ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (16/03/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

16/03/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  11ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (16/03/2021)

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

67

Ορισμός ‘’Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)  

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  την ‘’Επιτροπή Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)ως εξής:

1.Νίκου Δήμητρα ΠΕ  Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, επιβλέπουσα του έργου.

2.Χαϊδούλη Μαρία ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό, τεχνικό υπάλληλο Τ.Υ. Δ.Η.Π. Νάουσας.

2

68

Ορισμός ‘’Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών’’ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019).

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει  την ‘’Επιτροπή Χαρακτηρισμού Εδαφών’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019) ως εξής:

1.Παπαφιλίππου Αγγελάκης, ΠΕ Πολιτικό Μηχ/κό, τεχνικό υπάλληλο Δήμου Νάουσας

2.Παπαστόικας Ιωάννης,  ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, τεχνικό υπάλληλο Δήμου Νάουσας

3

69

“Έγκριση ή μη  2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών   

Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας".

ΟΜΟΦΩΝΑ

 1.Εγκρίνει το 2ο πρακτικό του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας»

2.Κηρύσσει τον  οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗ - Δ. ΦΩΤΑΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε.»,  οριστικό  ανάδοχο του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» με μέση έκπτωση τριάντα έξι μηδέν τέσσερα επί τοις εκατό (36,04%) , διότι η προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνα µε τους όρους της διακήρυξης  .

Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να ασκήσει  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.

4

70

«Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου  μέσου  της  Έφεσης  κατά  της  με  αριθ.  69/2020  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Νάουσας».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να ασκήσει ο Δήμος Νάουσας το ένδικο μέσο της έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας  κατά της με αριθμ.  69/2020  απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας

     Ορίζει  τον Δικηγόρο του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας κ.Ταξιάρχη Κωστή για την άσκηση κατάθεση και παράστασή του κατά την συζήτηση της έφεσης  που θα οριστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και για οποιαδήποτε μετά από αναβολή συζήτηση

 

5

71

Παράταση χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την παράταση του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης  με τίτλο «Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας ποταμού Αράπιτσα στη θέση νοσοκομείο πόλης Νάουσας»" κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή μέχρι την 05-06-2021 με αντίστοιχη μετάθεση όλων  των χρονικών σημείων έναρξης και λήξης  των μελετητικών δράσεων ή κατηγορίας μελέτης

6

72

Έγκριση ή μη δαπανών – Υπηρεσίες ενοικίασης φιαλών υγραερίου για τις ανάγκες διενέργειας των δημόσιων τεστ ανίχνευσης του Κορωνοϊού  COVID-19 εντός του Δήμου Νάουσας.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 900,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6117.001 (Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας για την ενοικίαση τριάντα (30) φιαλών υγραερίου (μίγματος) 10 kgr με εξωτερική θερμάστρα ΄μανιτάρι΄ για την ανάγκη διενέργεια  Δημοσίων τεστ ανίχνευσης του κορωνοιού covid-19 εντός του Δήμου Νάουσας 

7

73

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ΗΣΜαρτίου2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 150,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2021 του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας  για προμήθεια τριών (3) δάφνινων στεφανιών και πέντε (5) ανθοσυνθέσεων για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ  25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

8

74

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Ηρωϊκής Πόλης Νάουσας για τα έτη 2022-2025.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  τις προς κάλυψη θέσεις τακτικού προσωπικού με μετάταξη ή πρόσληψη των αναφερομένων στα σχέδια ετών 2022-2025 για το Δήμο Νάουσας

9

75

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτού προσωπικού έτους 2021 με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου στο Δημοτικό Ωδείο ¨Εστία Μουσών» και στα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη δαπάνης υπό την μορφή αντιτίμου    για  τα  Τμήματα  του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών»   και  των Εικαστικών Εργαστηρίων του ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ κατά το σχολικό έτος 2021-2022, διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου , σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 14626/26.2.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

10

76

«Έγκριση αποδοχής όρων της πρόσκλησης Πρόσκληση ΑΤ14 στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκρισης της 1/2021 μελέτης του Δήμου Η.Π. Νάουσας με τίτλο «Δημιουργία «ιστορικής διαδρομής» στην Ηρωική Πόλη της Νάουσας».

ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποφασίζει για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ14 του προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αποδέχεται  τους όρους συμμετοχής στο εν λόγω Πρόγραμμα.

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 1/2021 μελέτη με τίτλο: «Δημιουργία «ιστορικής διαδρομής» στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» για υποβολή χρηματοδότησης στο  πρόγραμμα  «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εγκρίνει το σχέδιο διακήρυξης

Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο  για την υπογραφή των εγγράφων της Πρόσκλησης.

11

77

Έγκριση ή μη της 1ης παράτασης της  1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου -με αναθεωρήσεις  «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου-Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Την 1η παράταση της  1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου -με αναθεωρήσεις -,  κατά (43)  σαράντα τρεις ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 31-03-2021 (από 16-02-2021 που ισχύει έως σήμερα), επομένως  χωρίς αλλαγή στις λοιπές ενδ. Τμηματικές προθεσμίες και χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 16-06-2021,επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

12

78

Έγκριση ή μη της  1ης παράτασης της  1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου -με αναθεωρήσεις  «Ενεργειακή αναβάθμιση  κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

Την 1η παράταση της  1ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας''  των εργασιών  του έργου -με αναθεωρήσεις -,  κατά (43)  σαράντα τρεις ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και 31-03-2021 (από 16-02-2021 που ισχύει έως σήμερα), επομένως  χωρίς αλλαγή στις λοιπές Ενδ. Τμηματικές προθεσμίες και χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 16-08-2021,επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

13

79

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  για 4ετή εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης της Τ.Κ. Ζερβοχωρίου του Δήμου Νάουσας,  για το υπ’ αριθμόν  377 τεμάχιο εμβαδού  (  Ε 19.395 τ.μ. ), και των όρων αυτής  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διενέργεια  ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση για  τέσσερα (4) έτη,  δημοτικής  έκτασης της Κοινότητας Ζερβοχωρίου του Δήμου Νάουσας,  για το υπ’ αριθμόν  377 τεμάχιο εμβαδού  (  Ε 19.395 τ.μ. ), για   καλλιέργεια μονοετών φυτών

14

80

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  για 4ετή εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας,  του υπ’ αριθμόν  957Β τεμάχιο εμβαδού  (  Ε 10.000 τ.μ. ) και παλαιού κτιρίου180 τ.μ. περίπου,  και των όρων αυτής  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διενέργεια  ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την  4ετή εκμίσθωση  δημοτικής  έκτασης της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας,  του υπ’ αριθμόν  957Β τεμάχιο εμβαδού  (  Ε 10.000 τ.μ. ) και παλαιού κτιρίου180 τ.μ. περίπου,  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών

15

81

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  για 4ετή εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας,  για μέρος του υπ’ αριθμόν  861 τεμάχιο εμβαδού  (  Ε 33.000 τ.μ. ) πλησίον του Γηπέδου, και των όρων αυτής  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την διενέργεια  ανοικτής πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για  4ετή εκμίσθωση δημοτικής  έκτασης της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας,  για μέρος του υπ’ αριθμόν  861 τεμάχιο εμβαδού  (  Ε 33.000 τ.μ. ) πλησίον του Γηπέδου,   για καλλιέργεια μονοετών φυτών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies