ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (29/03/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

29/03/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  13ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (29/03/2021)

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

84

Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης   στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),  αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης και έγκριση μελέτης με τίτλο  «Μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας σε έξυπνη πόλη», προϋπολογισμού 1.295.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.     Εγκρίνει την με α.α. 1/2021 Μελέτη του έργου με τίτλο "Μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας σε έξυπνη πόλη’’, προϋπολογισμού 1.295.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) η οποία έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2.     Εγκρίνει την υποβολή σχετικής πρότασης χρηματοδότησης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Ηρ. Πόλης Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της ανωτέρω πρότασης και τη χρηματοδότησή της

2

85

«Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’, άξονας προτεραιότητας 14 ‘Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)’, αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης και έγκριση μελετών»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1.     Τη συμμετοχή του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με σχετική υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη’, άξονας προτεραιότητας 14 ‘Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΑ)’. Η πράξη θα περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

·        ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Κατασκευή υποδομών Πράσινου Σημείου Νάουσας, προϋπολογισμού 775.000 € με Φ.Π.Α. 24%

·                  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Νάουσας, προϋπολογισμού 197.780 € με Φ.Π.Α. 24%

·                 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση για το Πράσινο Σημείο Νάουσας, προϋπολογισμού 22.320 € με Φ.Π.Α. 24%

2        Αποδέχεται τους όρους  συμμετοχής της παραπάνω πρόσκλησης

3       Εγκρίνει τις υπ’ αριθμόν 30/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας του έργου με τίτλο «Κατασκευή υποδομών πράσινου σημείου Δήμου Η.Π. Νάουσας», προϋπολογισμού 775.000 € με Φ.Π.Α. 24%,   2/2021 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Νάουσας», προϋπολογισμού 197.780 € με Φ.Π.Α. 24% και  3/2021 μελέτη τεχνικών προδιαγραφών της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας της υπηρεσίας με τίτλο «Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση για το Πράσινο Σημείο Νάουσας», προϋπολογισμού 22.320 € με Φ.Π.Α. 24%

Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο  Νάουσας να υπογράψει κάθε σχετικό και απαιτούμενο έγγραφο και δικαιολογητικό για το σκοπό αυτό

3

86

Έγκριση ή μη κίνησης αυτοκινήτων Δήμου Νάουσας  εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020 για υπηρεσιακούς λόγους

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την εκτός έδρας και ορίων Νομού κίνηση των παρακάτω οχημάτων του Δήμου, για υπηρεσιακούς λόγους, ως εξής:

1.     1. Του οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 7385 στην Θεσσαλονίκη στις 30/03/2021 με επιστροφή αυθημερόν.

2.              Του οχήματος του Δήμου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3637 στην Θεσσαλονίκη στις 29/03/2021 με επιστροφή αυθημερόν

4

87

Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (18214/29-09-2020 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

1.     Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT04 (18214/29-09-2020 «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων», ως εξής:

1) Τσαρνούχα Ευαγγελία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως Πρόεδρος

2) Τανούσης Γεώργιος, Δ.Ε. Εποπτών καθαριότητας, υπάλληλος του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως μέλος και

3) Τζαφέρη Νικολέτα,ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  υπάλληλος του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως μέλος

Ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως προς την αναζήτηση προσφορών (τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών) από δύο έως τρεις προμηθευτές, του αντικειμένου της προμήθειας και πάντοτε σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας και κατόπιν τη σύνταξη του «πρακτικού διερεύνησης τιμών» στο οποίο θα αναγράφονται οι προμηθευτές και οι υποβληθείσες προσφορές (τεχνικά φυλλάδια (prospects – brochures), τεχνικές προδιαγραφές και τιμές).

2.     Δίνει εντολή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

3.     Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Καραγιαννίδη Αντώνιο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

5

88

Σύσταση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

4.     Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29-09-2020 «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους, ως εξής:

5.     1) Κουκούλος Ιωάννης, ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως Πρόεδρος

6.     2) Παπαφιλίππου Αγγελάκης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας,   ως μέλος και

7.     3) Βοργιατζίδης Αλέξανδρος, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων, υπάλληλος Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας, ως μέλος

8.      

9.     Ο ρόλος της επιτροπής αυτής θα είναι διερευνητικός ως προς την αναζήτηση προσφορών (τεχνικών φυλλαδίων, τεχνικών προδιαγραφών και τιμών) από δύο έως τρεις προμηθευτές, του αντικειμένου της προμήθειας και πάντοτε σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις του αρμόδιου τμήματος του Δήμου Η.Π. Νάουσας και κατόπιν τη σύνταξη του «πρακτικού διερεύνησης τιμών» στο οποίο θα αναγράφονται οι προμηθευτές και οι υποβληθείσες προσφορές (τεχνικά φυλλάδια (prospects – brochures), τεχνικές προδιαγραφές και τιμές).

10.  Δίνει εντολή για την εκτέλεση της απόφασης αυτής και την αποστολή της όπου απαιτείται.

11.  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Καραγιαννίδη Αντώνιο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.

 

6

89

Ανάκληση της υπ. Αριθμ. 379/2020 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 379/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

7

90

Έγκριση  απολογισμού, προέγκριση  ισολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2019 και σύνταξης έκθεσης – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου Νάουσας οικονομικού έτους 2019   με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο δημοτικός ταμίας.

Καταρτίζει την έκθεση διαχείρισης της οικονομικής επιτροπής, την οποία και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.

8

91

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2020  του Δήμου Η.Π. Νάουσας – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση (1/1/2020 – 31/12/2020)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού 2020  του Δήμου Η.Π. Νάουσας – Δωδεκαμηνιαία Έκθεση (1/1/2020 – 31/12/2020)», όπως αυτή αποτυπώνεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.

9

92

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου «ανταποδοτικού χαρακτήρα», ορισμένου χρόνου με 8μηνη σύμβαση εργασίας για  το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την υπ αριθμ 14626/26-2-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας ως εξής:

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 1 άτομο.

ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ’+ Ε’ κατηγορίας 1 άτομο

ΥΕ εργάτες καθαριότητας /οδοκαθαρισμού –συνοδοί απορριμματοφόρων 7 άτομα

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις στον Κ.Α 02.20.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα»  ποσό    72.000,00€ και στον Κ.Α 02.20.6054 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό  25.200,00€, του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2021

       Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν   και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2021.

 

10

93

Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

  Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2021 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ανά κατηγορία εκπαίδευσης Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή σχέση   ως εξής:

Για την Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών  του Δήμου Η.Πόλης Νάουσας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

έως οχτώ (8) μήνες.

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 άτομο

ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 άτομο

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων 1 άτομο

ΔΕ  Χειριστών μηχ/των έργων- Ομάδα Α ή Β Ειδικότητα 1 και συγκεκριμένα 1.3 1 άτομο

1.     Για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

α)Για την φροντίδα αδέσποτων ζώων δύο (2) ΥΕ Εργάτες με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως οχτώ (8) μήνες.

β )Για το Δημοτικό Κολυμβητήριο ( πισίνα )  Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολη, ενός ( 1 ) ΔΕ Ναυαγοσώστη με  σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έως δύο (2) μήνες  και ενός ( 1 ) ΥΕ Εργάτη γενικών καθηκόντων με  σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έως δύο (2) μήνες

   γ) Για τα δημοτικά κτίρια Πολιτισμού του Δήμου Νάουσας 1 (ενός) υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Ξεναγών     με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ έως οχτώ (8) μήνες.

11

94

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ. απόφ. 15/2021  «2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

     Εγκρίνει την υπ αριθμ 15/2021  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας» η οποία έλαβε

ΑΔΑ ΨΩΞΝΟΚΟΟ-ΠΛΠ και η οποία αφορά στην

 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π. & Α. οικονομικού έτους 2021.

12

95

Έγκριση ή μη πρόσληψης 2 ατόμων ΥΕ εργατών για Υπηρεσία Πρασίνου

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΥΕ εργατών Γενικών Καθηκόντων για την άμεση κάλυψη των εκτάκτων αναγκών της Υπηρεσίας Πρασίνου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δύο (2) μηνών

 

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει κατά 3.600,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6041 για τις «Τακτικές αποδοχές»  και 1.080,00€ τον  Κ.Α. 02.35.6054 για τις «Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού» του  προϋπολογισμού έτους 2021.

 

13

96

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΧΕΤ :1. Αρ. Μελ. 1/17-3-2021

ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες)

Εγκρίνει τις υπ’ αριθμόν 6/2021 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Η.Π. Νάουσας του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», προϋπολογισμού 1.389.740,90 € με Φ.Π.Α. 24%,   στα πλαίσια της πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας, με τίτλο «Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Νάουσας» που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies