ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (13/04/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

13/04/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

106

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και των Αντιδημάρχων κ.κ. Αδαμίδη Παύλου , Καραγιαννίδη Αντώνιου, Τριανταφύλλου Γεώργιου  στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

 

 ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και των Αντιδημάρχων κ.κ. Αδαμίδη Παύλου , Καραγιαννίδη Αντώνιου, Τριανταφύλλου Γεωργίου στην Αθήνα  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Αθήνα την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, όπως και από Αθήνα- Νάουσα την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021,  για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα θα πραγματοποιήσουν  συναντήσεις με Υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη.

Αναλυτικά: Ο Δήμαρχος Νάουσας και οι Αντιδήμαρχοι  την Δευτέρα 19 Απριλίου θα μεταβούν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 θα μεταβούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Παιδείας.

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 θα μεταβούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

107

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ. του Αγροκτήματος Ζερβοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 377  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 05-04-2021 Πρακτικό της δημοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας που αφορά στην εκμίσθωση  για τέσσερα (4) χρόνια, Δημοτικής Έκτασης 19.395 τ.μ.. του Αγροκτήματος Ζερβοχωρίου με αριθμό τεμαχίου 377 του Δήμου Νάουσας    στον  Θεοδωρίδη Αναστάσιο του Άλκη,   κάτοικο του  Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας , στο ποσό των  30,00 € το στρέμμα ετησίως  με την εγγύηση της Παπαθεοδώρου Μαρίας του Θεόδωρου η οποία έγινε αποδεκτή ως εγγυήτρια.

Ορίζει ότι το  συμφωνητικό εκμίσθωσης θα  γίνει σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 4577/23-03-2021 Διακήρυξης.

2

108

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 33.000,00  τ.μ. του Αγροκτήματος Μονοσπίτων  με αριθμό τεμαχίου 861 (μέρους του)  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 05-04-2021 Πρακτικό της δημοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας που αφορά στην εκμίσθωση  για τέσσερα (4) χρόνια, Δημοτικής Έκτασης 33.000,00 τ.μ.. του Αγροκτήματος Μονοσπίτων με αριθμό τεμαχίου 861 (μέρους του) του Δήμου Νάουσας    στον  Τρεμπελή Γεώργιο του Κωνσταντίνου,   κάτοικο Μονοσπίτων του  Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας , στο ποσό των  40,00 € το στρέμμα ετησίως  με την εγγύηση της Σουλτάνας Κρόπαλη του Γεωργίου  Θεόδωρου η οποία έγινε αποδεκτή ως εγγυήτρια.

Ορίζει ότι το  συμφωνητικό εκμίσθωσης θα  γίνει σύμφωνα με τους όρους του υπ’ αρ. 4579/23-03-2021 Διακήρυξης.

3

109

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000 τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 05-04-2021 Πρακτικό της δημοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών που ορίστηκε με την 203/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Κρίνει  το αποτέλεσμα της ως άνω δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000 τ.μ. (και παλαιού κτιρίου)  του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, ΑΓΟΝΟ γιατί δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά

 

4

110

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας μετάφρασης κειμένων στην αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 1.900,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την «Υπηρεσία μετάφρασης κειμένων στην αγγλική γλώσσα για τις ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας»

5

111

Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας εγκατάστασης, παραμετροποίησης και τεχνικής υποστήριξης του κεντρικού δρομολογητή (ρούτερ) για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 992,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6117.001 (Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών εκτελούντων ειδικών υπηρεσιών) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του κεντρικού δρομολογητή του Δήμου Η.Π. Νάουσας

6

112

Έγκριση  5ης  Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.)- εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)     

    Συντάσσει την 5η Αναμόρφωση του  Προϋπολογισμού έτους  2021 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης  και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

7

113

Έγκριση ή μη, διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Έγκριση ή μη, της μελέτης, καθορισμός των όρων και σύνταξη της διακήρυξης.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την διενέργεια και τον καθορισμό της διαγωνιστικής διαδικασίας (Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16) για την « Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)» με εκτιμώμενη αξία 110.599,07 € ( άνευ ΦΠΑ)»,»  

Εγκρίνει την μελέτη – τεχνική περιγραφή-ενδεικτικό προϋπολογισμό-τα τεύχη δημοπράτησης   και καταρτίζει τους όρους του ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής, για την «Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες»

8

114

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας εκθεσιακού υλικού για την υλοποίηση της εικαστικής έκθεσης «Ελευθερία ή Θάνατος» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)     

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 2.700,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6431 (Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την προμήθεια εκθεσιακού υλικού για την υλοποίηση της εικαστικής έκθεσης «Ελευθερία ή Θάνατος»

9

115

Έγκριση  1ου πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά: την "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το υπ’ αρ. 4053/12-03-2021  1ο  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, που αφορά στην "Προμήθεια ανταλλακτικών για προγραμματισμένα service (τακτικών συντηρήσεων) και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Νάουσας"».

Κηρύσσει  προσωρινούς   αναδόχους ανά τμήμα  αναλυτικά ως εξής:

Τμήμα 1 Πίνακας επιβατικά ημιφορτηγά                                 ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΚΑΚΗ Ο.Ε

Τμήμα 2 Πίνακας φορτηγών                                                   SKUBA Hellas

Τμήμα 3 Πίνακας μηχανήματα έργου                          ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΚΑΚΗ Ο.Ε

Τμήμα 4 Πίνακας αγροτικοί ελκυστήρες (τρακτέρ)                  ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΚΑΚΗ Ο.Ε

Τμήμα 5 Πίνακας μηχανημάτων με κινητήρες             ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΚΑΚΗ Ο.Ε

Τμήμα 6 Πίνακας δικύκλων                                                    ΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΚΑΚΗ Ο.Ε

Τμήμα 7 Πίνακας συσσωρευτών (μπαταρίες)             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. & Γ. Ο.Ε.

Τμήμα 8 Πίνακας λαμπτήρων και φάρων                               ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΣΙΑ Ε.Ε

Τμήμα 9 Πίνακας ελαστικών                                                   ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

10

116

 Πρόσληψη ή μη εποχιακού προσωπικού τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας για κατεπείγουσες ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το 2021

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων  (4) ΥΕ εργατών  πυρασφάλειας, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος  του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  .

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.35.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό 17.600,00€ και στον Κ.Α 02.35.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό 5.280,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας.

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση,  προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων

11

117

Έγκριση ή μη αιτήματος  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »  με  αρ. πρωτ. 484/1-4-2021 για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου του Ν.Π. από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει  το αίτημα  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »  με  αρ. πρωτ. 484/1-4-2021 για την τήρηση του λογιστικού σχεδίου του Ν.Π. από τις υπηρεσίες του Δήμου Νάουσας επειδή δεν επαρκεί ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων.

Η απόφαση να κοινοποιηθεί στο ανωτέρω ΝΠΔΔ για περαιτέρω ενέργειες.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies