίας προσώπου πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες- προστασία ενάντια του covid-19»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού  1.339,20 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α.  02.15.6631.001 (προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού)  του  προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την προμήθεια μασκών προστασίας προσώπου πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες προστασίας ενάντια του κορονοϊού - covid-19 για το Αυτοτελές  Τμήμα  Κοιν. Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού 

3

146

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού »  (1η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.002).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού (Σχετ. Χ.Ε.Π απόδοσης πάγιας προκαταβολής: 92B/17-03-2021 - ΚΑΕ 80.8251.002)  συνολικού ποσού 1.998,24 ευρώ όπως αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη κατάσταση και στην υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοπανού, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

4

147

Έγκριση ή μη Παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση  της υπ αριθμ 5945/5-5-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει ο Δήμος Νάουσας με τον ιδιώτη κτηνίατρο Κύρου Ευάγγελο  για την φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς έως 04 Ιουνίου 2021 χωρίς να υπερβεί το ποσό της αρχικής σύμβασης.

5

148

Έγκριση ή μη συμμετοχής στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βεροίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», αποδοχή δωρεάς συνεταιριστικού μεριδίου και έγκριση καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας.

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.     Την Συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας στην Ενεργειακή Κοινότητα με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βεροίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

2.     Την αποδοχή  δωρεάς μίας (1) υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας ενός(1) ευρώ και διακόσιες ενενήντα εννέα  (299) προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων αξίας διακοσίων  ενενήντα εννέα (299) ευρώ, ήτοι συνολικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) του καταβεβλημένου σήμερα συνεταιριστικού κεφαλαίου.

3.     Την έγκριση του συνημμένου καταστατικού της  Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Βεροίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

4.     Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο για κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.

Οι λοιποί συνεταίροι αναλαμβάνουν να καλύψουν πλήρως εξ ιδίων και κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο, κάθε ποσό που τυχόν θα κληθεί ο δήμος Η.Π. Νάουσας να καταβάλει για οποιονδήποτε λόγο, ώστε να διατηρείται πάντοτε στο ίδιο ποσοστό τρία επί τοις εκατό (3%) η συμμετοχή του Δήμου στο Συνεταιριστικό κεφάλαιο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies